Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Biotecnologia AlimentÓria

Codi de l'assignatura: 569702

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Carlos Balsalobre Parra

Departament: Departament de GenŔtica, Microbiologia i EstadÝstica

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

30

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

10

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial

 

10

Aprenentatge aut˛nom

75

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 


Saber aplicar los conocimientos generales en la investigación,desarrollo e innovación de nuevos productos biotecnológicos o
biomédicos.

 


Saber detectar las necesidades de mercado en biotecnologia y sus posibles áreas de innovación para el diseño de nuevos
productos biotecnológicos

 


Saber identificar una cuestión o hipótesis significativa sobre un tema o problema biotecnológico y formular los objetivos,
diseño, seguimiento del proyecto para abordar una solución.

 

Que el alumnado sepa comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 


Capacidad de buscar, obtener, organizar e interpretar la información relacionada con la Biotecnologia Molecular y sus
aplicaciones, en diferentes fuentes.

 

En la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


Donar els criteris d’aplicació de la biotecnologia dintre del marc dels aliments i del productes alimentaris per que pugui participar plenament en les tasques de producció i desenvolupament de nous productes.

Familiaritzar a l’alumnat amb els conceptes i el vocabulari científic entorn a la biotecnologia alimentària per facilitar l’autoaprenentatge.


 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. ELS MICROORGANISMES EN LA PRODUCCIË DELS ALIMENTS

*  

1.1. Ecologia microbiana dels aliments. Grups de microorganismes presents als aliments. Interaccions microbianes als aliments. Influencia dels factors fisico-quimics sobre els microorganismes presents als aliments (temperatura, activitat aigua, pH, potencial redox, osmolaritat).

1.2. Activitats microbianes que malmeten els aliments. Grups fisiològics de microorganismes relacionats. Efectes de l’alteració microbiana dels aliments. Estratègies de conservació d’aliments. Biopreservació.

1.3. Activitats microbianes que transformen i estabilitzen els aliments. Grups de microorganismes implicats. Característiques fisiològiques i genètiques. Participació de fongs i llevats en processos transformadors d’aliments. Els bacteris de l’àcid làctic i de l’àcid propiònic. Bacteris acètics. La transformació per fermentació de productes càrnics i làctics. Transformacions microbianes de productes vegetals

1.4. Els aliments com a transmissors de microorganismes patògens. Infeccions, intoxicacions i toxiinfeccions alimentàries.


 

2. INFLUENCIA DELA BIOTECNOLOGIA EN LA QUALITAT DELS ALIMENTS

*  

 2.1    Cultiu de varietats vegetals genèticament modificades. Millora de les propietats nutritives i sensorials dels aliments. Utilització de la Biotecnologia als processos d’elaboració de productes alimentaris. Obtenció d’aliments prebiòtics, probiòtics i simbiòtics.
2.2      Aplicació de la biotecnologia en l’obtenció d’ingredients, additius i nutrients. Implicacions de la biotecnologia en la conservació d’aliments i en aspectes de seguretat alimentaria: envasos intel·ligents.


 

3. CONTROL DE QUALITAT, GARANTIA DE QUALITAT I SEGURETAT ALIMENT└RIA

*  

3.1       Control de qualitat. Mètodes d’anàlisi clàssics i mètodes ràpids. Criteris de qualitat microbiològica. Valors de referència. 

 

3.2         Garantia de qualitat. Anàlisi de perills i punts crítics de control (APPCC). Identificació dels punts crítics de control. Establiment dels límits crítics associats a cada PCC. Validació de sistema APPCC.
 

3.3         Seguretat alimentària. Avaluació de riscos. Riscos reals i percepció dels riscos. Educació sanitària i seguretat alimentària. Avaluació de la seguretat dels OMG i productes derivats. Traçabilitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

1.1Actividades presencialesEn la mesura del que sigui possible, s’incorporarà la perspectiva de gènere en el desenvolupament i activitats de l’assignatura.

