Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 569756

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Julià Lopez Vidrier

Departament: Departament de Física Aplicada

crèdits: 15

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 375

 

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

350

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació.

 

Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb el seu camp d’estudi.

 

Capacitat d’integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels seus coneixements i judicis.

 

Capacitat de comunicar les conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Capacitat d’assessorar projectes en el camp de les energies renovables i la sostenibilitat energètica.

 

Capacitat de planificar i gestionar els recursos energètics i minerals per a les energies (renovables i no renovables).

 

Capacitat de determinar el cicle de vida i les empremtes ecològica, hídrica i de carboni.

 

Capacitat de gestionar i planificar l’ús energètic de l’aigua.

 

Capacitat d’utilitzar els conceptes i les fonts del dret (legals, doctrinals i jurisprudencials) per a la protecció del medi ambient.

 

Capacitat d’interpretar i aplicar les normes jurídiques internacionals i internes a la regulació i promoció de les energies renovables.

 

Capacitat de fer una anàlisi econòmica de projectes energètics.

 

Capacitat de fer balanços d’energia i determinar rendiments i optimització de processos energètics.

 

Capacitat d’identificar els sistemes de producció, transport, distribució i ús de diferents formes d’energia, així com les tecnologies que s’hi associen.

 

Capacitat de reconèixer els diferents mètodes d’emmagatzematge d’energia i la logística i la gestió d’estocs.

 

Capacitat d’identificar i enunciar impactes ambientals associats a projectes energètics.

 

Capacitat de planificar solucions basades en energies renovables que minimitzin l’impacte ambiental.

 

Capacitat d’obtenir dades experimentals bàsiques a nivell de laboratori, o planta pilot, útils per al disseny d’unitats de tractament d’aigües, contaminació d’aire i residus.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Fer un treball d’introducció a la recerca sobre un tema d’energies renovables i sostenibilitat energètica. El TFM és un projecte de recerca o un estudi que implica un exercici integrador de la formació rebuda al llarg de la titulació. Aquest exercici comporta que els estudiants apliquin els coneixements, les habilitats, les actituds i les competències adquirits al llarg del màster.

 

 

Blocs temàtics

 

1. No hi ha un programa específic, atès que les activitats que s’han de dur a terme dependran del treball concret escollit.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Sota la tutela d’un professor es fa un treball sobre un tema proposat per l’estudiant o pel professor. El tutor del TFM assessora l’estudiant en la definició dels aspectes a considerar, li proporciona les eines experimentals i bibliogràfiques necessàries per al desenvolupament del treball i vigila que el treball programat avanci adequadament durant el període docent. El tutor també supervisa que l’estructura de la memòria s’adeqüi a la normativa.

El TFM es pot dur a terme parcialment o totalment en una empresa o institució aliena al màster. En aquest cas, és condició indispensable que l’empresa designi un tutor i que es compleixin tots els requisits que regula la normativa d’estada d’alumnes en empreses.

El TFM es descriu en una memòria escrita. Aquesta memòria s’elabora seguint les indicacions facilitades en el Campus Virtual i s’ha d’ajustar a una extensió màxima de 30 pàgines, a les quals podran afegir-se els annexos que es consideri oportú (especificacions tècniques, taules, etc.).

La memòria es podrà redactar en català, castellà o anglès. En el cas de redacció en català o castellà, caldrà afegir al final de la memòria un abstract en anglès de dues pàgines com a màxim. En cas de redacció en anglès, caldrà afegir al final de la memòria un resum en català o castellà de dues pàgines com a màxim.

El TFM s’haurà de defensar públicament en una presentació oral, dins del període fixat pel calendari d’avaluacions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació del TFM es fa a partir de la qualitat de la memòria i la claredat de la presentació oral i la discussió. A més de la qualitat científica i/o tècnica del treball, es valora la capacitat comunicativa oral i escrita de l’estudiant, així com el grau d’assoliment de les competències generals i de les competències específiques de la titulació.

Aquesta avaluació considera tres fonts basades en les rúbriques corresponents. Els criteris es publiquen en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

Les fonts són:

• Informe del tutor (20 %)

• Memòria (40 %)

• Presentació oral (40 %)

L’examen del TFM consisteix en una defensa oral i pública de la memòria davant del tribunal, seguida d’una discussió, també pública, amb els membres del tribunal. La presentació té una durada aproximada de 20 minuts i el temps de discussió és, com a màxim, de 15 minuts.

La comissió de TFM assigna les matrícules d’honor.

El tutor és qui avalua si s’han assolit o no les competències específiques i la puntuació atorgada a aquestes competències és l’obtinguda en la qualificació final de l’assignatura.

 

Avaluació única

D’acord amb els objectius i la naturalesa del TFM no hi ha prova d’avaluació única.