Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Treball Final de Màster

Codi de l'assignatura: 569912

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Nieves Agell Jane

Departament: Facultat de Medicina

crèdits: 27

Programa únic: S

 

 

Àrees específiques i coordinació

 

— Bases Moleculars del Càncer. Dra. Neus Agell, neusagell@ub.edu.

— Metabolisme, Senyalització Metabòlica i Patologies Associades. Dra. Teresa Mampel, tmampel@ub.edu.

— Neurociències. Dr. Gabriel Pons, gpons@ub.edu.

— Centres Científics i Tecnològics. Dra. Esther Castaño, mcastano@ub.edu.

— Altres àrees. Dr. Albert Tauler, tauler@ub.edu.

 

 

Procediment

 

Introducció. Cada estudiant del màster de Biomedicina escull un director científic per fer el Treball Final de Màster a partir dels grups de recerca participants i constituïts per investigadors de la Universitat de Barcelona o de qualsevol altra institució investigadora en els termes que es comenten tot seguit. Aquest treball de recerca equival a 27 crèdits ECTS.

Grups de recerca on es pot cursar el TFM. L’alumnat que no disposi de director ni grup de recerca on fer el treball experimental pot adreçar-se als coordinadors del màster per rebre assessorament, orientació i suggeriments sobre possibles directors i grups de recerca.

Fitxa del TFM. Un cop l’estudiant disposi de projecte, director i grup de recerca ha d’emplenar la fitxa corresponent que ha de signar l’estudiant i el tutor o director. La fitxa s’ha d’enviar escanejada per correu electrònic o per correu ordinari a la Secretaria del màster, a l’atenció d’Irene Erta (ireneerta@ub.edu, Secretaria d’Estudiants i Docència Bellvitge, Pavelló de Govern, 1a. planta, c/ Feixa Llarga, s/n, 08907 l’Hospitalet de Llobregat). Data de lliurament de la fitxa: consulteu la pàgina web.

Proposta de TFM. Cada estudiant prepara un pla d’investigació en què ha de constar el títol del treball, els antecedents, els objectius, la metodologia i el pla de treball. Aquesta proposta ha d’avalar-la un responsable d’un dels grups de recerca participants en un document en què ha de constar l’acceptació de l’estudiant en el seu grup, el qual és necessari per dur a terme el pla de treball previst sota la seva direcció. La proposta hauria d’incloure el treball experimental que permeti presentar el projecte final. Finalment, la comissió de coordinació ha d’aprovar la proposta.

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 675

 

Treball tutelat/dirigit

575

Aprenentatge autònom

100

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions i els coneixements, i raons últimes en què es basen, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant d’una manera que haurà de ser sobretot autodirigida o autònoma.


Competències generals

— Capacitat per escriure i defensar informes científics amb rigor i competència.

— Capacitat per generar noves idees.

— Capacitat per comunicar resultats científics en anglès, oralment i per escrit.

— Capacitat per a comprendre el valor i les limitacions del mètode científic.

— Capacitat per identificar les limitacions pròpies i, per tant, per treballar en equips multidisciplinaris.

— Capacitat per treballar de manera autònoma i amb iniciativa a l’hora de desenvolupar un projecte de recerca biomèdica.

— Capacitat per treballar amb seguretat al laboratori.

— Capacitat per argumentar la importància de la interacció universitat-empresa per promoure la innovació i transferència.

— Capacitat per actuar en l’àmbit biomèdic des de principis ètics i morals, amb la màxima integritat intel·lectual.


Competències específiques

— Capacitat per dissenyar experiments en biomedicina: hipòtesi, desenvolupament metodològic, control, anàlisi dels resultats i elaboració de conclusions.

— Capacitat per descriure i aplicar els diferents models experimentals en la recerca biomèdica incloent-hi els principals tipus de modificació genètica.

— Capacitat per identificar les tècniques adequades per resoldre problemes en el camp de la recerca biomèdica.

— Capacitat per identificar dianes moleculars per al diagnòstic, pronòstic i teràpia de les patologies humanes.

— Capacitat per exercir de pont entre la recerca bàsica i la pràctica clínica.

