Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació en l'Empresa

Codi de l'assignatura: 570045

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Valls Pasola

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

— Capacitat per plantejar un projecte (empresarial o d’innovació) basat en una idea original i que després se’n pugui valorar la viabilitat.

 

— Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials relacionats amb la direcció estratègica, financera i comercial en empreses innovadores i de base tecnològica.

 

— Capacitat per dissenyar, analitzar i desenvolupar processos i estructures organitzatives innovadores en diferents tipus d’empreses.

 

— Capacitat per aplicar les tècniques de generació d’idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d’innovació a les organitzacions.

 

— Capacitat per analitzar les polítiques de foment de la innovació, l’R+D i l’emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l’impacte en la societat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’assignatura té com a objectiu:

— Presentar els conceptes bàsics relacionats amb la gestió de la innovació, la terminologia i les tipologies d’innovacions.

— Aprofundir en la dimensió econòmica de la ciència i la tecnologia, i en el paper de les empreses innovadores en relació amb la competitivitat, especialment de les empreses de base tecnològica.

— Aconseguir aprofundir en el procés innovador en l’empresa, la detecció d’oportunitats i la connexió entre estratègia empresarial i innovació.

— Comprendre l’abast dels models de gestió de la innovació i l’abast d’un pla d’innovació. Aprofundir en la connexió entre creativitat i innovació.

— Dissenyar l’estructura organitzativa adequada per a una estratègia determinada, com a element clau per a l’èxit competitiu.

 

Referits a habilitats, destreses

—  Dissenyar models de negoci i entendre’n la importància per a la innovació empresarial.

—  Aprofundir en la gestió de la creativitat i les seves tècniques.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Innovació: introducció i conceptes bàsics

*  
— Conceptes bàsics d’R+D i innovació
— Teories de la innovació
— Innovació i competitivitat
— Innovació i detecció d’oportunitats
— Tipus d’innovacions
— Estratègia i innovació

2. Gestió de la innovació

*  
— Models del procés d’innovació
— Diagnòstic del nivell innovador d’una empresa
— Gestió i organització de la innovació
— Plans d’innovació
— Innovació i estructura organitzativa
— Indicadors d’innovació

3. Innovació, models de negoci i entorns digitals

*  
— Els models de negoci i la innovació
— Els deu tipus d’innovació (Doblin)
— Innovació i indústria 4.0
— Temes d’actualitat

4. Creativitat empresarial

*   
— Innovació i creativitat
— Gestió de la creativitat
— Tècniques i mètodes
— «Makers», cocreació i altres enfocaments

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia i els recursos docents utilitzats en l’assignatura són:

— Classes magistrals, en què s’exposen i s’expliquen els continguts teòrics de la matèria amb la participació activa de l’estudiant.

— Plantejament i resolució de casos o problemes de caràcter empresarial perquè l’estudiant comprengui la utilitat i l’ajustament dels coneixements teòrics adquirits a la realitat empresarial. Aquests casos es treballen tant dins com fora de l’aula i després s’exposen, es comenten i es discuteixen a classe.

— Sessions amb alguns experts externs, en qualitat de professors convidats, per aprofundir temes pràctics relacionats amb el paper de la innovació empresarial i la competitivitat.

— Participació en esdeveniments de l’ecosistema innovador/emprenedor de Barcelona.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de la matèria es fa seguint els criteris següents:

— Diversos lliuraments d’exercicis o casos pràctics, individuals i en grup, durant el desenvolupament del curs. A més, també es té en compte la participació en els debats generats a classe: 65 %.

— Prova de síntesi de coneixements: 35 %.

Es preveu l’elaboració de cinc treballs o exercicis al llarg de les sessions, entre setembre i gener.

 

Avaluació única

Consisteix en un examen basat en un cas pràctic (60 %) i en preguntes curtes sobre el temari (40 %).

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Bessant J.; and Tidd, J.  (2015 )  Innovation and Entrepreneurship  John Wiley & Sons. 3rdh Edition. UK

Catàleg UB  Enllaç

Cornella, A. (2019). Cómo innovar sin ser Google. Editorial Profit. Barcelona

Catàleg UB  Enllaç

Cruz, C. y Valls, J. (2016). Innovar per competir. Reptes, eines i estratègies empresarials. Edicions UOC. Barcelona

Catàleg UB  Enllaç

Escorsa, P i Valls J. (2003) Tecnologia e innovación en la empresa. Edicions UPC. Col. Politex, 148..Barcelona

Catàleg UB  Enllaç

Kelley, Larry  y otros (2013). Ten types of innovation . The discipline of building breakthroughs. New Jersey. John Wiley & Sons.

Catàleg UB  Enllaç

Phimister, A. y Torroella, A. (Coord.) (2021) El libro de la Innovación. Libros de Cabecera. Barcelona

Catàleg UB  Enllaç

Schilling, M. A. (2008) Dirección Estratégica de la Innopvación Tecnológica. McGrawHill. Madrid

Catàleg UB  Enllaç

Smith, D. (2009). Exploring innovation. Mc Graw Hill. 3rd Edition. UK

  En procés d’adquisició

Catàleg UB  Enllaç

Tidd, J. ; Bessant J.  (2013) Managing innovation. Integrating technological, market and organizational change.. John Wiley & Sons.. 5th Edition. UK

Catàleg UB  Enllaç