Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Energia E˛lica, MinihidrÓulica i Marina

Codi de l'assignatura: 569744

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Cristian Fabrega Gallego

Departament: Departament d'Enginyeria Electr˛nica i BiomŔdica

crŔdits: 2,5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

17.5

 

-  PrÓctiques de problemes

Presencial i no presencial

 

3.5

Treball tutelat/dirigit

11.5

Aprenentatge aut˛nom

30

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

— Anàlisi dels sistemes d’energia eòlica, minihidràulica i marina i avaluació del grau d’adequació a demandes energètiques determinades.

— Potencial de producció d’aquestes energies. Predimensionament i avaluació d’equips i sistemes.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Fonaments de les diferents tecnologies eòliques, minihidràuliques i marines. Enginyeria de concepció. Predimensionament, selecció de mercat i estat de la qüestió. Viabilitat tècnica i econòmica.

 

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Energia e˛lica

*  El vent com a recurs energètic. Tipus de vent. Mesura. Tractament de les mesures. Perfil de velocitat. Influència de l’orografia i de l’altura. Mapa eòlic. Distribucions de probabilitat. Weibull i Rayleigh. Avaluació del potencial eòlic. Prediccions eòliques

Energia del vent. Aprofitament de l’energia eòlica. Límit de Betz. Aerogeneradors. Fonaments aerodinàmics. Forces de sustentació i d’arrossegament. Perfils aerodinàmics

Aerogeneradors. Tipus i configuracions. Generadors d’eix horitzontal i vertical. Velocitat específica. Coeficients de parell i de potència. Corba característica d’un aerogenerador. Subsistemes d’un aerogenerador. Avaluació de l’energia anual produïda

Explotació de l’energia eòlica. Parcs eòlics terrestres i marins. Configuració. Integració a la xarxa. Regulació i interconnexió. Instal·lacions en illa. Sistemes híbrids. Mini i microeòlica. Autoconsum

Aspectes econòmics i mediambientals. Costos d’inversió i d’explotació. Operació i manteniment. Venda d’energia. Règim especial. Anàlisi de rendibilitat. Aspectes ambientals. Avaluació d’impactes. Tendències futures de l’energia eòlica. Anàlisi DAFO

2. Energia minihidrÓulica

*  Energia hidràulica. Cicle hidrològic. Tipus i mesura de la precipitació. Tractament de dades. Mapa d’isohietes. Corbes d’intensitat, duració i freqüència. Evaporació. Evapotranspiració. Balanç hídric de conca

Recurs hidroelèctric. Hidrologia. Hidrograma. Corbes de cabals classificats, disponibles i garantits. Cabal ecològic. Avaluació d’un recurs hidràulic. Cabal i altura. Potencial hidroelèctric. Potència a instal·lar

Central minihidràulica. Estructures hidràuliques. Obra civil. Assut. Presa. Casa de màquines. Turbines. Tipus i característiques. Corbes característiques. Rendiments. Selecció. Equips elèctrics. Control

Explotació de l’energia hidràulica. Avaluació de l’energia produïda. Potència instal·lada i energia generada. Exportació a la xarxa. Regulació. Interconnexió. Manteniment

Aspectes econòmics i mediambientals. Costos d’inversió i d’explotació. Anàlisi de rendibilitat. Impactes ambientals. Mesures correctores. Tendències futures de la minihidràulica. Anàlisi DAFO

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals amb problemes i casos pràctics.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Cas pràctic d’energia eòlica (25 %) i examen final tipus test + problemes (75 %).

 

Avaluaciˇ ˙nica

Examen d’un cas pràctic d’energia eòlica i un altre de minihidràulica.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

            

             Editorial IDAE. (Publicaciones varias)

  VILLARRUBIA LÓPEZ,  MIGUEL.  Ingeniería de la energía eólica. Barcelona :  Marcombo, 2012   

 

  Enlla├ž

Text electr˛nic

                         

             Manual de la pequeña hidráulica : como llevar a buen fin

             un proyecto de minicentral hidroeléctrica.

             European Small Hydropower Association

http://www.bmghidroconsultores.cl/pdf/documentos/Manual_Hidroenergia_ESHA_Layman.pdf  Enlla├ž