Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Cultius i Enginyeria Cel·lular

Codi de l'assignatura: 569905

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinació: Manuel Reina Del Pozo

Departament: Facultat de Medicina

crčdits: 3

Programa śnic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

39

 

-  Teoria

Presencial i no presencial

 

22

 

-  Teoricoprąctica

Presencial i no presencial

 

8

 

-  Tutorització per grups

Presencial i no presencial

 

3

 

-  Prąctiques de laboratori

Presencial i no presencial

 

6

Treball tutelat/dirigit

18

Aprenentatge autņnom

18

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’alumnat ha de conèixer una vegada finalitzada l’assignatura:

— Els fonaments del comportament cel·lular en cultiu.

— Les normes que regulen el treball en instal·lacions de seguretat biològica, les seves normes de seguretat, equips i procediments bàsics.

— Les tècniques bàsiques de cultiu cel·lular: sembra, propagació, manteniment, divisió, conservació de línies i estratègies de caracterització i diferenciació.

— Els principis generals de les tècniques de modificació gènica i de selecció clonal.

— Els principis generals de reconstrucció tissular tant partint de poblacions diferenciades com a partir de cèl·lules mare (stem cells).

 

 

Blocs temątics

 

1. Bloc 1

1.1. Biologia de la cèl·lula en cultiu. Semblances i diferències amb la cèl·lula al teixit

1.2. Instal·lacions de cultiu cel·lular: entorn físic, laboratori de cultiu i risc biològic

1.3. Medi de cultiu: fase líquida, gas i sòlida

1.4. Tipus de cultius: primaris vs. estables

1.5. Tècniques bàsiques d’obtenció de cultius primaris: tècniques de dissecció i disgregació tissular. Exemples

1.6. Tècniques de caracterització cel·lular. Transdiferenciació en cultiu

1.7. Tècniques de modificació cel·lular i selecció clonal

1.8. Enginyeria cel·lular i tissular. Un repte de futur

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ensenyament presencial

Classes teòriques

Les classes teòriques s’imparteixen en una aula de la Facultat de Biologia en grups de quaranta alumnes emprant les eines adients per al seguiment de l’explicació com ara les presentacions en suport electrònic (Power Point i Flash), els vídeos, les col·leccions d’imatges, etc. Les presentacions es publiquen al dossier de l’assignatura amb anterioritat a la sessió.

Un tipus especial de sessió teòrica és la presentació de treballs, en què s’estimula la participació dels companys.

Ensenyament pràctic

El conjunt de tècniques descrites al llarg d’aquest curs tan sols es poden aplicar en l’àmbit d’un grup de recerca. Tanmateix, per apropar l’alumnat al màxim es fan dos tipus de pràctiques:

— Les visites a instal·lacions o equipaments complexos, com ara les instal·lacions de cultiu, o les demostracions d’equips com ara la microinjecció.

— Les sessions al laboratori de cultiu, en què poden aplicar els coneixements teòrics en dos tipus de cultius cel·lulars, fent servir l’equipament d’un laboratori de cultiu de nivell de bioseguretat 1.


Treball no presencial

El treball no presencial de l’alumnat ha de complir dos objectius:

— Aprendre els conceptes que s’imparteixen a les classes presencials tant teòriques com pràctiques. L’alumnat ha de preparar les classes llegint els materials de què el professorat disposa al dossier de l’assignatura (presentacions, textos, etc.).

— Complementar els conceptes exposats a classe amb la lectura de materials, textos o articles proposats pel professor, o resoldre problemes.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per qualificar-se és necessària l’assistència a 8 de les 10 sessions teòriques. La qualificació s’obté de la manera següent:

Alumnes que no facin pràctiques
• 70 % de l’examen final (test).
• 30 % de les activitats proposades (Moodle / presentació de treball).

Alumnes que facin pràctiques
• 50 % de l’examen final (test).
• 30 % de les pràctiques.
• 20 % de les activitats proposades (Moodle / presentació de treball).

 

Avaluació śnica

Per qualificar-se és necessària l’assistència a 8 de les 10 sessions teòriques. La qualificació s’obté de la manera següent:

Alumnes que no facin pràctiques
• 70 % de l’examen final (test).
• 30 % de les activitats proposades (Moodle / presentació de treball).

Alumnes que facin pràctiques
• 50 % de l’examen final (test).
• 20 % de les pràctiques.
• 30 % de les activitats proposades (Moodle / presentació de treball).

 

 

Fonts d'informació bąsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

 

FRESHNEY, R. I. Culture of Animal Cells: a manual of basic technique. 6th edition. Wiley Liss, 2010

 

MEYERS, R (ed.). Stem cells: from biology to therapy. Weinheim: Wiley-VCH, 2013

WARD, A.; TOST, D. (ed.) Mouse Cell Culture: Methods and Protocols. Series: Methods in Molecular Biology, Volume No.: 633, Springer, 2010

SHAW, A.J. (ed.). Epithelial cell culture: a practical approach. Practical Approach Series, IRL Press, 1996

HORCH, R.E.; MUNSTER, A.E. y ACHAUER, B.M. Cultured Human Keratynocites and Tissue Engineering Skin Substitutes. Thieme, 2001

Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

See: http://www.mtas.es/insht/practice/guias.htm

Freshney, R Ian Culture of Animal Cells, a laboratory manual, 7th edition, Wiley Blackwell,, 2016

ATALA, A.; LANZA, R.P., (ed.). Methods of tissue engineering. San Diego [etc.] : Academic Press, 2002

ATALA, A. [et al.], (ed.). Principles of regenerative medicine. 2nd ed. London : Academic Press, 2010

LEE, S.J.; YOO, J.J.; ATALA, A., (ed.). In situ tissue regeneration : host cell recruitment and biomaterial design. London, United Kingdom : Academic Press is an imprint of Elsevier, 2016

ATALA, A.; YOO, J.J., (ed.). Essentials of 3D Biofabrication and Translation. London, UK : Academic Press an imprint of Elsevier, [2015]

LANZA, R. [et al.], (ed.). Essentials of stem cell biology. 2nd ed. Amsterdam [etc.] : Elsevier Academic Press, 2009

STACEY, G,; DAVIS, J., (ed.). Medicines from animal cell culture. Chichester : Wiley, 2007