Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Bases Moleculars, Cel·lulars i Fisiopatologia de la Diabetis

Codi de l'assignatura: 569897

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Vazquez Carrera

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

32

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

18

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

4

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Pràctiques orals comunicatives

Presencial i no presencial

 

2

 

-  Seminari

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

21

Aprenentatge autònom

22

 

 

Recomanacions

 

Idioma
Aquesta assignatura s’imparteix en anglès, i els articles i els materials de classe també estan escrits en aquest idioma. Cal, doncs, tenir un nivell de competència en anglès que permeti comprendre articles científics, a més d’unes habilitats bàsiques de comunicació oral (conversacionals) i escrita suficients per poder participar en els debats que es facin a classe i fer les presentacions orals sobre literatura científica.

Coneixements previs
Les sessions exigeixen un nivell avançat, sobretot en l’anàlisi de processos biològics, incloent-hi les perspectives molecular, bioquímica, cel·lular i terapèutica. Cal demostrar uns coneixements i una comprensió de la biologia cel·lular, la genètica molecular, la bioquímica i la farmacologia equivalents al nivell que s’assoleix amb el títol universitari de Biologia, Farmàcia, Bioquímica o Medicina.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències generals

— Capacitat per adquirir, posar en dubte i transmetre informació i capacitat per proposar i debatre hipòtesis.

— Capacitat per pensar i dissenyar enfocaments experimentals, teòrics o numèrics destinats a resoldre qüestions específiques.


Competències específiques

— Capacitat per descriure els mecanismes, les xarxes i les vies principals implicats en la fisiopatologia de la diabetis.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre els mecanismes cel·lulars i moleculars involucrats en la fisiopatologia de la diabetis a fi d’identificar les possibles dianes farmacològiques en el seu tractament.

Referits a habilitats i capacitats
— Transmetre informació científica, tant oralment com per escrit.

— Adquirir habilitats de recerca d’informació científica, ser capaç d’organitzar-la i aprendre a integrar-la i connectar-la.

— Aprendre a raonar, deduir i analitzar críticament conceptes de la recerca científica.


Referits a actituds, valors i normes

— Treballar en grups de manera cooperativa.

— Treballar el lideratge i la presa de decisions.

— Fer de l’autocrítica una eina de treball i utilitzar la crítica constructiva en relació amb els companys.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Temari de l’assignatura

*  
1. Definició, història natural i diagnosi de la diabetis
2. Biologia i fisiologia de la cèl·lula beta
3. Vies de senyalització de la insulina
4. Diabetis mitocondrial i monogènica
5. Diabetis mellitus de tipus 1: etiologia i immunologia
6. Diabetis mellitus de tipus 2 i pàncrees
7. Diabetis mellitus de tipus 2 i teixit adipós
8. Factors neuroendocrins involucrats en el desenvolupament de la resistència a la insulina
9. Inflamació i resistència a la insulina
10. Models cel·lulars i animals de la diabetis mellitus

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Aquesta assignatura, que combina sessions docents introductòries i presentacions de l’alumnat, forma part d’un màster amb una clara orientació als estudis de doctorat. Als estudiants, que s’entén que tenen bagatges diferents, se’ls demana que analitzin i presentin un seminari a partir d’un article publicat que se’ls ha assignat prèviament. La participació a classe també es té en compte en la qualificació final, per la qual cosa s’espera que l’alumnat participi activament en les sessions.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris generals

— Assistència i participació en els debats sobre articles científics: 20 % de la nota final.

— Contribució individual a la presentació d’un article de recerca (treball en grups reduïts): 80 %.


Criteris específics

S’expliquen el primer dia de classe.

 

Avaluació única

Criteris generals
— Assistència i participació en els debats sobre articles científics: 20 % de la nota final.

— Contribució individual a la presentació d’un article de recerca (treball en grups reduïts): 80 %.


Criteris específics

S’expliquen el primer dia de classe.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

The main sources of bibliography are reviews on specific topics and selected original research articles. Comprehensive electronic resources and basic textbooks recommended:

• Sociedad Española de Diabetes (SED)

• European Society for the Study of Diabetes (EASD)

• American Diabetes Association (ADA)

• Type 2 Diabetes Mellitus. Manuel Serrano Ríos y José A. Gutiérrez Fuentes. Elsevier. Biblioteca Fundación Lilly (free).