— Capacitat per accedir a la literatura científica biomèdica a través de cerques electròniques en bases de dades a Internet.

— Capacitat per analitzar la informació rellevant continguda en les principals bases de dades biomèdiques per al desenvolupament de projectes de recerca i d’estratègies de diagnòstic molecular i nous tractaments.

— Capacitat per valorar la qualitat d’un article científic en l’àrea de la biomedicina.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Objectius generals

L’objectiu del treball experimental és posar en pràctica el conjunt d’activitats d’aprenentatge i competències definides en els programes teoricopràctics, aplicant les habilitats bàsiques en el treball de laboratori experimental, adquirides sota la supervisió directa d’experts.

 

Objectius específics

 Demostrar una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar els programes de doctorat orientats a la investigació biomèdica.

— Desenvolupar tasques professionals en el camp de la recerca biomèdica, de l’anàlisi clínica i de la indústria farmacèutica i biotecnològica, que no requereixin el grau de doctor ni un títol oficial d’especialista en ciències de la salut.

 

L’alumnat ha de demostrar:

— Comprensió del valor i de les limitacions del mètode científic.

— Capacitació per actuar d’acord amb la metodologia científica pel que fa a la definició dels problemes, la formulació de la hipòtesi, la selecció de l’estratègia i de la metodologia experimental, l’obtenció, l’avaluació i la interpretació dels resultats, i l’elaboració de les conclusions.

— Capacitació per buscar, obtenir, organitzar i interpretar informació biomèdica en les bases de dades i en fonts diverses.

— Capacitació per comunicar els resultats, utilitzant els diversos mitjans al seu abast i amb coneixement de les seves limitacions.

 

 

Blocs temàtics

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

El treball de recerca s’acaba amb la preparació d’una memòria del TFM fet, la qual ha de complir els requisits següents:
— Ha d’estar en format digital (PDF) i en paper a doble cara. 
— Ha de tenir una extensió màxima de vint pàgines (sense incloure la pàgina del títol i resum ni la pàgina de bibliografia). La mida i el tipus de lletra han de ser semblants a Calibri d’11-12 punts.
— S’ha de lliurar en les dates que s’estableixin.

La memòria ha de tenir els continguts següents:

Dades generals
• Nom, signatura i dades de contacte (correu electrònic i telèfon) de l’estudiant.
• Nom i signatura del director.
• Laboratori, departament o centre on s’hagi dut a terme el treball. 

Dades específiques
• Títol i resum (300 paraules com a màxim).
• Antecedents.
• Objectius.
• Metodologia.
• Resultats.
• Discussió i conclusions.
• Bibliografia utilitzada.


Exposició pública i defensa de la memòria

Es fa una avaluació oral i pública davant d’una comissió formada per dos professors que participen directament en el màster. En la presentació cal mostrar els resultats obtinguts durant el treball de recerca, el domini dels antecedents i la bibliografia sobre el tema, així com el sentit crític en els resultats aconseguits. També cal demostrar que la metodologia utilitzada ha estat adequada des d’un punt de vista tècnic, estadístic i de lògica científica. Hi ha un únic període d’avaluació, a mitjan juliol.

La presentació pública davant dels membres del tribunal té una durada màxima de 15 minuts, més un torn de preguntes dels membres del tribunal.


Criteris i percentatges que s’apliquen en l’avaluació del TFM

La nota final del TFM, que és d’1 a 10, depèn dels percentatges detallats a continuació:
— 25 %, memòria escrita, més 5 % si es fa en anglès.
— 30 %, avaluació del tutor del TFM. Per a això, s’envia un qüestionari, on cada tutor pot puntuar una sèrie d’ítems, relacionats amb l’estada al laboratori, la participació i l’interès que ha demostrat l’estudiant.
— 35 %, defensa pública, capacitat de transmetre i explicar coneixements i resultats així com capacitat de respondre preguntes i qüestions relacionades amb el tema del TFM, més 5 % si es fa en anglès.

Seguint les directrius de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), a partir del curs 2013-2014 les qualificacions de les assignatures del màster no influeixen en la nota del Treball Final de Màster.