Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió, Eficiència, Estalvi i Planificació Energètics

Codi de l'assignatura: 569746

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristian Fabrega Gallego

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

17.5

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

3.5

Treball tutelat/dirigit

11.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Anàlisi de la gestió, eficiència, estalvi i planificació energètica. Tècniques de diagnosi i auditoria. Formació en programes, mesures preventives i correctores per assolir estalvi i eficiència energètica de sistemes i organitzacions.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Assolir els coneixements teòrics i pràctics per analitzar sistemes energètics, auditar, diagnosticar i implantar mesures d’estalvi i eficiència. Planificació energètica d’organitzacions de diferents sectors.

 

 

Blocs temàtics

 

Gestió energètica

*  1. Principis de la gestió energètica. Balanços d’energia. Comptabilitat energètica. Ràtios i indicadors energètics 

2. Auditoria i diagnòstic energètic. Metodologia. Auditoria energètica. Norma UNE 16247. Prediagnòstic energètic. Mesures de camp. Tècniques i equips de mesura. Informe d’auditoria. Diagnòstic energètic. Mesures correctores

3. Sistema de gestió energètica (SGE). Cicle Deming. Implantació d’un SGE. Normes UNE 16247. Manual de gestió energètica. Pla d’acció. Planificació. Implantació. Operació. Verificació. Eines per elaborar el pla d’acció. Certificació

4. Empreses de serveis energètics. Tipus de serveis. Mesura, verificació i seguiment. DAFO per al subministrador i per al consumidor. Anàlisi de rendibilitat energètica i econòmica

5. Tarifació i preus de l’energia. Energia canalitzada i no canalitzada. Tarifes i preus de l’energia elèctrica. Tarifes i preus del gas natural. Energies no canalitzades. Anàlisi de la facturació. Cost unitari. Externalitats. Optimització de la contractació

Eficiència, estalvi energètic i planificació energètica

*  6. Tecnologies i sistemes en energia tèrmica. Estalvi i eficiència en calderes i forns. Cremadors. Recuperadors i regeneradors de calor. Xarxes de fluids tèrmics. Aïllaments. Microones. Estalvi i eficiència en la producció i distribució de fred. Torres de refrigeració

7. Tecnologies i sistemes en energia elèctrica. Línies de distribució. Transformadors i motors elèctrics. Accionaments. Bombes. Ventiladors. Regulació. Electrotecnologies. Forns d’inducció. Microones

8. Sistemes d’eficiència energètica. Cogeneració de calor i electricitat. Configuració de sistemes. Turbina de gas, motor de combustió i cicle combinat. Trigeneració. Tetrageneració. Sistemes múltiples electricitat, calor, fred i aigua osmotitzada. Legislació

9. Eficiència i estalvi energètic. Millors tècniques disponibles (BAT’s). Documents de referència sobre millors tècniques disponibles (BREF). BREF d’eficiència energètica. Aplicació a diferents sectors

10. Anàlisi de rendibilitat de mesures d’estalvi i eficiència energètica. Sobreinversió. Estalvis anuals. Paràmetres de rendibilitat. Sensibilització. Internalització d’externalitats

11. Planificació energètica. Planes energètics a mitjà i llarg termini. Marc comunitari de la planificació energètica. Estratègies de subministrament. Seguretat de subministrament. Diversificació. Criteris econòmics, mediambientals i de sostenibilitat. Escenaris. Anàlisi de sensibilitat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Treballs pràctics i aprenentatge cooperatiu.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada (treballs i entregues).

 

Avaluació única

Examen final (teoria més cas pràctic).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

VILLARUBIA LÓPEZ, MIGUEL.  Gestión, eficiencia,  ahorro y planificación energética.  Barcelona : Facultad de Física, 2013