Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques a la Indústria

Codi de l'assignatura: 569664

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nicole Hidalgo Liberona

Departament: Departament de Nutrició, Ciències de l'Alimentació i Gastronomia

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

62.5

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

4

 

(Es programaran dos seminaris. Un enfocat a la presentació de l’assignatura, el pla docent, selecció de centres, avaluació, etc; I un altre de seguiment i explicació de la memòria avaluativa, dades confidencials, bibliografia, etc. Cada seminari tindrà una durada de 2 hores.)

 

-  Pràctiques externes

Presencial i no presencial

 

58.5

 

(Els alumnes desenvoluparan una tasca equivalent a 250 hores de treball a la indústria)

 

 

Recomanacions

 


 
 
 
 
 

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Capacitat de formular un nou projecte i defensar-lo

 


Capacitat d’analitzar un projecte i plantejar solucions als punts més febles

 


Capacitat de treballar en equip dins un departament de R+D+I a la indústria alimentària

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Coneixement de les principals àrees de treball dins una empresa alimentària, en l’àmbit de la recerca i desenvolupment d’aliments, en el seu sentit més ampli

 

Referits a habilitats, destreses


Criteris per plantejar, documentar i ressoldre problemes i qüestions de la pràctica diaria professional, en l’àrea en que hagi desenvolupat l’estada

 


Capacitat d’aplicació dels coneixements teòrics rebuts en altres assignatures a la pràctica professional

 

Referits a actituds, valors i normes

En la mesura del possible s’incorporarà la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

a) El Tutor/a de l’empresa assigna al principi una sèrie d’activitats a desenvolupar per l’alumne/a durant la seva estada, que són aprovades pel Tutor/a de la Universitat com a part del conveni de pràctiques signat.

b) L’alumne/a ha de prendre anotacions i buscar la informació i documentació necessàries per redactar un informe final de la seva estada.

c) La realització de l’informe final estarà tutoritzada pel tutor/a de l’empresa o institució i pel Tutor/a de la universitat (professor/a responsable de l’assignatura)

 

Característiques de la memòria final de pràctiques:

-La informació en relació amb les característiques de la memòria de pràctiques (apartats, document a lliurar, etc.) estarà recollida en un document al campus virtual de l’assignatura.

-L’informe te un objectiu fonamentalment avaluatiu i per tant l’alumne/a ha de fugir d’una presentació merament descriptiva d’activitats i ha d’intentar reflectir sobre tot aquells aspectes que ajudin a valorar quin ha estat el seu grau d’aprenentatge, d’interés, de documentació, etc. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 


a) El Tutor/a de l’empresa realitzarà al final de l’estada una valoració de l’alumne/a, relativa al seu nivell d’aprenentatge, d’habilitats i d’interés i comportament personal. Aquesta valoraciò suposarà un 30% de la qualificació final. 

 

b) El Tutor/a de la universitat valorarà la memòria final de pràctiques lliurada per l’alumne/a i aquesta valoració suposarà un altre 40% de la qualificació. El lliurament d’aquest document es realitzarà via campus virtual.

 

c) La presentació i defensa oral del treball suposarà el 30% restant de la qualificació. Aquesta valoració tindrà en compte l’avaluació de la presentació oral, així com la resposta a les qüestions i observacions dels membres del tribunal.

 

El lliurament de l’Informe Final de l’alumne, la valoraciò per part del tutor/a de l’empresa i la presentació i defensa oral del treball son requisits OBLIGATORIS per que es pugui avaluar a l’estudiant.

 

En el cas que, per causes justificades principalment derivades de la situació especial provocada per la crisi sanitària, les pràctiques s’haguessin de fer en forma de teletreball (parcial o enterament), la coordinació de l’assignatura proposara els canvis pertinents perquè:

  • La valoraciò del tutor/a de l’empresa reflecteixi les modificacions que s’hagin produït en el projecte formatiu (dates, modalitat no presencial, reprogramació de tasques, etc.).
  • L’infome final de l’alumne incorpori un anàlisi prospectiu/reflexiu del treball que s’hauria d’haver realitzat i/o de l’adaptació al teletreball.
  • En aquesta situació especial es podran dur a terme ajustaments dels percentatges expressats anterioremente.


 

*Donada la naturalesa d’aquesta assignatura, NO existirà re-avaluació.