Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques d'Histopatologia

Codi de l'assignatura: 569906

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose Garcia Valero

Departament: Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

39

 

-  Teoria

Presencial

 

27

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

2

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

2

 

-  Pràctiques de laboratori

Presencial

 

8

Treball tutelat/dirigit

11

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Cal demostrar coneixement i comprensió de:

— Disseny d’experiments en biomedicina: hipòtesi, desenvolupament metodològic, control, anàlisi dels resultats i elaboració de conclusions.

— Descripció i aplicació dels diferents models experimentals en la investigació biomèdica incloent-hi els principals tipus de modificació genètica.

— Identificació de les tècniques adequades per resoldre problemes en el camp de la recerca biomèdica.

— Identificació de dianes moleculars per al diagnòstic, pronòstic i teràpia de les patologies humanes.

— Execució de pont entre la recerca bàsica i la pràctica clínica.

— Accés a la literatura científica biomèdica a través de cerques electròniques en bases de dades per Internet.

— Anàlisi de la informació rellevant continguda en les principals bases de dades biomèdiques per al desenvolupament de projectes de recerca i d’estratègies de diagnòstic molecular i nous tractaments.

— Aplicació de les tècniques histopatològiques bàsiques.

— Adquisició de la capacitat de dissenyar estratègies experimentals basades en l’organització tridimensional de cèl·lules i teixits i aplicar-les tant a la millora del diagnòstic i tractament de les patologies, com en l’annex del coneixement de la seva etiopatogènesi.


A més, cal poder:

— Escriure i defensar informes científics de manera rigorosa i competent.

— Establir comunicació científica oral i escrita en anglès.

— Comprendre el valor i les limitacions del mètode científic.

— Identificar les limitacions pròpies i, per tant, treballar en equips multidisciplinaris.

— Treballar de forma autònoma i amb iniciativa a desenvolupar un projecte d’investigació biomèdica.

— Treballar amb seguretat en el laboratori.

— Conèixer i argumentar la importància de la interacció universitat-empresa per promoure la innovació i transferència.

— Actuar en l’àmbit biomèdic des de principis ètics i morals, amb la màxima integritat intel·lectual.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Les bases conceptuals de les tècniques aplicades a l’estudi de la histopatologia.

— Les estratègies metodològiques aplicades a la caracterització dels patrons patològics a nivells molecular, cel·lular i tissular.

— Caracterització a nivell molecular, cel·lular i tissular de diferents models experimentals (in vivo i in vitro) per a l’estudi de les patologies.

— Les bases conceptuals, funcionament, aplicabilitat i resultats de l’equipament d’utilització en histopatologia.

— Les principals fonts d’informació histopatològica.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Processament de mostres

*  Característiques del material biològic. Metodologies d’obtenció de mostres. Estabilització de les mostres: fixació, congelació, inclusió, englobació, matrius tissulars (tissue microarrays). Mètodes preparatius: seccionament, homogeneïtzació, matrius de creixement cel·lular

2. Tincions topogràfiques

*  Estratègies de tinció. Diferenciació òptica de compartiments cel·lulars i tissulars. Aplicacions

3. Tècniques histoquímiques

*  Dianes cel·lulars i tissulars. Processament de mostres. Mètodes per a teixits conjuntius, amiloide i fibrina. Histoquímica de glúcids, proteïnes i lípids. Detecció de microorganismes. Histoquímica de pigments i minerals. Detecció de grànuls de neurosecreció

4. Mètodes d’estudi de sistemes i òrgans

*  Sistema nerviós. Sistemes cardiovascular i respiratori. Sistema urogenital. Sistema endocrí. Aparell digestiu. Pell. Aparell locomotor. Sistemes hematopoètic i limfoide

5. Tècniques immunocito-/histoquímiques

*  Antígens i anticossos. Estandardització. Control de qualitat. Preparació de les mostres. Tècniques de preinclusió i postinclusió. Amplificació i revelatge: fluorocroms, enzims, metalls pesants, biotina. Autofluorescència. Espectre de marcadors fluorescents més freqüents. Instrumentació microscòpica: de llum visible, d’epifluorescència, confocal, electrònics de transmissió i rastreig. Citofluorímetre. Artefactes més freqüents. Interpretació de resultats. Aplicacions de la microscòpia òptica i electrònica en l’estudi i diagnòstic de tumors. Marcadors immunohistoquímics. Marcatge amb altres proteïnes d’alta afinitat: lectines, enzims

