Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió de la Innovació

Codi de l'assignatura: 569685

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: David Faulon Marruecos

Departament: Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

30

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

30

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

25

 

 

Recomanacions

 


Aquesta assignatura no té cap prerequisit específic. És recomanable conèixer els conceptes bàsics d’enginyeria química i de l’estructura i simulació dels processos químics industrials.

 

 

Competències que es desenvolupen

 


Competències bàsiques:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d’estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguin capaços d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Competències generals:

 • CG1 - Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i adaptació a noves situacions).
 • CG2 - Capacitat de treball en grup i en equips multidisciplinaris i internacionals.
 • CG3 - Capacitat de formular solucions creatives als problemes plantejats que integrin els aspectes pertinents de responsabilitat social o ètica.
 • CG5 - Capacitat de localitzar, analitzar, prioritzar i integrar la informació.

Competències específiques:

 • CE4 – Resolució de problemes poc familiars, incompletament definits i amb especificacions contradictòries, considerant els mètodes possibles de solució, inclosos els més innovadors, seleccionant el més apropiat, i poder corregir la posada en pràctica, avaluant les diferents solucions de disseny.
 • CE9 -  Gestió de la Recerca, Desenvolupament i Innovació Tecnològica considerant la transferència de tecnologia i els drets de propietat i patents.
 • CE10 – Adaptació als canvis estructurals de la societat motivats per factors o fenòmens de tipus econòmics, energètics o naturals, per a resoldre els problemes derivats i aportar solucions tecnològiques amb elevat compromís de sostenibilitat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Aprendre a utilitzar eines útils per materialitzar una idea innovadora.
 • Generació de processos innovadors i avaluació de la seva factibilitat.
 • Comprendre la seqüència d’etapes en la innovació
 • Ús de conceptes relacionats amb la innovació i sostenibilitat.
 • Distinció entre les diferents fonts d’informació (patents, articles, informes,...) públiques o reservades, i entendre el seu abast, i la possibilitat de conflictes per qüestions de confidencialitat.
 

 

Referits a habilitats, destreses

 • Preparació de l’encàrrec d’un disseny, avantatges de l’innovació.
 • Etapes i barreres de l’embut d’innovació sostenible.
 • Pensament a diferents nivells. Les tres Ps.
 • Capacitat d’identificar quan una innovació és patentable.
 • Capacitat d’identificar quan un procés és factible.
 • Implementació de models simplificats en programes de simulació de processos. 
 

 

Referits a actituds, valors i normes

 • Generació d’idees innovadores per transformar-les en un projecte.
 • Saber organitzar-se i planificar
 • Tenir les bases per a una cultura de qualitat, seguretat i de respecte al medi ambient
 • Tenir una perspectiva professional i ètica de l’enginyeria química i la seva relació amb la gestió de la innovació
 • Esforçar-se a fer acuradament els treballs
 • Adquisició de valors de responsabilitat i ètica professional.
 • Entorns cooperatius d’innovació

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. El marc de la innovació

1.1. La innovació. Què vol dir i que implica innovar.

1.2. Models d’innovació i tipologies d’innovació (Innovació de producte i innovació de procés). Innovació i competitivitat. 

1.3. Innovació oberta

1.4. Gestió de la innovació. Característiques i implicacions dels projectes innovadors. La importància dels equips i la seva gestió.

1.5. Innovació i entorn. Sostenibilitat. Ètica i empresa.

2. La importància de la propietat industrial i intel·lectual

2.1. Els drets de la propietat industrial (IPR). Les patents i altres formes de protecció de la IP. 

2.2. Que es pot i que no es pot patentar.

2.3. Transferència de coneixement: de la recerca a l’empresa. 

2.4. La llicencia o venda d’una patent.

3. Aproximació al disseny de projectes innovació

*  
Aproximació al disseny de projectes d’innovació

3.1. Factor humà. Habilitats emprenedores

3.2. Pensament iteratiu; Marc normatiu de la innovació: UNE 166002

3.3. Eines per a la concepció i implementació de processos d’innovació. CANVAS i PBL.

3.4. “Design thinking” o com innovar en un producte o procés des de l’inici.

3.5. “One Page Presentation”: elements de la memòria del projecte d’innovació; comunicació, presentació i defensa de la idea.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Gestió de la innovació implica...

