Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Microorganismes i Seguretat Alimentària

Codi de l'assignatura: 569663

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Silvia Bofill Mas

Departament: Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

20

 

-  Teoria

No presencial

 

16

 

(A causa de la pandèmia Covid10)

 

-  Exercicis pràctics

No presencial

 

4

 

(A causa de la pandèmia Covid10)

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

32.5

 

 

Competències que es desenvolupen

 

  • Coneixement dels principals microorganismes d’interès en seguretat alimentària i de les malalties que causen.
  • Coneixement de les tècniques d’identificació de virus i bacteris patògens en diferents matrius alimentàries.
  • Coneixement dels processos de prevenció i control de la contaminació de patògens en aliments.
  • Coneixements en el control de la qualitat microbiològica d’aliments i en l’ús d’estàndards bacterians recollits en la normativa així com de nous indicadors vírics proposats.
  • Capacitat d’anàlisi de punts crítics microbiològics en la producció i el processament d’aliments.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Adquirir coneixements sobre els principals microorganismes patògens humans en aliments: bacteris, virus, prions i altres microorganismes. S’analitzaran els diferents aspectes de la seguretat alimentària, tant pel que fa als aliments de risc com a les toxoinfeccions causades per patògens. També s’estudiaran altres aspectes sanitaris, com l’epidemiologia i els mètodes de detecció i control. S’introduiran els conceptes, actituds, criteris i vocabulari bàsics en seguretat alimentària, que han de permetre el seguiment de l’assignatura i la continuïtat de la formació en aquesta àrea.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Bacteris en aliments

*  1. Els aliments transmissors de microorganismes patògens per a l’home. Infeccions, intoxicacions i toxoinfeccions alimentàries. Control de la qualitat, de la producció al consum. Principals grups de microorganismes d’interès en la seguretat alimentària. Anàlisi de risc i control de punts crítics

 

2. Bacteris i aliments: aigua, llet, ous, carn, marisc, verdura i derivats. Inactivació i multiplicació bacteriana en el processament dels aliments. Indicadors bacterians en aliments

 

3. Toxoinfeccions bacterianes alimentàries I. Salmonella, Yersinia, Shigella, Escherichia. Vibrio i Campylobacter. Brucella. Patologia, epidemiologia i control

 

4. Toxoinfeccions bacterianes alimentàries II. Staphylococcus, Listeria, Clostridium i Bacillus. Patologia, epidemiologia i control

2. Virus i altres agents infecciosos en aliments

*  1. Altres agents patogènics. Paràsits. Toxines: Microtoxines i toxines produïdes per algues

 

2. Virus en els aliments: aigua, verdures, mol·luscs bivalves. Inactivació vírica en el processament dels aliments. Aspectes sanitaris. Indicadors de virus humans en aliments. Epidemiologia de les infeccions víriques. Rutes d’entrada i d’excreció. Vies de transmissió

 

3. Infeccions víriques alimentàries I. Enterovirus. Virus de l’hepatitis A. Virus de l’hepatitis E. Patologies, epidemiologia i control

 

4. Infeccions víriques alimentàries II. Gastroenteritis. Rotavirus. Norovirus. Adenovirus. Patologies, epidemiologia i control

 

5. Virus emergents, zoonosis i prions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

En total estan previstes 20 h presencials distribuïdes en 16 hores de classes teòriques, les quals consisteixen en: sessions de classes magistrals en què s’impartiran els temes detallats en el programa i sessions en què es realitzaran altres activitats d’aprenentatge. S’inclouran també conferències i seminaris impartits per professionals especialitzats. El material amb què es treballa en les classes estarà disponible al Campus virtual sempre que sigui possible, perquè l’alumnat el pugui utilitzar. El professorat dinamitzarà el grup per fomentar l’anàlisi crítica i la discussió dels continguts.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continua

S’avaluarà la participació activa contínua de l’alumnat durant el curs. Un 50% serà la nota obtinguda en el treball proposat pels professors i un 50% serà el resultat d’un qüestionari que es realitzarà a manera de prova de síntesi en finalitzar l’assignatura. Cal obtenir la meitat de la puntuació de cada part per superar l’assignatura.

 

Re-avaluació

Consisteix a realitzar una prova semblant a la prova de síntesi i poden presentar-se a ella aquells alumnes que no hagin superat l’assignatura i aquells que desitgin pujar nota si prèviament renuncien a la nota obtinguda en la primera prova.