Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Disseny i Producciˇ de FÓrmacs

Codi de l'assignatura: 569696

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Diego Mu˝oz-Torrero Lˇpez-Ibarra

Departament: Departament de Farmacologia, Toxicologia i QuÝmica TerapŔutica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

51

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

6

Aprenentatge aut˛nom

68

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Identificar i dissenyar fàrmacs i medicaments, com també altres productes i matèries primeres d’interès sanitari, d’ús humà o veterinari.

 

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Aspectes generals del disseny i optimitzaciˇ de fÓrmacs.

*  
Etapes implicades en el desenvolupament d’un fàrmac. Necessitats i dificultats en el desenvolupament de nous fàrmacs. Fàrmacs me too i fàrmacs orfes. Dianes terapèutiques. Models (HITs) i candidats (LEADs). Raons de fracassos en desenvolupament de fàrmacs: importància de l’ADME.

2. Identificaciˇ de dianes terapŔutiques.

*  
Els receptors com a dianes primordials en l’acció dels fàrmacs: receptors acoblats a canals iònics, receptors acoblats a una proteïna G, receptors amb activitat enzimàtica intrínseca i receptors intracel.lulars. Canals iònics depenents de voltatge, proteïnes transportadores i enzims com a dianes terapèutiques. Estratègies multi-diana, un nou paradigma en disseny de fàrmacs.

3. EstratŔgies en la cerca de nous leads (o prototips) I.

*  
Optimització de fàrmacs ja existents: els pros i els contres de les còpies terapèutiques Screening sistemàtic: screening extensiu, screening a l’atzar i screening d’alt rendiment (HTS). Explotació de la informació biològica: efectes biològics en humans i animals. Aïllament de productes naturals de les plantes i microorganismes.

4. EstratŔgies en la cerca de nous leads (o prototips) II.

*  
La recerca planificada: aproximació racional al disseny de nous fàrmacs. L-Dopa, inhibidors de l’ECA i antagonistes H2. Disseny de fàrmacs assistit per ordinador. Aproximacions basades en la biologia molecular. Biotecnologia de fàrmacs: producció de proteïnes terapèutiques, cosos d’inclusió: inconvenients i avantatges. Genòmica: teràpies gèniques. La química combinatòria com a eina en la cerca de diversitat molecular: Quimioteques. Quimioinformàtica, screening virtual i ADME in silico. Cerca de les "propietats de fàrmac": Regles de Lipinski.

5. Disseny de fÓrmacs per modulaciˇ de la seva farmacocinŔtica.

*  
Reaccions de biotransformació. Coneixements bàsics per al desenvolupament de fàrmacs segurs. Farmacogenètica. Disseny de profàrmacs amb grup transportador. Disseny de bioprecursors. Finalitats dels profàrmacs: modulació del pas a través de membranes i distribució selectiva. Macromolècules transportadores de fàrmacs.

6. La modificaciˇ estructural en el disseny de nous fÓrmacs.

*  
Optimització de l’estructura del prototip. Modificacions moleculars basades en el concepte de bioisosteria. Altres modificacions moleculars: compostos homòlegs, vinílegs i arílegs. Simplificació d’estructures cícliques. Fàrmacs siamesos. Disseny d’anàlegs rígids. Isomeria òptica en fàrmacs.

7. Docking.

*  
Disseny basat en estructura de receptor. Screening de llibreries virtuals: docking. Reptes actuals en docking de lligands. Interacció lligand-receptor.Tècniques d’anàlisi basat en interaccions lligand-receptor: anàlisi COMBINE. Càlculs d’energia lliure: predicció d’afinitats d’unió relatives.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1 Ensenyament presencial

1.1. Classes teòriques
Les classes teòriques es consideren fonamentalment com a lliçons magistrals, tot i que es pretén fomentar al màxim la participació de l’alumnat. Aquestes lliçons s’acompanyaran del material audiovisual que el professorat consideri oportú. L’alumnat en podrà disposar d’una còpia, impresa o en format electrònic, abans de la classe.