... tenir iniciativa, creativitat, facilitat per a la comunicació i capacitat per assumir riscos i responsabilitats

... tractar amb la complexitat mitjançant l’adopció de models simplificats

... tractar amb la incertesa, prenent decisions sense disposar de totes les dades

... tractar amb el canvi, preveient les evolucions futures

... tractar amb altres disciplines, treballant cada cop més en equips multidisciplinaris.

... tractar amb gent, satisfent les necessitats de la societat i individuals.

... tractar amb restriccions ambientals, amb un ús més eficient dels recursos.

... tractar amb els costós, amb una visió global cercant solucions de compromís a diversos nivells.

... tractar amb temes legals, e.g. propietat intel·lectual i patents.

 

Les classes presencials es duran a terme en dues hores setmanals. En cada sessió s’explicaran els conceptes i metodologies i es faran exercicis, casos pràctics d’aplicació del que s’ha explicat. Algunes classes podran ser impartides per experts en temes específics de l’assignatura. 

 

Les activitats tutelades/dirigides es basen principalment en la resolució de problemes i exercicis prèviament proposats i poden incloure lectures recomanades, preguntes obertes i altres activitats d’aquest tipus.

 

El seguiment d’aquestes tasques es podrà dur a terme tant de manera presencial (resolució de dubtes puntuals dels estudiants a les sessions presencials) com telemàticament (resolució de dubtes per correu electrònic o mitjançant sessions online).

 

Aquestes sessions podran ser eventualment retransmeses online en el cas que l’aforament de l’aula no permeti la presència de tots els estudiants i l’aula disposi dels mecanismes tècnics. En funció de les restriccions derivades de la crisi sanitària, es podran plantejar també activitats formatives online i síncrones que consistiran en la distribució/presentació de determinats continguts teòrics combinades amb les sessions presencials d’aplicació pràctica dels continguts en grups reduïts als espais assignats. En el cas que calgui adaptar-se únicament a no-presencialitat, totes les activitats passaran a dur-se a terme online amb el recolzament i seguiment del professorat que proporcionarà els materials de suport que siguin necessaris.

 

El treball autònom ha de completar la tasca de l’alumne per tal d’assolir les competències i objectius de l’aprenentatge, mitjançant l’estudi i la resolució d’exercicis i problemes. El treball autònom inclou les hores d’estudi per preparar les avaluacions.

 

Els continguts explicats es troben disponibles pels alumnes al Campus Virtual de la UB en forma d’apunts o els poden trobar de manera fàcil i accessible a d’altres fonts d’informació o bibliografia recomanades.

 

El Campus Virtual UB, com a entorn d’aprenentatge en línia de la Universitat de Barcelona, a més de ser la font d’apunts, serà també l’eina bàsica d’intercanvi d’informació i de comunicació fora l’aula.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada inclou:
En l’avaluació continuada es tindran en compte les activitats realitzades a classe (10 % de la nota final), els problemes resolts en horari fora de classe (10 % de la nota final), un examen tipus test (15 % de la nota final) i el projecte d’innovació elaborat (65 % de la nota final). Es valoren les aportacions de l’aprenentatge basat en projectes (ABP) (Project Based Learning, PBL).
 
L’examen final consisteix en un informe del projecte d’innovació elaborat (40%) i la defensa oral d’aquest (25%). L’examen de reavaluació consistirà en una prova similar a l’examen final.
 
Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat les proves parcial i final de síntesi i haver participat en les proves d’avaluació continuada. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.
 

 

Avaluació única

Com a norma general, l’avaluació és continuada. Malgrat això, l’estudiant podrà acollir-se a l’avaluació única utilitzant l’imprès que hi ha a aquest efecte al web de la Facultat de Química i lliurant-lo, convenientment emplenat i signat, al professor de l’assignatura durant la primera setmana del semestre.
 
L’avaluació única consisteix en l’entrega d’un informe del projecte d’innovació elaborat (65%) i la defensa oral d’aquest (35%). L’assistència mínima a les classes per a ser avaluat en la modalitat d’avaluació única és del 80%. 
 
Per acord de la Comissió de Coordinació del Màster, només es poden presentar a reavaluació aquells i aquelles alumnes que hagin suspès l’assignatura. Per presentar-se a la reavaluació és imprescindible haver realitzat l’examen final. La reavaluació es farà en la data fixada per la Comissió de Coordinació del Màster.