Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Gestió Energètica en Sectors No Industrials: Edificació i Transport

Codi de l'assignatura: 569747

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Cristian Fabrega Gallego

Departament: Departament d'Enginyeria Electrònica i Biomèdica

crèdits: 2,5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

21

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

17.5

 

-  Exercicis pràctics

Presencial i no presencial

 

3.5

Treball tutelat/dirigit

11.5

Aprenentatge autònom

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Anàlisi dels sistemes i mecanismes de gestió energètica en sectors no industrials (edificació i transport).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Coneixement de les tècniques d’anàlisi i gestió energètica en els sectors dels edificis i del transport. Tècniques de diagnosi i auditoria, mesures correctores i tècniques per a l’estalvi i l’augment de l’eficiència energètica en aquests sectors.

 

 

Blocs temàtics

 

Gestió energètica en edificació

*  

  1. L’edifici com a consumidor d’energia. Introducció i sector edificació
  2. Edificació sostenible i impacte ambiental. Cicle de vida de l’edifici. Sistema d’avaluació mediambiental. Rellevància de l’anàlisi del cicle de vida. Incidència ambiental dels materials. Anàlisi dels materials de construcció. La gestió dels residus de construcció i demolició
  3. Criteris bioclimàtics i arquitectura passiva. Climatologia en la construcció. Control del clima per mitjans constructius. Modes de refrigerar edificis. Modes de captar la calor del sol. Ventilació natural. Control climàtic per mitjà del disseny del paisatge. Modificacions de la incidència de la radiació solar. Modificació del curso dels vents. Modificacions de la vegetació
  4. Energies renovables en l’edificació. Conceptes generals. Biomassa tèrmica aplicable a edificis. Energia solar tèrmica. Aerotèrmia i solar termodinàmica. Geotèrmia. Solar fotovoltaica
  5. Balanç i certificació energètica. Legislació. Document HE en el Codi tècnic de l’edificació (CTE). Reglament d’instal·laciones tèrmicas en edificis (RITE). Certificació energètica d’un edifici. Procediment general HULC. Auditoria energètica (UNE-EN 16247-2:2014)
  6. Mesures d’eficiència i estalvi energètic. Auditoria energètica. Envoltant d’un edifici. Il·luminació. Aigua calenta sanitària (ACS). Aparells elèctrics i dispositius electrònics. Calefacció. Generadors de fred. Sistemes centralitzats urbans  

Transport

*  

  1. Transport de persones i mercaderies. Sostenibilitat del transport. Indicadors. Mitjans de transport. Tecnologies. Consums  energètics i emissions contaminants. Gas natural comprimit i liquat (GNC i GNL). Tracció elèctrica. Vehicles elèctrics. Vehicles híbrids. Vehicles elèctrics endollables i no endollables. Vector hidrogen. ‘Fuel cells’. Anàlisi DAFO de diferents solucions

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals, casos pràctics, treballs individuals i en grup.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Exercicis individuals: 20 %

Treball “Mesures d’eficiència i estalvi”: 30 %

Examen final: 50 %

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Apunts de Lluis Jutglar i Miguel Villarrubia