Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques en Empreses

Codi de l'assignatura: 569755

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Josep Maria Chimenos Ribera

Departament: Departament de Ciència de Materials i Química Física

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

115

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

115

Treball tutelat/dirigit

10

Aprenentatge autònom

0

(Tal com s’estableix a la normativa, s’han de fer 250 h de pràctiques externes pels 5 crèdits (factor 2).)

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el seu camp d’estudi.

— Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer diferents entorns industrials en energies renovables.

— Conèixer la sostenibilitat en un entorn industrial.

— Aplicar els coneixements adquirits en el desenvolupament de les matèries del màster a l’entorn professional d’una empresa.

— Adquirir competències de treball en equip, capacitat de lideratge, esperit crític, responsabilitat professional i ètica professional.

— Altres objectius vinculats al màster a concretar en el conveni amb l’empresa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Millorar la capacitat d’anàlisi i de síntesi, adaptant-se a una situació nova en un context multidisciplinari i transversal.

— Millorar la comunicació oral i/o escrita segons diferents situacions comunicatives que es presentin: informar el tutor de l’empresa (superior), transmetre ordres (a iguals) i altres situacions.

— Millorar la gestió del temps, desenvolupant tasques encomanades en un temps predeterminat.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Millorar l’esperit crític constructiu en adaptar-se a una situació nova.

— Mantenir un comportament ètic segons les normes i els codis de conducta acceptats en un entorn industrial.

— Acceptar ordenar en sentit vertical en el si de l’empresa.

— Millorar l’autoestima i l’autocrítica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. No hi ha un programa específic, atès que les activitats que s’han de dur a terme depenen de l’empresa

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’estudiant treballa durant un període de temps en una empresa en el marc d’un conveni universitat-empresa.

L’empresa designa un tutor que guia, informa i assessora l’estudiant durant el període de pràctiques. La coordinació del màster designa igualment un tutor acadèmic que vetlla perquè es compleixin els objectius formatius fixats prèviament.

Les activitats que l’estudiant ha de dur a terme són les següents:

— Presencials: durant el període d’estada a l’empresa.

— Dirigides (individuals): les que suggereixi el tutor acadèmic o el tutor d’empresa (per exemple, la redacció d’una memòria o informe de seguiment).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació única

Per avaluar l’assignatura és obligatori que l’estudiant hagi fet les pràctiques sota la cobertura legal d’un conveni universitat-empresa signat entre la Facultat de Física de la UB i l’empresa.

Per avaluar correctament aquesta assignatura, l’estudiant ha d’aportar la documentació següent:

— Còpia del conveni universitat-empresa sota el qual s’han dut a terme les pràctiques.

— Informe del tutor d’empresa, en què es valorin les tasques que s’hagin desenvolupat, que es verifiqui que s’han complert els acords del conveni pel que fa a la durada total i a les hores de treball diari, i en el qual es faci una valoració raonada de l’aprofitament per part de l’estudiant. Aquest informe és preceptiu.

— Informe elaborat per l’estudiant, amb el vistiplau del tutor d’empresa.


Per determinar la nota final de l’assignatura es requereix:

— La valoració de l’informe del tutor de l’empresa (40 %).

— L’avaluació de l’informe de l’estudiant (60 %), la valoració del qual fa el tutor acadèmic.