Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Habilitats Directives i Gestió per Competències

Codi de l'assignatura: 570100

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Xavier Llopart Perez

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

14

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

22

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

1

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

— Capacitat de treball en equip per desenvolupar projectes conjunts amb persones de diferents disciplines.

 

— Capacitat per aplicar els principals conceptes i instruments de gestió per resoldre problemes i casos empresarials relacionats amb la direcció estratègica, de recursos humans, financera i comercial en empreses innovadores i de base tecnològica.

 

— Capacitat per analitzar la dimensió econòmica de la tecnologia per desenvolupar millores en l’estratègia i competitivitat de les empreses de base tecnològica.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Saber què posa en marxa les persones i què les atura.

— Saber com gestionar els assumptes de les persones: tots som directors de recursos humans.

— Saber com desenvolupar el talent de les persones.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La gestió de les persones en les empreses innovadores i de base tecnològica

1.1. Responsabilitat social de l’empresa

1.2. Factors de contingència en la gestió de persones

2. Gestió de persones basada en competències

2.1. Definició dels perfils dels llocs de treball

2.2. Selecció basada en el perfil

2.3. Detecció de necessitats de formació

2.4. Disseny de camins de carrera professional

2.5. Retribució basada en les competències

3. Habilitats directives

3.1. Comunicació i assertivitat

3.2. Gestió de la innovació

3.3. Equips de treball

3.4. Negociació

3.5. Lideratge

3.6. Gestió emocional

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

— Classes presencials: teoria, discussió, casos pràctics.
— Activitats no presencials: lectures, preparació per a la discussió.
— Campus Virtual.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

— Assistència i participació en les sessions presencials: 10 % de la nota final.
— Lliurament dels casos pràctics proposats (individual o en grup): 50 % de la nota final.
— Examen de coneixement global format per preguntes teoricopràctiques: 40 % de la nota final.

 

Avaluació única

Si l’assistència a classe és inferior al 50 % de les sessions:

— Examen de coneixement global format per preguntes teoricopràctiques: 40 % de la nota final.
— Prova de tipus test de coneixements teòrics: 60 % de la nota final.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ROBBINS, S., JUDGE, T. (2010): Introducción al comportamiento organizativo. Madrid, Pearson Educación

Catàleg UB  Enllaç

ELORDUY, J.I. Estrategia de empresa y recursos humanos: una visión dinámica de la empresa. Madrid: McGraw-Hill, 1993.

Catàleg UB  Enllaç