Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Elaboració de Projectes de d'Investigació

Codi de l'assignatura: 569889

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Antonio Felipe Campo

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial

 

10

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

30

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial

 

5

 

-  Seminari

Presencial

 

30

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Desenvolupament de les capacitats necessàries per fer una proposta de projecte de recerca.

— Capacitat d’afrontar diverses convocatòries i nivells de complexitat de beques individuals o projectes de recerca.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Desenvolupar les capacitats necessàries per generar una proposta de finançament.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Fitxa de l’assignatura

Títol: Proposta de projecte científic (Scientific project proposal)
Crèdits ECTS: 3
Coordinadors: Teresa Mampel, Octavi Viñas i Antonio Felipe


Objectius

— Durant el curs es pretén facilitar la informació necessària per elaborar la sol·licitud d’un projecte científic de recerca a diferents nivells per sotmetre’l a l’avaluació de diverses agències de finançament, tant de les administracions públiques com de fundacions i empreses privades. S’imparteixen seminaris per orientar els assistents de les modalitats i de les qüestions remarcables en cada sol·licitud (metes i objectius), tant a nivell nacional com internacional. En les sessions de seminaris presencials s’imparteixen els coneixements i es facilita la informació necessària per desenvolupar una proposta que abasti diferents àmbits, des d’una beca pre- o postdoctoral, com a futur més immediat, fins a la participació en un projecte europeu. Amb la documentació facilitada es pretén que l’assistent pugui adquirir els coneixements bàsics per elaborar qualsevol tipus de proposta que inclogui una sol·licitud de finançament.

— Presentació i defensa oral de la proposta i objectius del Treball Final de Màster (TFM) davant d’una comissió avaluadora que estableix unes línies d’actuació en un debat fonamentat.


Els crèdits de la matèria es desenvolupen en els blocs següents:


1. Seminaris presencials en els quals es facilita la informació del tipus d’ajuda, el nivell de complexitat, les agències finançadores, els punts essencials a remarcar i la formalització de la proposta. En aquest apartat s’imparteix documentació sobre:

• Beques (modalitats pre- i postdoctoral).

• Projectes acadèmics (agències institucionals locals o estatals).

• Propostes als diferents programes europeus, incloent-hi tant els programes marc com beques Marie Curie.

• Sol·licitud de finançament a empreses i fundacions privades.


2. Exposició i defensa pública davant d’una comissió que ha de poder jutjar, avaluar i establir un marc de debat sobre l’objecte i interès de la proposta.


3. Avaluació confidencial del tutor responsable del treball experimental del màster. En aquesta valoració es tenen en compte, entre d’altres, els aspectes següents:

• La capacitat investigadora per desenvolupar la proposta inicial.

• La implicació i organització de l’alumne en les tasques encomanades.• La qualitat de la memòria presentada (antecedents, objectius, desenvolupament i capacitat crítica).

En el bloc 2 es preveu la formació de grups de treball per al desenvolupament de les propostes. Aquests grups estan compostos per diversos alumnes i es distribueixen en funció de les temàtiques seleccionades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Distribució dels crèdits

Bloc 1. Seminaris presencials: 10 hores distribuïdes en cinc sessions de 2 hores de classe presencial a l’aula.

Bloc 2. Defensa oral de la proposta: 2 hores presencials distribuïdes en grups de treball.

Bloc 3. Tutories, proposta i execució de la memòria: resta d’hores (fins al total de 3 ECTS).


Avaluació de la matèria

Blocs 1 i 2: 70 % de la nota.

Bloc 3: 30 % de la nota.