Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Mąster

Codi de l'assignatura: 569665

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Cristina Andres Lacueva

Departament: Departament de Nutrició, Cičncies de l'Alimentació i Gastronomia

crčdits: 20

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 500

 

Activitats presencials i/o no presencials

86

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

26

 

(Open Labs guiats- Prąctiques de Laboratori Obertes a les infraestructures del Campus de l’Alimentació Torribera: Laboratori Tecnolņgic, Cuina la Masia, Laboratori d’Anąlisi Sensorial, Sala Alella)

 

-  Prąctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

4

Treball tutelat/dirigit

94

Aprenentatge autņnom

320

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

En finalitzar aquest TFM, l’alumnat haurà d’haver assolit les competències següents:

· Capacitat de saber buscar informació en les diferents fonts que la contenen i, un cop obtinguda, saber-la gestionar i interpretar correctament.

· Capacitat d’adquisicióì de coneixements, criteris i habilitats per ser capaç̧ d’identificar la qualitat dels documents.

· Capacitat d’adquirir coneixements, criteris i habilitats per a la identificacióì d’un problema i per plantejar els factors i les variables que s’han d’establir en la formulació d’un projecte experimental.

· Capacitat de saber comunicar els resultats utilitzant els diversos mitjans disponibles, coneixent-ne les limitacions.

· Capacitat per treballar en grup i interaccionar amb l’entorn profesional.

· Capacitat per desenvolupar les actituds que s’associen amb l’emprenedor professional: la iniciativa, la pro activitat, la independència i la innovació.


COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

· Saber gestionar projectes tècnics o professionals

· Saber treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa

· Saber resoldre problemes complexos de manera eficient

· Saber comunicar la informació de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concret

· Tenir sensibilitat social en temes mediambientals


COMPETÈNCIES NUCLEARS

· Comprometre’s amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional

- Valorar la integració de l’anàlisi de gènere en els diversos aspectes considerats en l’àmbit de la Recerca, el Desenvolupament, la innovació i l’Empreneduria.

- Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats produïdes per gènere o sexe, per tal de dissenyar solucions aplicades al sector agroalimentari

- Estimular la conciència i aplicabilitat de l’estratègia d’objectius de desenvolupament sostenible

- Capacitar als alumnes d’esperit crític per tal de considerar la perspectiva de gènere en el marc de la I+D+i en el sector agro-alimentari

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius que es pretenen assolir mitjançant l’elaboració tutelada d’un treball final de Máster son els següents:

· Adquirir coneixements sobre les principals activitats implicades en el desenvolupament d’un projecte experimental d’investigació i innovació d’aplicació en els diferents àmbits d’aplicació relacionats ja sigui l’empresa alimentària, Centre Tecnològic, Centre de I+D+i o Hospital entre d’altres.

 

Referits a habilitats, destreses

· Adquirir coneixements i habilitats suficients per dissenyar un projecte de recerca i Desenvolupament, saber triar correctament les eines per dur-lo a terme en els diferents àmbits
· Adquirir coneixements i habilitats suficients per redactar informes, memòries i articles derivats de les activitats professionals per saber-ne presentar-ne els resultats.
· Adquirir coneixements, criteris i habilitats per avaluar la qualitat d’un treball de recerca i innovació.

 

Referits a actituds, valors i normes

· Fomentar una actitud ètica des del punt de vista social i científic.
· Potenciar actituds associades a l’emprenedoria professional, tals com la iniciativa, la pro activitat la independencia.

 

 

Blocs temątics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Presentació del projecte d’investigació i desenvolupament experimental d’aplicació en els diferents àmbits professionals (Centres de Recerca, Centres Tecnològics, Hospitals, Empreses o Departaments d’I+D+i de l’industria alimentària)

El TFM es realitza durant el segon semestre i comprèn les següents activitats presencials per a tots els alumnes:
 

1. CLASSES TEORIQUES

2. CLASSES TEORICO-PRACTIQUES 

  • Conoce y comprende a tu consumidor potencial como base para el lanzamiento de tus alimentos innovadores.
  • Emprendimiento en la Industria Alimentaria


3. TUTORITZACIONS: Tutories públiques i tutories personalitzades. 

4. OPEN LABS. GUIATS -  PRACTIQUES DE LABORATORI OBERTES a les infraestructures del Campus de l’Alimentació de Torribera (Sant Coloma)
  • Laboratori Tecnològic a l’edicfici Marina, Al llarg del semestre 2 sessions de 3 h/sessió (un total de 6h) . Professors Albert Monferrer i Rafa Llorach, DIVENDRES 6 i 13 de Maig 15 a 18h

  • Laboratori de cuina gastronòmica, a la Masia, Al llarg del semestre 3 sessions de 3 h/sessió (un total de 9h) . Open Lab cocina, Profesors. Montse Illan i Xavier Torrado: 25, 26 y 27 d’Abril de 15 a 18h*

  • Laboratori Sensorial, Sala Alella d’Anàlisi Sensorial de l’edifici Marina 3 sessions  d’una durada de 2h/sessió. (un total de 6h). Prof Montse Riu : 17, 18 y 19 de maig de 17-19h

  • Disponibilitat de l’espai  de cuina gastronòmica a la Masía el dia de la presentació del TFM, 15 de Juny de 10 a 15h, mise en place del TFM aliment innovador.


5. PRÀCTIQUES ORALS COMUNICATIVES:  4 seminaris, comunicació estratègica, redacció de discursos i creació de missatges d’impacte. "Tens un projecte innovador? Aprèn a comunicar-lo de forma innovadora". A la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, Campus Diagonal

− Definició i Comunicació del projecte innovador (1h)
− Creació del missatge (1h)
− Treballar la posada en escena (1h)
− Retroacció i feedback de la posada en escena (1h)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

  1. Seguiment de les activitats durant el semestre del TFM:: 20%
  2. Memòria escrita: 30%
  3. Presentació i defensa oral davant la comissió avaluadora: 50%.

 

Avaluació śnica

Donades les característiques del TFM no es contempla l’avaluació única.