Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Eines de Gestió Empresarial, Operacions i Anàlisi de l'Entorn

Codi de l'assignatura: 570099

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariano Yagüez Insa

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

48

Aprenentatge autònom

32

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

Capacitat de treball en equip per desenvolupar projectes conjunts amb persones de diferents disciplines.

 

Competències específiques

Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials relacionats amb la direcció estratègica, financera i comercial en empreses innovadores i de base tecnològica.

Capacitat per aplicar les tècniques de generació d’idees i creativitat per generar noves idees de negoci o processos d’innovació a les organitzacions.

Capacitat per buscar fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials.

Capacitat per analitzar i desenvolupar processos de gestió de la tecnologia a les empreses.

Capacitat per analitzar la dimensió econòmica de la tecnologia per desenvolupar millores en l’estratègia i competitivitat de les empreses de base tecnològica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu general de l’assignatura és facilitar als estudiants tant les aptituds com les actituds necessàries que els permetin entendre els principals instruments de gestió de l’empresa. Els objectius específics són:

— Conèixer de quina manera els aspectes de l’anàlisi de l’entorn poden afectar la direcció de l’empresa.

— Entendre els principals instruments de gestió de la direcció estratègica, comercial i financera.

— Aplicar els principals conceptes i instruments de gestió a la resolució dels diferents problemes i casos d’empreses relacionats amb la direcció estratègica, comercial i financera.

— Aprendre a treballar en grup i millorar la capacitat de negociació.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Direcció estratègica

1.1. La direcció estratègica de l’empresa

1.1.1. Introducció
1.1.2. Conceptes bàsics de la direcció estratègica
1.1.3. Formulació de l’estratègia: el model racional clàssic

1.2. Els objectius empresarials

1.2.1. El sistema d’objectius de l’empresa
1.2.2. La missió i la responsabilitat social de l’empresa

1.3. L’entorn i la seva anàlisi

1.3.1. Tipus d’entorn i anàlisi de l’entorn genèric
1.3.2. Els pronòstics empresarials
1.3.3. Delimitació de l’entorn específic
1.3.4. Anàlisi de l’entorn específic

1.4. Anàlisi i diagnòstic intern

1.4.1. L’anàlisi interna de l’empresa
1.4.2. Anàlisi de recursos i capacitats
1.4.3. La matriu DAFO

1.5. Estratègies de negoci

1.5.1. Les estratègies competitives genèriques
1.5.2. El «rellotge de l’estratègia»
1.5.3. Tecnologia i estratègia
1.5.4. Models de negoci

1.6. Estratègies d’internacionalització

1.6.1. La globalització de l’economia
1.6.2. Paradigmes bàsics d’internacionalització
1.6.3. L’elecció d’entrada a mercats externs
1.6.4. L’enfocament de l’estratègia internacional

2. Direcció comercial i de màrqueting

2.1. Anàlisi de determinants externs

2.1.1. Anàlisi del mercat i la competència
2.1.2. Anàlisi dels consumidors finals i els clients organitzacionals

2.2. Anàlisi de determinants interns

2.2.1. Producte
2.2.2. Preu
2.2.3. Distribució
2.2.4. Política de comunicació

3. Direcció financera

3.1. Finances. Anàlisi i diagnòstic

3.1.1. Anàlisi de negoci
3.1.2. Estats financers

— Pèrdues i guanys. Compte de resultats
— Balanç de situació
— Anàlisi de la rendibilitat
— Anàlisis financeres

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia i els recursos docents utilitzats en l’assignatura són:

— Classes magistrals en què s’exposen i s’expliquen els continguts teòrics de la matèria amb la participació activa de l’estudiant.

— Transparències i documentació bàsica per preparar i seguir amb facilitat els continguts teòrics de l’assignatura.

— Plantejament i resolució de casos i problemes de caràcter empresarial de manera que l’estudiant comprengui la utilitat i l’aplicació dels coneixements teòrics adquirits. Aquests casos es treballen tant dins com fora de l’aula, i s’exposen, es comenten i es discuteixen posteriorment a classe.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Per superar la matèria s’han de resoldre pràctiques, exercicis i casos plantejats d’acord amb els tres blocs temàtics de l’assignatura: direcció estratègica, comercial i financera. El lliurament d’aquestes pràctiques es fa de manera progressiva al llarg del curs, seguint les dates fixades pel professorat de l’assignatura. Aquests treballs es fan individualment o en grup, segons els criteris del professorat.

La nota final de l’assignatura es calcula a partir de la participació a classe i de la mitjana de la nota obtinguda en cada treball lliurat, seguint els percentatges següents:

— Direcció estratègica (45 %).
— Direcció comercial (30 %).
— Direcció financera (25 %).

Per poder accedir a la nota final s’ha d’haver obtingut una nota mínima de 4 sobre 10 en cadascun dels blocs.

 

Avaluació única

En el cas de no superar l’assignatura mitjançant l’avaluació continuada, hi ha la possibilitat de fer un examen final de la totalitat de l’assignatura.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Guerras, L.A. y Navas, J.M. (2012): La dirección estratégica de la empresa. Teoría y aplicaciones. Thomson Cívitas, 5ª edición, Madrid.

Catàleg UB  Enllaç

Abascal, F. (2006): Cómo se hace un plan estratégico. ESIC, 4ª edición.

Catàleg UB  Enllaç

Kotler, L. (2006): Dirección de marketing. Prentice Hall, 12ª edición.

Catàleg UB  Enllaç

Johnson, G. y Scholes, J. (2005): Dirección estratégica. Prentice Hall, 7ª edición, Madrid.

Catàleg UB  Enllaç

González Pascual, J. (2008): Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera. Pirámide, Madrid

Catàleg UB  Enllaç

Amat, O. (2008): Anàlisi integral d’empreses.  Profit, Barcelona.

Catàleg UB  Enllaç