Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ecoinnovaciˇ AlimentÓria

Codi de l'assignatura: 569661

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Francesc Guardiola Ibarz

Departament: Departament de Nutriciˇ, CiŔncies de l'Alimentaciˇ i Gastronomia

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

10

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge aut˛nom

17.5

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


- Que l’alumne sàpiga aplicar els coneixements adquirits per idear i desenvolupar, en un marc multidisciplinari, aliments, i sistemes de producció i distribució ecoinnovadors.

 

Competències bàsiques (CB)
CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca
CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi
CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis
CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, i els coneixements i raons últimes en les quals es basen, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats
CB10 - Que els estudiants posseeixin les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals / transversals (CG)
CG1 - Que els estudiants adquireixin una comprensió oral i escrita suficient de l’anglès científic i tècnic.

Competències específiques (CE)
CE3 - Que els estudiants adquireixin coneixements sobre noves tecnologies de processat, conservació i envasament, i que els sàpiguen utilitzar per desenvolupar aliments innovadors o de major qualitat.
CE7 - Que els estudiants sàpiguen cercar, identificar i gestionar la informació rellevant per al desenvolupament i innovació d’aliments i també identificar riscos i oportunitats a través de la vigilància de l’entorn.
CE10 - Que els estudiants siguin capaços de generar idees per dissenyar nous productes alimentaris, tenint en compte la qualitat, la tecnologia necessària, el marc legal, la demanda potencial del mercat, la rendibilitat empresarial i la comercialització.

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

– Adquirir els coneixements generals associats a la sostenibilitat, l’ecoinnovació, l’economia circular i els seus conceptes clau.

– Adquirir unes nocions bàsiques del funcionament de les eines per a l’avaluació ambiental.

– Conèixer i analitzar exemples d’ecoinnovació i economia circular en les diferents parts de la cadena alimentària.

– En la mesura que sigui possible s’incorporarà̀ la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Referits a habilitats, destreses

– Identificar potencials formes de comunicació ambiental (ecoetiquetes) i desenvolupar un pensament i raonament crítics que permetin a l’alumne identificar situacions en les que es produeixi Green Washing (comunicació ambiental confusa, incompleta o falsa).

– Desenvolupar la capacitat d’introduir l’ecoinnovació i la circularitat en els seus projectes futurs.

– Generar propostes innovadores i competitives en la seva activitat professional.

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. BLOC TEĎRIC


Tema 1: Conceptes de sostenibilitat, ecoinnovaciˇ i economia circular:

*  1: introducció a la sostenibilitat, a l’ecoinnovació i a l’economia circular, context socio-ambiental, principals problemàtiques ambientals, als impactes ambientals globals i locals. L’ecoinnovació com a motor de desenvolupament i competitivitat en el sector alimentari.

 

2. BLOC TEĎRIC


Tema 2: Introducciˇ a les eines per a l’avaluaciˇ ambiental

*  1: iniciació a les eines qualitatives i semiquantitatives per a la sostenibilitat: Checklist, VEA, MET(R), MIPS.

 

2: iniciació a les eines quantitatives per a la sostenibilitat: ecoindicador, Anàlisi de cicle de vida (ACV), petjada de carboni, petjada hídrica.

 

3. BLOC TEĎRIC


Tema 3: EstratŔgies i casos d’ecoinnovaciˇ i economia circular al sector alimentari

*  1: comunicació ambiental, ecoetiquetes i el perill del Green Washing. Iniciatives de sostenibilitat en temàtica alimentària: km 0, producció ecològica, consum responsable.

 

2: casos reals d’ecoinnovació i economia circular en el camp alimentari al llarg de la cadena alimentària: producció de matèries primeres, manufactura, envasat, distribució i gestió final. Ecoestratègies i oportunitats de millora ambiental en el cicle de vida dels productes alimentaris.

4. BLOC PR└CTIC


Tema 4: Aplicaciˇ d’eines per a la sostenibilitat en la cadena alimentÓria.

*  1: (treball en grup avaluable): cicle de vida de productes alimentaris. Aplicació de la ISO14040 al cas d’estudi. Definició d’unitat funcional. Realització del diagrama. Inventari de cicle de vida del producte alimentari. Informe ambiental del cas d’estudi: producte alimentari

 

2: (treball en grup avaluable): aplicació de les eines per a la sostenibilitat en un cas d’estudi: Valorització Estratègica Ambiental (VEA) d’un aliment i oportunitats de millora ambiental.

 

3: (treball en grup avaluable): aplicació de les eines quantitatives per a la sostenibilitat en un cas d’estudi: Petjada de carboni d’un producte alimentari.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Es combinarà les classes teòriques amb les classes teorico-pràctiques; algunes d’elles podrien ser impartides per experts que treballen per a la industria agroalimentària en el camp de la sostenibilitat.

– Les classes teòriques a l’aula seran classes magistrals.

– Les classes teorico-pràctiques a l’aula, consistiran en el desenvolupament d’exercicis i treballs individuals, en parella o en grup, en què es posaran en pràctica alguns dels conceptes presentats a les classes teòriques. Posteriorment s’efectuarà una posada en comú de la que es despendran les conclusions corresponents.

