Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Estratègies de Màrqueting i de Comunicació en el Camp de l'Alimentació i la Nutrició

Codi de l'assignatura: 569660

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Izquierdo Pulido

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

16

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

2

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

22.5

 

 

Recomanacions

 

MOLT IMPORTANT: Atesa la metodologia docent utilitzada, aquesta assignatura optativa és especialment indicada per als alumnes que puguin assistir a les classes pressencials i realitzar els exercicis pràctics que es desenvolupen diàriament a les mateixes.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


En acabar l’assignatura, l’alumnat serà competent per utilitzar els conceptes i principis bàsics del màrqueting i la comunicació en aplicacions concretes dins del món alimentari i de la nutrició.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Estudiar el concepte de màrqueting i veure’n els components fonamentals
 • Conèixer la influència que tenen la cultura, la classe social, les característiques personals i els factors psicològics dels consumidors en les seves decisions de compra.
 • Conèixer la importància de la informació i de la investigació dels mercats com a eines clau del màrqueting per a la presa de decisions i el disseny d’estratègies.
 • Conèixer el conjunt de decisions que s’han de prendre sobre el producte individual abans de llancar-lo al mercat i també durant la seva vida comercial.
 • Conèixer les etapes que s’han de seguir en el desenvolupament d’estratègies de comunicació efectives en màrqueting de productes i serveis de la indústria alimentària.

 

 

Blocs temàtics

 

1. ELPAPER DEL MARQUETING.

1.1. Conceptes bàsics. L’enfocament de màrqueting i l’enfocament vendes. La segmentació i el posicionament.

1.2. Els quatre estimuls del màrqueting: preu, producte, comunicació i distribució.

2. EL PRODUCTE

2.1. Tipus de producte de consum. Atributs del producte. La marca. El valor de la marca.

2.2. L’envàs i l’etiquetatge. La línea de productes. El mix final del producte. Casos pràctics de l’àmbit alimentari.

3. EL PREU I LA DISTRIBUCIÓ.

3.1. El preu. Estratègies de fixació de preus. Aspectes psicològics que afecten als consumidors.

3.2. La distribució. Canals de distribució. El punt de venda. Canal on-line i el seu marquèting específic.

4. LA COMUNICACIÓ

4.1. Conceptes bàsics de comunicació. La comunicació en almentació i salut. Etapes del desenvolupament d’una estrategia de comunicació.

4.2. La comunicació de masses: publicitat i promoció de vendes. Relacions públiques. Altres mitjans de comunicació: les xarxes socials. Estratègies de comunicació en l’ambit alimentari. Casos pràctics.

5. ELS CONSUMIDORS I EL SEU COMPORTAMENT

5.1. Principals factors que influeixen en el comportament dels consumidors (culturals, socials, personals i psicològics). El procés de decisió de compra d’aliments nous o innovadors.

5.2. Investigació de mercats. Interès i punts claus. Tècniques i metodologia.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques en les quals s’impartiran els coneixements en forma de lliçons magistrals combinades amb exercicis i casos pràctics cada dia de classe que permetran el desenvolupament d’un pla de marquèting final. Aquesta assignatura implica una participació molt activa dels alumnes.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada implica realitzar per part de l’alumne les següents activitats:

 • Exercicis pràctics que es presentaran a les sessions presencials.
 • Desenvolupament i defensa d’un treball final que consistirà en el desenvolupament d’un pla de marketing.


La nota final serà la suma de la:
 1. Assistència a les classes presencials (no reavaluable): 10%
 2. Realització i presentació oral dels exercicis pràctics (obligatòria, no reavaluable): 40%
 3. Desenvolupament i defensa d’un pla de marketing (obligatòria, reavaluable): 50%


La prova de re-avaluació consistirà en un examen de coneixements tipus test.  La nota de la prova de reavaluació representa el 50% de la qualificació final de l’assignatura, a la qual cal afegir la nota obtinguda en l’avaluació de les activitats 1 i 2 (no reavaluables), sempre i quan a l’examen final s’assoleixi una qualificació superior a 4.5 sobre 10. 

 

Avaluació única

Si l’estudiant manifesta que no pot complir els requisits del sistema d’avaluació continuada, té dret a l’avaluació única que consisteix en:

 1. Un examen final de coneixements tipus test que inclourà preguntes sobre el temari desenvolupat a les classes magistrals (obligatori i re-avaluable) (50%)
 2. Desenvolupament i defensa oral d’un pla de marketing (obligatori i no reavaluable) (50%)


Tot aquell alumne que es vulgui acollir al sistema d’avaluació única, ho haurà de comunicar al professor responsable de l’assignatura abans de la data assenyalada.

La qualificació final s’obtindrà a partir de la suma dels punts obtinguts en les diferents activitats d’avaluació, sempre que a l’examen final s’assoleixi una qualificació superior a 4,5 sobre 10.

Les condicions i característiques de la prova de reavaluació per a estudiants d’avaluació única són les mateixes que per als estudiants que han seguit l’avaluació continuada. Per tant, únicament és reavaluable l’examen de coneixements.