1.2..Ensenyament pràctic
Es realitzaran activitats complementàries per il·lustrar aspectes pràctics dels continguts de les classes teòriques.

2. Treball no presencial

2.1.Tasques a desenvolupar
L’alumnat haurà d’aprofundir en els temes tractats a les classes teòriques mitjançant la consulta de llibres i realitzar algun treball relacionat amb les classes pràctiques de l’assignatura.

2.2. Estudi de l’alumnat
Es considera molt recomanable que l’alumnat complementi l’assistència a les classes amb la consulta de la bibliografia que se suggereix.

En la mesura que sigui possible s’incorporarà̀ la perspectiva de gènere en el temari de l’assignatura.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

1. Criteris d’avaluació

En aquesta assignatura es durà a terme una avaluació continuada de l’aprofitament per part de l’alumnat tant de les classes teòriques com de les classes pràctiques.

2. Procediments de l’avaluació

L’avaluació continuada d’aquesta assignatura consistirà en la realització per part de l’alumnat d’una sèrie de controls periòdics (80% de la nota total) a base de qüestions de tipus test, preguntes curtes i/o comentaris d’articles de recerca, relacionats amb les classes teòriques de l’assignatura, i algun treball relacionat amb les pràctiques (20% de la nota total).

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Avendaño López MC. coordinador. Introducción a la química farmacéutica. 2a ed. Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana; 2001.  Enlla├ž

1993  Enlla├ž

Camps García P, Vázquez Cruz S, Escolano Mirón C. Fundamentos de síntesis de fármacos. Barcelona : Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona; 2005.  Enlla├ž

Delgado Cirilo A, Minguillón Llombart C, Joglar Tamargo J. Introducción a la química terapéutica. 2a ed. Madrid: Díaz de Santos; 2003.  Enlla├ž


2000  Enlla├ž

Delgado Cirilo A, Minguillón Llombart C, Joglar Tamargo J. Introducción a la síntesis de fármacos. Madrid: Síntesis; DL 2002.  Enlla├ž

Galbis Pérez J.A. Panorama actual de la química farmacéutica. 2a ed. Sevilla: Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones; 2004.  Enlla├ž


2000  Enlla├ž

King FD. editor. Medicinal chemistry : principles and practice. 2a ed. Cambridge: Royal Society of Chemistry; cop. 2002.  Enlla├ž


1994  Enlla├ž

Krogsgaard-Larsen P, Stromgaard, K, Madsen U, editors. Textbook of drug design and discovery. 5a ed. Boca Raton: CRC Press ; [2017]  Enlla├ž


4a ediciˇ, 2010  Enlla├ž

Leach AR. Molecular modelling: principles and applications. 2a ed. Harlow [etc.]: Prentice Hall; 2001.  Enlla├ž


Lloc web d'acompanyament  Enlla├ž

Patrick GL. An introduction to medicinal chemistry. 6a ed. Oxford: Oxford University Press; [2017].  Enlla├ž


5a ediciˇ, 2013  Enlla├ž

Silverman RB. The organic chemistry of drug design and drug action. 3a ed. Boston: Elsevier Academic Press; cop. [2014].  Enlla├ž


2a ediciˇ, 2004  Enlla├ž

Thomas G. Medicinal chemistry: an introduction. Chichester : John Wiley & Sons; 2007.  Enlla├ž


2000  Enlla├ž

Wolff ME, editor. Burger’s medicinal chemistry and drug discovery. 7th ed. New York (N.Y.) [etc.]: Wiley; 2010.  Enlla├ž


5a ediciˇ, 1995  Enlla├ž

PÓgina web

FDA. U.S. Food and Drug Administration [internet]. [consultada: 14-07-2017]. Disponible a: https://www.fda.gov/  Enlla├ž

Text electr˛nic

Wermuth CG. editor. The practice of medicinal chemistry. 3a ed. London: Academic Press; 2008.  Enlla├ž


4a ediciˇ, 2015. En paper  Enlla├ž