1.1.1 Classes teòriquesEstà previst realitzar classes magistrals de 90 minuts de duració. Si es disposa de presentacions electròniques, aquestes estaran disponibles en el Campus virtual. Es poden reservar algunes classes per la realització de seminaris impartits per professionals.

1.1.2Seminaris de discussionsSeminaris de discussions de qüestions plantejades en las classes teòriques.

1.1.3 Tutorització per grupsDiscussió de cada grup de treball sobre diferents aspectes del procés d’elaboració dels treballs monogràfics a realitzar per l’alumnat: cerca de material bibliogràfic, anàlisis de l’estat actual del tema, aspectes més rellevants, etc. 

1.1.4 Presentació de SeminarisPresentacions orals dels Seminaris preparats per l’alumnat

1.1.5 Proba de síntesi.Es realitzarà una proba de síntesi per avaluar els coneixements adquirits al llarg del curs. L’examen constarà de preguntes tipo test.

1.2 Activitats no presencials


1.2.1 Preparació d’un seminari L’alumnat prepararà un seminari, de forma individual o en grups sobre un tema d’interès.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

1. Criteris d’avaluació
Grau de comprensió de l’assignatura

2. Procediments de l’avaluació

Assistència i participació en las activitats (20 % nota). Avaluació de la presentació oral d’un seminari, la seva memòria escrita i el material de suport preparat per la presentació del seminari (40 % nota). Proba de síntesi (40 % nota). És necessari obtenir una nota superior a 4,0 en la proba de síntesi per aprovar l’assignatura.

 

Avaluaciˇ ˙nica

1. Criteris d’avaluació
Grau de comprensió de l’assignatura

2. Procediments de l’avaluació

Assistència i participació en las activitats (20 % nota). Avaluació de la presentació oral d’un seminari, la seva memòria escrita i el material de suport preparat per la presentació del seminari (40 % nota). Proba de síntesi (40 % nota). És necessari obtenir una nota superior a 4,0 en la proba de síntesi per aprovar l’assignatura.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bello Gutiérrez L, García-Jalón MI, López A. Fundamentos de seguridad alimentaria. Eunate; 2000.  Enlla├ž

Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ. Food microbiology: fundamentals and frontiers. 5th edition. Washington, D.C.: ASM Press; 2019.  Enlla├ž

4a ediciˇ, 2013  Enlla├ž

Forsythe SJ, Hayes PR. Higiene de los alimentos, microbiología y HACCP. 2a ed. Zaragoza: Acribia; 2002.  Enlla├ž

Ian J, Williamson G, editors. Phytochemical functional foods. Boca Raton: CRC Press; Cambridge: Woodhead; 2003.  Enlla├ž

International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microorganismos de los alimentos 7: análisis microbiológico en la gestión de la seguridad alimentaria. Zaragoza: Acribia; 2004.  Enlla├ž

International Commission on Microbiological Specifications for Foods. Microorganismos de los alimentos 6: ecología microbiana de los productos alimentarios. Zaragoza: Acribia; 2000.  Enlla├ž

Linden G, Lorient D. New ingredients in food processing: biochemistry and agriculture. Cambridge: Woodhead; 1999.  Enlla├ž

Shi J, Mazza G, Le Moguer M, editors. Functional foods : biochemical and processing aspects. Boca Raton: CRC Press; 1999.  Enlla├ž

Varnam HA, Evans MG. Foodborne pathogens: an illustrated text. London: Manson Publishing; 1996.  Enlla├ž

Mossel DAA, et al. Essentials of the microbiology of foods: a textbook for advanced studie. Chichester: Wiley; 1995.  Enlla├ž

International Commission on Microbiological Specifications for Foods. El Sistema de análisis de riesgos y puntos críticos: su aplicación a las Industrias de los alimentos. Zaragoza: Acribia; 1991.  Enlla├ž