Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Moleculars i Investigació en Metabolisme i Endocrinologia

Codi de l'assignatura: 569891

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Pedro Fermin Marrero Gonzalez

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

75

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

30

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

34.5

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

 

-  Altres pràctiques

Presencial i no presencial

 

4.5

 

 

Recomanacions

 

Per poder seguir el curs sense problemes, cal tenir uns coneixements bàsics sobre metabolisme i senyalització hormonal.

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre les vies de senyalització que afecten el metabolisme, i el paper que tenen els metabòlits en el control de l’expressió gènica.

— Comprendre les implicacions que tenen les vies estudiades en processos diversos, com ara l’obesitat, la diabetis mellitus de tipus 2 o l’aterosclerosi.

 

Referits a habilitats, destreses

— Ser capaç d’entendre articles especialitzats del camp del metabolisme i l’endocrinologia.

— Desenvolupar una sensibilitat crítica que permeti avaluar la informació científica consultada.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Vies metabòliques

1.1. Vies metabòliques, teixits i molècules clau

1.2. Hormones, vies de transducció de senyals i molècules de senyalització

2. Expressió gènica

2.1. Control metabòlic de l’expressió gènica

3. Obesitat i metabolisme

3.1. Metabolisme i malaltia: obesitat i control de la ingesta

4. Diabetis i metabolisme

4.1. Definició, història natural i diagnosi de la diabetis

4.2. Via de transducció de senyals de la insulina

4.3. Diabetis mellitus de tipus 2 i teixit adipós

5. Malalties cardiovasculars i metabolisme

5.1. Metabolisme i malalties cardiovasculars

6. Metabolisme de les cèl·lules canceroses

6.1. Metabolisme i càncer

7. Errors congènits del metabolisme

7.1. Errors congènits metabòlics

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Activitats presencials

— Sessions teòriques a càrrec d’especialistes en cada tema.

— Seminaris sobre aspectes concrets a càrrec d’investigadors experts en cada matèria.


Activitats a distància

— Exercicis individuals que cal fer per mitjà del Campus Virtual, com ara la lectura d’articles científics i diverses proves de tipus test destinades a avaluar l’adquisició de coneixements.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Els criteris d’avaluació d’aquesta assignatura es basen en el grau d’assoliment dels objectius plantejats.


L’avaluació continuada consisteix en els aspectes següents:

— Tres qüestionaris en línia a fi d’avaluar la comprensió d’articles científics (30 %).

— Examen final escrit i en línia a fi d’avaluar la capacitat de síntesi (60 %).

— Assistència i participació a classe (10 %).