– També es proposaran activitats autònomes que correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats pel professor. Cada alumne haurà de buscar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i fer treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe (lectures programades, exercicis individuals).

–  Treball en grup en el que s’avaluarà l’aplicació dels coneixements i competències adquirits pels alumnes.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

 – Activitats individuals, al final de les sessions presencials es proposaran una sèrie d’activitats formatives curtes sobre els temes desenvolupats (40% de la nota de l’assignatura). Reavaluable.

 – Treball en grup (60% de la nota de l’assignatura). Reavaluable.

El treball consistirà en la redacció d’un informe ambiental que identifiqui el valor ambiental afegit al producte alimentari escollit com a cas d’estudi per a cada grup.

Les seccions de l’informe ambiental seran: identificació del producte; anàlisis qualitatiu ambiental (VEA); anàlisi de l’inventari ambiental; anàlisis dels impactes ambientals; escenaris i/o propostes de millora ambiental del producte; i conclusions.

Reavaluació de l’avaluació continuada

En cas que la nota global de l’assignatura no superi l’aprovat, es procedirà a la reavaluació mitjánçant un examen de peguntes curtes sobre el temari de l’assignatura (8 preguntes). La reavaluació es farà durant les dates que fixi la comissió de coordinació del màster.

 

Avaluaciˇ ˙nica

Els alumnes que es vulguin acollir al sistema d’avaluació única, ho han de sol•licitar per escrit al coordinador de l’assignatura com a màxim una setmana després que s’hagin iniciat les classes de l’assignatura.

L’avaluació única consistirà en un examen amb 8 preguntes curtes sobre el temari de l’assignatura (100% de la nota de l’assignatura). Reavaluable.

 

Reavaluació de l’avaluació única

La reavaluació es farà durant les dates que fixi la comissió de coordinació del màster, i consistirà en un examen de 8 preguntes curtes de les mateixes característiques.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aranda A. El análisis del ciclo de vida como herramienta de gestión empresarial. Madrid: Fundación Confemetal; 2006.  Enlla├ž

Baldwin C, editor. Sustainability in the food industry. Ames, Iowa: Wiley-Blackwell; 2009.  Enlla├ž

Llibre en lÝnia  Enlla├ž

Cattermole P, Ecodiseño y economía circular: Madrid: Experimenta; 2016.

 

  Enlla├ž

Espaliat-Canu M. Economia circular y sostenibilidad: nuevos enfoques para la creacion de valor. Createspace; 2017.  Enlla├ž

Lewis L, Gertsakis J. Design + environament. A global guide to designing greener gods. Sheffield: Greenleaf; 2001.  Enlla├ž

Mattsson B, Sonesson U, editors. Environmentally-friendly food processing. Cambridge: Boca Raton, CRC Press; 2003.  Enlla├ž

McDonough W, Braungart M. De la cuna a la cuna. Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. Madrid: McGraw-Hill-Interamericana de España; 2005.  Enlla├ž


Llibre en lÝnia  Enlla├ž

Oliver-Solà J, Farreny R, Cormenzana M. La ecoinnovación como clave para el éxito empresarial. Barcelona: Libros de Cabecera; 2017.  Enlla├ž

Pond WG, Brown DL, Nichols BL, editors. Adequate food for all. Culture, science, and technology of food in the 21st century. Boca Ratón: CRC Press; 2009.  Enlla├ž

Proctor R. Diseño ecológico. 1000 ejemplos. Barcelona: Gustavo Gili; 2009.  Enlla├ž

Zhexembayeva N, López-Martínez F. La estrategia del océano esquilmado. Cómo impulsar la innovación para adaptarse a la nueva economía circular. Barcelona: Libros de Cabecera; 2014.  Enlla├ž

Bases de dades

FOODnetBASE [Recurs electrònic]. [London]: Taylor and Francis Group; 2007-  Enlla├ž

PÓgina web

McDonough W. McDonough Innovation. Design for the circular economy. [consultada: 18-07-2017]. Disponible a: http://www.mcdonough.com   Enlla├ž

Joint Research Centre. European Platform on Life Cycle Assessment. [Consultada: 18-07-2017]. Disponible a: http://eplca.jrc.ec.europa.eu/   Enlla├ž

European Commission. Environment. EU Ecolabel. [Consultada: 18-07-2017].  Disponible a: www.ecolabel.eu.  Enlla├ž

IISD. International Institute for Sustainable Development. Business and Sustainable Development: A Global Guide. [Consultada: 18-07-2017]. Disponible a: http://www.iisd.org/business/.  Enlla├ž

European Commission. Agriculture and Rural Development. Organic Farming. [Consultada: 18-07-2017]. Disoponible a: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/index_en  Enlla├ž

Text electr˛nic

Fundación Ellen MacArthur. Hacia una economía circular: motivos económicos para una transición acelerada. Fundación Ellen MacArthur; 2014.

 

  Enlla├ž