Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Canvi Climątic

Codi de l'assignatura: 569753

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Yolanda Sola Salvatierra

Departament: Departament de Fķsica Aplicada

crčdits: 2,5

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 62.5

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

19

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

12.5

Aprenentatge autņnom

25

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

 • Capacitat de retenir i entendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una forma sobretot autodirigida o autònoma.

 

 • Capacitat de fer balanços d’energia i analitzar l’impacte al sistema climàtic

 

 • Capacitat d’identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics.

 

 • Entendre els principis físics que regulen el clima i la seva distribució, així com la base física del canvi climàtic i el seu impacte

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Comprendre els mecanismes físics que regeixen el sistema climàtic i que condicionen la distribució geogràfica de les zones climàtiques

 

 • Entendre les causes de la variabilitat climàtica, amb especial atenció a les antropogèniques i les seves repercussions.

 

 • Entendre el paper de les energies renovables en la mitigació del canvi climàtic, així com l’impacte del canvi climàtic sobre el recurs energètic.

 

 • Entendre les bases de la modelització climàtica i l’ús dels models climàtics per a analitzar el clima passat i les projeccions climàtiques

 

Referits a habilitats, destreses

 • Fer ús de models climàtics simplificats per a analitzar els factors que condicionen la distribució geogràfica dels climes

 

 • Analitzar qualitativament sèries climàtiques per a entendre les variacions passades i futures

 

 

Blocs temątics

 

1. Introducció al sistema climątic

1.1. El sistema climàtic

1.2. L’energia al sistema climàtic

1.3. Radiació solar i terrestre al sistema climàtic

1.4. Bases físiques de l’efecte hivernacle: balanços d’energia

1.5. Balanç radiatiu global i local: diferències geogràfiques. 

1.6. Circulació general atmosfèrica i oceànica

2. Climes d’ahir i d’avui

2.1. Factors que influeixen la distribució de climes

2.2. Forçament radiatiu i realimentacions

2.3. Paleoclimatologia

3. Modelització climątica

3.1. Què són els models climàtics? Diferències amb els models meteorològics

3.2. Parametritzacions

3.3. Models climàtics globals i regionalització climàtica

4. Canvi climątic

4.1. Variabilitat natural i tendències

4.2. L’IPCC

4.4. Canvis observats a les variables climàtiques. Acord, certesa i confiança

4.5. Detecció i atribució del canvi climàtic.

5. Projeccions sobre el clima del futur

5.1. Escenaris futurs

5.2. Projeccions sobre el clima futur

5.3. Incertesa de les projeccions futures

5.4. Impacte de l’augment d’1.5 ºC

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

 • Classes magistrals
 • Activitats basades en metodologies d’Aula Inversa
 • Plantejament de qüestions curtes que fomentin la participació i l’aprenentatge actiu

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Al final de cada tema es proposa un test de respostes múltiples en suport informàtic que serveix d’autoavaluació per als alumnes i de retroacció (feedback) per a la professora. La resolució d’aquests qüestionaris té un pes d’un 10 % en la nota final.

Es proposen dos treballs o exercicis al llarg del curs que els alumnes han de fer fora de les hores de classe i que compten un 40 % en la nota final.

El 50 % restant s’obté a partir de l’examen final de coneixements.

En el cas de reavaluació es mantidrà la nota dels treballs i els qüestionaris dins de l’avaluació continuada (50%) i el 50% restant correspondrà a l’examen de reavaluació.

 

Avaluació śnica

En cas d’escollir avaluació única caldrà entregar un treball a final de curs (20% de la nota final) i fer un examen final de coneixements (80% de la nota final). És obligatori entregar el treball per a poder fer l’examen final.

En el cas de reavaluació es mantidrà la nota del treball (20%) i el 80% restant correspondrà a l’examen de coneixements de reavaluació. És obligatori entregar el treball per a poder fer l’examen de reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Hartmann, Dennis L. Global physical climatology. San Diego : Academic Press, 2016. Disponible versió electrònica al CRAI  EnllaƧ

Global Warming: Understanding the forecast. David Archer. Malden (Mass.): Blackwell, cop. 2007. ISBN: 9781405140393  EnllaƧ

Pągina web

IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/

https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/  EnllaƧ

Global warming of 1.5 ªC - IPCC report  EnllaƧ

IPCC, 2021: AR6 Climate change 2021: The physical science basis. https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-working-group-i/