Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Recursos i Sostenibilitat

Codi de l'assignatura: 569736

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Narciso Homs Marti

Departament: Departament de Química Inorgànica i Orgànica

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoria

Presencial

 

35

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autònom

55

 

 

Competències que es desenvolupen

 

L’alumnat adquirirà un coneixement suficient sobre la disponibilitat de recursos energètics per als sistemes humans i sobre els diferents tipus d’impacte ambiental que genera l’ús d’aquests recursos a la biosfera i al seu funcionament.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Fer palesa la necessitat de l’energia i la seva relació amb el desenvolupament humà i sostenible.
— Posar de manifest els efectes del sistema de producció d’energia sobre diferents tipus d’ecosistemes i la biosfera en general.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Obtenció de recursos energètics primaris. Impactes mediambientals i gestió. Fonts renovables i no renovables. Carbó: origen, extracció i processament. Petroli: propietats, característiques i extracció. Gas natural: extracció, propietats, característiques. Hidrocarburs no convencionals. Recursos per a la indústria nuclear

2. Processos de transformació de recursos fòssils. Emmagatzematge i distribució. Gasificació i piròlisi de carbó. Destil·lació primària del petroli. Refinació. Cracking, reforming, alquilació, isomerització i hidrotractaments. Producció de gasolina, dièsel i altres combustibles líquids. Productes base de petroquímica. Gas natural: gas de síntesi i derivats

3. Altres recursos minerals estratègics. Tipus, producció, demanda i reserves

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals, conferències invitades, resolució d’exercicis a l’aula i elaboració de petits informes.

En el cas de que alguna de les activitats anteriors no es pugui dur a terme de forma presencial es realitzarà online  de forma síncrona

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada a partir de l’elaboració d’alguns resums sobre les classes magistrals i conferències i a l’avaluació d’exercicis a l’aula. Per poder superar l’avaluació continuada cal haver assistit com a mínim al 85 % de les classes.Aquests aspectes suposen un 10 % de la qualificació final.  Hi ha una prova de síntesi final del conjunt del temari. La prova de síntesi escrita al final del semestre representa el 90 % de la qualificació final.

Reavaluació
Prova de síntesi escrita, 100 % de la qualificació.

 

Avaluació única

Prova de síntesi escrita al final del semestre que representa el 100 % de la qualificació final. Per exercir el dret a l’avaluació única cal sol·licitar-ho pels mitjans disponibles al moment i comunicar-ho al professor durant les dues primeres setmanes de l’assignatura.