6. Biòpsia líquida. PCR, RT-PCR, dPCR i ddPCR

*  Biòpsies tumorals. Biòpsia líquida: fonaments. Aplicacions clíniques. Biomarcadors circulants. DNA circulant. Cèl·lules tumorals circulants. Exosomes, microvesícules, macrovesícules i oncosomes. Fonaments d’amplificació de DNA i RNA. Paràmetres que afecten el desenvolupament dels protocols de la tècnica PCR. Instrumentació PCR. Interpretació dels resultats. Fonaments de la tècnica RT-PCR. Instrumentació, monitorització, fonts d’error i interpretació dels resultats. RT-PCR competitiva. RT-PCR quantitativa. RT-PCR semiquantitativa. PCR digital clàssica (dPCR). Droplet Digital PCR (ddPCR)

7. Tècniques d’hibridació in situ

*  Fonaments de les tècniques d’hibridació: obtenció i ús de sondes, processament de les mostres de detecció dels productes hibridats. Fonts d’error i interpretació dels resultats. Tècnica d’hibridació in situ (ISH): sondes, protocols, instrumentació i resultats. Tècnica d’hibridació in situ fluorescent (FISH): sondes, protocols, instrumentació i resultats. Tècnica de PCR in situ: sondes, protocols, instrumentació i resultats. Bancs de dades, programari i principals fonts de comercialització

8. Bioxips (microarrays)

*  Fonaments de les tècniques basades en bioxips. Bioxips d’expressió gènica: construcció de les matrius, protocols, instrumentació i resultats. Bioxips d’expressió proteica: tipus de matrius, protocols, instrumentació i resultats

9. Microdissecció làser

*  Fonaments de la tècnica. Tipus d’instrumentació. Obtenció de les mostres. Protocols d’extracció de proteïna i àcids nucleics. Avantatges i limitacions de la tècnica

10. Anàlisi d’imatges

*  Anàlisi d’imatges (histomorfometria) i equipament bàsic en histologia i anatomia patològica

11. Sessions pràctiques

*  L’efecte de la tridimensionalitat en l’anàlisi de biomarcadors histopatològics de mostres humanes.

Metodologia:

• Aplicació de tècniques d’immunolocalització en la recerca de biomarcadors de patrons patològics.

• Diagnosi diferencial basada en les anàlisis estructural i immunohistoquímica.

• Anàlisi estereològica i estimació de paràmetres 3D.

• Discussió sobre el biaix produït per la pèrdua de la tridimensionalitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Ensenyament presencial

Sessions teòriques
Les classes teòriques, amb una durada de cinquanta minuts per sessió, s’imparteixen en aules dotades d’eines de projecció per tal de poder usar presentacions, imatges o vídeo digitalitzats com a suport a la transmissió d’informació presencial.

Sessions pràctiques

Les sessions pràctiques es duen a terme en el laboratori 22 de la Facultat de Biologia dotat de la infraestructura necessària per dur a terme els protocols proposats, així com els recursos pedagògics per tal d’assolir els objectius proposats.


Treball no presencial

Tasques que cal fer

• Resolució d’un cas pràctic tutoritzat per professorat de l’assignatura.

• Recerca, individual i tutoritzada per professorat, de recursos d’informació sobre un aspecte específic comprès en el temari de l’assignatura.

Estudi autònom

• Preparar amb antelació suficient les sessions presencials a partir del material que trobarà a la seva disposició en el dossier electrònic de l’assignatura o aportat directament pels professors de l’assignatura.

• Preparar les estratègies i metodologies que hagi emprat en les tasques no presencials desenvolupades.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Criteris d’avaluació

S’avaluen els coneixements tant teòrics com pràctics adquirits. També s’avalua el treball no presencial tant individual com col·lectiu dels alumnes.


Procediments de l’avaluació

El 60 % de la nota final correspon a l’obtinguda d’un test de vint-i-cinc preguntes amb resposta múltiple (quatre opcions). Les preguntes contestades erròniament no descompten. Per superar l’assignatura és necessari contestar correctament quinze preguntes d’aquest test.

El 40 % de la nota final s’obté de l’avaluació del treball no presencial (resolució de casos pràctics i recerca d’informació).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Norma

No hi ha textos de referència que continguin tots els conceptes del temari. Al començament de cada bloc es facilita la bibliografia específica actualitzada.