Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Teràpia i Investigació Translacional en Càncer

Codi de l'assignatura: 569896

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nieves Agell Jane

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

15

 

-  Pràctiques especials

Presencial i no presencial

 

20

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

15

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Adquirir una visió general de la recerca transnacional i les teràpies actuals de tractament de tumors més freqüents, com són els de còlon, mama, pulmó o pàncrees, o els melanomes, gliomes, leucèmies o limfomes, entre d’altres.

 

— Adquirir les eines necessàries per entendre els nous enfocaments sobre la diagnosi i la teràpia del càncer a partir dels coneixements que tingui l’alumnat sobre els mecanismes cel·lulars i moleculars de la tumorigènesi.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Càncer colorectal (Clínic)

1.1. Prevenció: epidemiologia i estratègies de cribratge

1.2. Prevenció: genètica del càncer colorectal; família i formes hereditàries

1.3. Prevenció: aconsellament genètic i comitè clínic de càncer colorectal

1.4. Prevenció: recerca en la prevenció del càncer colorectal; anàlisi mutacional, susceptibilitat al càncer i biomarcadors

1.5. Diagnosi: tècniques endoscòpiques avançades

1.6. Diagnosi: histologia del càncer colorectal; tècniques morfològiques i moleculars

1.7. Tractament: bases biològiques del tractament del càncer

1.8. Tractament: tractament multidisciplinari del càncer colorectal

1.9. Tractament: gestió multidisciplinària del càncer colorectal; comitè clínic oncològic

1.10. Tractament: cirurgia experimental del càncer colorectal

2. Càncer de mama (Clínic)

2.1. Incidència i epidemiologia

2.2. Fisiologia patològica i desenvolupament dels tumors

2.3. Anatomia patològica

2.4. Subtipus moleculars

2.5. Radiologia diagnòstica: mamografia

2.6. Radiologia diagnòstica: medicina nuclear

2.7. Cirurgia mamària

2.8. Tractament quirúrgic dels ganglis limfàtics axil·lars

2.9. Tractament sistèmic

2.10. Radioteràpia

2.11. Assajos clínics i noves teràpies

2.12. Cas clínic i debat

2.13. Visita al laboratori

3. Leucèmies i limfomes (Clínic)

3.1. Classificació de les malalties canceroses hematològiques

3.2. Mecanismes de la leucemogènesi

3.3. Mètodes diagnòstics

3.4. Tractament: de la quimioteràpia a la teràpia dirigida

3.5. Leucèmia mieloide crònica: un model reeixit

3.6. Leucèmia limfoblàstica aguda

3.8. Mieloma múltiple i gammapaties monoclonals

3.9. El microambient del limfoma

3.10. Limfoma difús de cèl·lules B grans

3.11. Limfoma fol·licular i limfoma de cèl·lules del mantell

3.12. Leucèmia limfocitària crònica i limfocitosi B monoclonal

3.13. Seqüenciació i metilació en leucèmia limfocitària crònica

3.14. Mecanismes de transformació en limfomes

3.15. Limfoma i immunodeficiència

3.16. Casos clínics de leucèmia

4. Melanomes (Clínic)

4.1. Aspectes clínics i epidemiològics

4.2. Noves estratègies per a la diagnosi dels melanomes

4.3. Histopatologia dels melanomes i noves tècniques moleculars de diagnosi

4.4. Alteracions somàtiques

4.5. Teràpies dirigides

4.6. Nevus, melanomes i UV

4.7. Immunologia, teràpia cel·lular i melanomes

4.8. Aconsellament genètic en casos de melanoma

4.9. Melanomes familiars: principals gens involucrats

4.10. Experiència personal com a estudiant predoctoral amb recerca especialitzada en melanomes

5. Tumors cerebrals (Clínic)

6. Càncers infantils (HSJD)

6.1. Introducció i epidemiologia

6.2. Diagnosi i biologia molecular

6.3. Leucèmia

6.4. Limfoma

6.5. Neuroblastoma

6.6. Tumors embrionaris (tumor de Wilms, hepatoblastoma, tumor rabdoide)

6.7. Medul·loblastoma i desenvolupament embrionari

6.8. Gliomes difusos de tronc (DIPG) i gliomes d’alt grau (HGG)

6.9. Astrocitoma piloquístic i ependinoma

6.10. Sarcomes de teixit tou

6.11. Tumors ossis

6.12. Retinoblastoma i càncer familiar

6.13. Farmacologia

7. Càncers de l’aparell digestiu (ICO)

7.1. Càncer de còlon: introducció a l’epidemiologia, patologia, diagnosi, prognosi, teràpia i assajos clínics

7.2. Càncer de pàncrees: introducció a l’epidemiologia, patologia, diagnosi, prognosi, teràpia i assajos clínics

7.3. Càncer esofagogàstric: introducció a l’epidemiologia, patologia, diagnosi, prognosi, teràpia i assajos clínics

7.4. Sessions clíniques

7.5. Comitè clínic operatiu

8. Càncer de pulmó (ICO)

8.1. Comitè clínic operatiu

8.2. Introducció a l’epidemiologia, patologia, diagnosi, prognosi, teràpia i assajos clínics

8.4. Material bibliogràfic per complementar la informació i activitats d’autoaprenentatge

8.5. Sessions clíniques

9. Càncer de mama (ICO)

9.1. Incidència, factors de risc i fases del càncer de mama

9.2. Radioteràpia

9.3. Material bibliogràfic per complementar la informació i activitats d’autoaprenentatge

9.4. Sessions clíniques

9.5. Comitè clínic operatiu

10. Càncer de pulmó (Clínic)

11. Càncer de pròstata (Clínic)

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura consta d’una sèrie de blocs temàtics que corresponen a diferents tipus de tumors, dels quals cal escollir-ne tres. En cada bloc es fan sessions teòriques centrades en la incidència, la fisiopatologia, el desenvolupament, la patologia, la diagnosi, la prognosi, el tractament (assajos clínics actuals, teràpies futures), la recerca actual, etc. del tipus de tumor en qüestió.

En determinats blocs temàtics també es duen a terme les activitats següents:
— Assistència a (o simulació de) comitès clínics.
— Anàlisi de casos clínics.
— Visita al laboratori de recerca.