Pla docent de l'assignatura

 

 

Català English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Arteriosclerosi, Dislipèmies i Patologies Cardiovasculars

Codi de l'assignatura: 569899

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Carlos Laguna Egea

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 3

Programa únic: No definit

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

36

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

36

Treball tutelat/dirigit

4

Aprenentatge autònom

35

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat de conèixer i comprendre els mecanismes fisiopatològics majoritaris que condueixen a l’aparició de l’arterioesclerosi. L’alumne ha d’identificar i entendre els factors de risc associats al procés arterioescleròtic i els mecanismes generals pels quals contribueixen al desenvolupament de la placa d’ateroma.

— Capacitat d’identificar i conèixer les malalties cardiovasculars derivades de l’arterioesclerosi, la seva transcendència sanitària i la importància clínica del control dels factors de risc en la prevenció d’aquestes malalties.

— Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a la resolució de casos pràctics de tipus experimental/clínic en què es pretén estimular la capacitat d’interpretació de dades a partir del mètode científic i promoure l’anàlisi crítica.

— Capacitat d’adquirir habilitats en la recerca d’informació científica, la integració dels coneixements teòrics i pràctics i la transmissió de la informació tant de forma escrita com oral, mitjançant el llenguatge científic.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Els objectius generals són els propis del màster de Biomedicina. Com a objectiu general propi de l’assignatura, en finalitzar els estudis, haver adquirit un coneixement global, integrat i consolidat dels mecanismes fisiopatològics de l’arterioesclerosi i de les seves conseqüències clíniques en forma de malalties cardiovasculars.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ateroesclerosi bàsica: concepte, evolució temporal de les plaques d’ateroma, tipus de cèl·lules i vies de senyalització involucrades

2. Ateroesclerosi clínica: patologies cardiovasculars derivades i conseqüències per al sistema sanitari, concepte de factor de risc, factors de risc no modificables, factors de risc modificables (tabac, obesitat, diabetis i resistència a la insulina) i control multifactorial del risc cardiovascular

3. Obesitat i diabetis mellitus de tipus 2 com a factors de risc per a l’ateroesclerosi i les patologies cardiovasculars

4. Dislipèmies: classificació i mecanismes etiopatogènics

5. Dislipèmies: diagnòstic i tractament

6. Hipertensió: concepte, tipus, mecanismes etiopatogènics i patologies derivades

7. Hipertensió: tractament i conseqüències per al sistema sanitari

8. Disfunció endotelial: mecanismes etiopatogènics, hiperhomocisteinèmia, i causes i conseqüències

9. Factors de risc no convencionals: epidemiologia i usos diagnòstics

10. Dislipèmies: control a través de dietes

11. Dislipèmies i medicaments: dianes moleculars dels hipolipemiants

12. Productes en fase de recerca clínica en el control de la hipercolesterolèmia i la dislipèmia diabètica

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes teòriques. Són de tipus magistral i es basen en l’exposició del professor del tema corresponent, utilitzant els mitjans audiovisuals disponibles. En qualsevol cas, atès el nombre reduït d’alumnes, s’intenta potenciar al màxim l’intercanvi i discussió d’idees entre el professor i l’alumnat.

Seminaris. En aquest bloc s’utilitzen tècniques metodològiques dirigides a promoure el treball individual, donant autonomia i llibertat a l’estudiant per construir el propi aprenentatge i donant suport a aquesta feina amb una intensa tasca de tutories. Tanmateix, es pretén promoure la capacitat de raonament i crítica constructiva amb seminaris de discussió i debat. Concretament, els seminaris de recerca es fan de la manera següent:

— L’estudiant ha de fer un comentari oral sobre l’article de recerca o cas clínic assignat pel professorat la data assenyalada; una setmana abans de la comunicació oral, ha de presentar un resum sintètic i entenedor de l’article a la resta de la classe i un cop finalitzada la presentació oral, s’obre un torn obert de preguntes, en què participen tant alumnes com professor.

— El comentari de l’article o cas clínic consisteix en una exposició oral de 15-30 minuts de durada en la qual l’estudiant, amb l’ajuda de la pissarra i mitjans audiovisuals com transparències o diapositives, fa una introducció al tema, comenta els resultats de l’estudi, les tècniques més importants utilitzades per a la generació d’aquests resultats i la transcendència real d’aquests resultats en el context del tema tractat. El professor recalca especialment que l’estudiant tingui una visió crítica, personal, del treball presentat.

— L’alumnat que no fa la presentació ha de llegir el resum de l’article presentat i un cop finalitzada la presentació ha de participar activament en el torn de preguntes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència i participació a classe.

— Presentació oral.