Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Terąpia Gčnica, Cel·lular i Tissular

Codi de l'assignatura: 569698

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Teresa Adell Creixell

Departament: Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia

crčdits: 5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

48

 

-  Teoria

Presencial

 

32

 

-  Teoricoprąctica

Presencial

 

4

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

4

 

-  Seminari

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

12

Aprenentatge autņnom

65

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

Transversals Comunes de la UB. Capacitat crítica. Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat. Treball en equip. Capacitat creativa i emprenedora. Capacitat comunicativa. Capacitat de cercar, usar i integrar la informació.


Generals i específiques: Capacitat de trobar solucions a problemes biològics mitjançant la cerca de informació i el disseny experimental. Capacitat de idear noves preguntes y noves respostes en el camp de la teràpia gènica y la medecina regenerativa.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements

Els objectius docents d’aquesta assignatura tracten dos grans blocs. En el primer, dedicat a la teràpia gènica, s’inclouen l’estudi de les tècniques de DNA recombinant per a la producció de vectors, dels sistemes de transferència gènica i de les noves metodologies que permetin la reparació gènica en diferents malalties. En el segon bloc, el destinat a l’estudi de la regeneració i de la teràpia amb cèl·lules mare, s’han de descriure els models clàssics de regeneració en el regne animal, s’estudiarà l’acció de gens reguladors de la regeneració i el desenvolupament amb exemples concrets. Finalment, es discutiran les similituds i diferències entre ambdós processos, i s’efectuarà una descripció detallada de les metodologies emprades per generar cèl·lules mare de diferents teixits amb l’objectiu de tractar malalties humanes.

 

 

Blocs temątics

 

1. Vectors, estratčgies terapčutiques i aplicacions a diferents malalties

1.1. Introducció al curs:

1.2. Vectors virals.

1.3. Transferència gènica amb lípids i polímers

1.4. Teràpia Gènica del Cancer

1.5. Seminari: Development and usage of aptamers: SELEX in vitro and in vivo.

1.6. Seminari: New tools for gene and cell therapy: targeted gene editing

1.7. Seminari: Hematopoietic stem cell gene therapy.

1.8. Seminari: Gene therapy in metabolic diseases: obesity and diabetes I. Bone endocrine regulation of energy metabolism.

1.9. Seminari: Gene therapy in metabolic diseases: obesity and diabetes II. Enhancing fat-burning power to fight against obesity and type 2 diabetes

2. Terąpia tissular i cel·lular

2.1. Conceptes generals sobre les cèl•lules mare, la regeneració, i la tecnologia de la teràpia tissular i cel•lular

2.2. Introducció. Conceptes bàsics. Tipus de regeneració. Origen de les cèl•lules regeneratives. Desdiferenciació versus cèl•lules troncals.

2.3. Regeneració i cèl•lules mare en invertebrats

2.4. Regeneració i cèl•lules mare a vertebrats

2.5. cèl•lules mare embrionàries i pluripotents

2.6. cèl•lules mare adultes: cèl•lules mare mesenquimals com a model.

2.7. Cèl•lules mare neurals.

2.8. Seminari: Modeling Parkinson’s disease with induced pluripotent stem cells

2.9. Seminari: Pluripotent stem cell-based cell therapies

2.10. Puzzle game

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El programa es desenvoluparà mitjançant l’ impartició de classes teòriques per part dels professors implicats en l’assignatura, i seminaris a càrrec de professionals especialistes en Teràpia Gènica, Tissular i Cel·lular.


Activitats Presencials
Classes magistrals impartides per professorat especialista en cada tema
Seminaris: Desenvolupament d’aspectes específics de cada tema por investigadors experts
Classes Teòrico-Pràctiques: Activitats d’aplicació dels coneixements teòrics amb casos pràctics desenvolupats pels alumnes sota la supervisió del professorat.

Activitats no presencials
- Els estudiants realitzaran activitats de forma individual a través del Campus Virtual.
• Lectura d’articles científics i comentaris per avaluar els coneixements.
• Discussió d’articles científics i divulgatius a través de fòrums.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteri d’ avaluació
- Grau de coneixement adquirit en les activitats presencials i no presencials per part de l’alumne.
Procediments de l’avaluació

Es tindran en compte:  


1- Prova escrita del primer bloc: 40 % de la nota final 

2- Prova escrita del segon bloc: 30 % de la nota final 

3- Preguntes i participació en els seminaris i classes: 30 % de la nota final 

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Wolpert L, et al. Principles of development. 6a ed. New York: Oxford University Press; 2019.    EnllaƧ

Lattime EC, Gerson SL, editors. Gene therapy of cancer [Recurs electrònic] : translational approaches from preclinical studies to clinical implementation. 3a ed. San Diego (Calif.): Academic Press; 2013.  EnllaƧ

Panno J. Gene therapy: treating disease by repairing genes. New York (N.Y.): Facts on File; 2005   EnllaƧ

Schleef M, editor. DNA pharmaceuticals: formulation and delivery in gene therapy, DNA vaccination and immunotherapy. Weinheim: Wiley-VCH; 2005  EnllaƧ

En paper  EnllaƧ

Catherine M Verfaillie. Stem Cells and Regenerative Medicine. Edited by: Walter C Low (University of Minnesota, USA), (University of Minnesota, USA & Catholic University of Leuven, Belgium)- 2008  EnllaƧ

Stem Cells & Regenerative Medicine: From Molecular Embryology to Tissue Engineering (Stem Cell Biology and Regenerative Medicine) 2011th Edition, by Krishnarao Appasani (Editor), Raghu K. Appasani (Editor)-2011  EnllaƧ

Article

Roberts-Galbraith RH, Newmark PA.On the organ trail: insights into organ regeneration in the planarian. Curr Opin Genet Dev. 2015 Jun;32:37-46. doi: 10.1016/j.gde.2015.01.009. Epub 2015 Feb 19. Review.  EnllaƧ

Vats, et al. Stem cells. Lancet. 2005;366(9485):592-602.   EnllaƧ

Galliot B. Hydra, a fruitful model system for 270 years. Int J Dev Biol. 2012;56(6-8):411-23. Review  EnllaƧ

Tessier-Lavigne M. Wiring the brain: the logic and molecular mechanisms of axon guidance and regeneration. Harvey Lect. 2002-2003;98:103-43  EnllaƧ

Li Q, Yang H, Zhong TP. Regeneration across metazoan phylogeny: lessons from model organisms. J Genet Genomics. 2015 Feb 20;42(2):57-70. doi: 10.1016/j.jgg.2014.12.002. Epub 2015 Jan 5. Review.  EnllaƧ

Godwin J The promise of perfect adult tissue repair and regeneration in mammals: Learning from regenerative amphibians and fish..Bioessays. 2014 Sep;36(9):861-71. Epub 2014 Jul 9. Review.  EnllaƧ

Ning Z, et al. Tissue-engineering approaches for axonal guidance. Brain Res Rev. 2005;49(1):48-64.   EnllaƧ

Simon A, Tanaka EM. Limb regeneration. Wiley Interdiscip Rev Dev Biol. 2013 Mar-Apr;2(2):291-300. doi: 10.1002/wdev.73. Epub 2012 May 29. Review.  EnllaƧ