Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Avenços en Mecanismes Moleculars de Transformació Cel·lular

Codi de l'assignatura: 569894

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Del Carmen Caelles Franch

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

5

Aprenentatge autònom

45

 

 

Recomanacions

 

— Es recomanable tenir coneixements bàsics de la biologia del càncer.

— És imprescindible el coneixement de l’anglès. 

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat d’aprenentatge i responsabilitat (capacitat d’anàlisi, de síntesi, de visions globals i d’aplicació dels coneixements a la pràctica / capacitat de prendre decisions i d’adaptació a noves situacions).

— Treball en equip (capacitat de col·laborar amb els altres i de contribuir a un projecte comú / capacitat de col·laborar en equips interdisciplinaris i en equips multiculturals).

— Capacitat comunicativa (capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català, castellà i anglès, amb domini del llenguatge especialitzat / capacitat de cercar, utilitzar i integrar la informació).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Aprofundir en el coneixement dels mecanismes moleculars responsables del procés de transformació oncogènica de les cèl·lules de mamífer, prestant especial atenció sobre els aspectes de més actualitat.

 

Referits a habilitats, destreses

Fomentar la capacitat de seguiment i comprensió de conferències científiques.

— Fomentar la capacitat d’analitzar textos científics.

— Fomentar la capacitat d’exposar públicament treballs científics en anglès.

— Fomentar la capacitat de treballar en equip.

 

Referits a actituds, valors i normes

— Fomentar la participació en discussions i debats científics.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Característiques distintives del càncer

2. Alteracions del cicle cel·lular en cèl·lules tumorals

3. Alteracions de la mort cel·lular en cèl·lules tumorals

4. Reprogramació metabòlica en les cèl·lules tumorals

5. Canvis genètics i epigenètics en les cèl·lules tumorals

6. Senyalització cel·lular en les cèl·lules tumorals

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes teòriques magistrals: es fan classes magistrals d’una durada de cinquanta minuts cadascuna. L’exposició de la temàtica s’acompanya de presentacions en PowerPoint. Es fa un breu resum de l’estat actual del tema i s’introdueix l’alumnat en qüestions de màxima actualitat, amb una visió integradora.

— Seminaris: els alumnes es distribueixen en grups de quatre o cinc membres i a cada grup s’assigna un article científic d’actualitat que han d’estudiar i amb el qual preparar una exposició oral en anglès (vint o vint-i-cinc minuts, cinc minuts per persona). Aquesta exposició pot anar acompanyada d’una presentació en PowerPoint.

—Treball no presencial: es preveu que l’alumnat inverteixi un nombre d’hores equivalents a dues hores per cada hora de docència presencial teòrica per estudiar i aprofundir els continguts impartits a classe i per preparar l’article sobre el qual ha de fer la presentació oral.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’assistència a les classes teòriques i seminaris és obligatòria. En cas de no poder assistir a alguna de les sessions s’ha de justificar. S’avaluen els coneixements i habilitats adquirides a partir de les activitats següents: — Examen de preguntes curtes (60 %).

— Avaluació de l’exposició oral i capacitat de respondre a les preguntes formulades per l’audiència (40 %).

 

La reavaluació es fa mitjançant un examen de preguntes curtes on s’inclou una pregunta de l’article sobre el qual l’estudiant ha fet la presentació oral.

 

Avaluació única

Per les característiques de la metodologia docent no es preveu l’avaluació única.