Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Energia Solar Fototèrmica, Fotovoltaica i Termoelèctrica

Codi de l'assignatura: 569742

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Julià Lopez Vidrier

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

17.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

3.5

Treball tutelat/dirigit

11.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 

Transversals de la titulació

— Capacitat d’anàlisi dels sistemes d’energia solar disponible per a les diferents aplicacions i avaluació de la seva adequació a demandes energètiques determinades.

— Estimació del potencial de producció d’instal·lacions solars.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Tenir fonaments científics de les diferents tecnologies de transformació de l’energia solar en calor o electricitat.

— Conèixer globalment les tecnologies solars disponibles, l’evolució prevista, la situació de mercat i els aspectes econòmics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció

1.1. Balanç energètic de la Terra

1.2. Fonts d’energia renovables i no renovables

1.3. Definicions d’energia primària

1.4. Subministrament d’energia primària

1.5. Canvi climàtic

1.6. Fonts d’energia renovables

1.7. Factors de conversió energètics

2. La radiació solar

2.1. Introducció

2.2. Aspectes geomètrics

2.3. Composició espectral

2.4. Efectes de l’atmosfera en la radiació solar

2.5. Radiació solar a la superfície de la Terra

2.6. Espectre normalitzat AM 1.5

3. Conversió tèrmica de l’energia solar

3.1. Introducció

3.2. Fonaments dels col·lectors solars tèrmics

3.3. El col·lector solar tèrmic pla

3.4. El col·lector solar tèrmic de tub de buit

3.5. Aplicacions a temperatura baixa i mitjana

3.6. Aplicacions solars tèrmiques en edificis

3.7. Fonaments dels sistemes solars de concentració

3.8. Centrals solars termoelèctriques

3.9. Aspectes econòmics

4. Conversió fotovoltaica de l’energia solar

4.1. Introducció

4.2. Efecte fotoelèctric

4.3. Fonaments de les cel·les solars fotovoltaiques

4.4. Tecnologia del plafó fotovoltaic

4.5. Centrals fotovoltaiques

4.6. Producció d’una central fotovoltaica

4.7. Aspectes econòmics de la producció d’electricitat fotovoltaica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes magistrals amb l’exposició dels continguts bàsics de l’assignatura (3 h/setmana, meitat del trimestre). Eventualment, aquestes classes podrien ser retransmeses online en el cas que les circumstàncies no permetessin la presencia de la totalitat dels estudiants a l’aula. 

— Dos treballs dirigits sobre predicció de la producció de sistemes solars.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada es qualifica a partir de dos treballs dirigits. Constitueix el 40 % de la qualificació final.

 

Examen final

Examen final, tipus test. Constitueix el 60 % de la qualificació final.

 

Avaluació de competències

Els coneixements generals i la capacitat d’anàlisi de l’adequació dels diferents sistemes solars s’avalua a l’examen de tipus test. La predicció de producció de sistemes solars s’avalua en l’avaluació continuada dels dos treballs i en l’examen de tipus test.

 

Qualificació final

— 40 %, avaluació continuada dels dos treballs.

— 60 %, examen final de tipus test.

 

Avaluació única

Per als alumnes que ho demanin oficialment la qualificació serà la de l’examen final. La sol·licitud d’avaluació única no exclou la presentació dels treballs, que formen part de l’activitat formativa.