Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Agents, Instruments i Recursos de Finançament per a les Noves Empreses

Codi de l'assignatura: 570103

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jose García Quevedo

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

24

 

-  Tutorització per grups

Presencial

 

8

 

-  Exercicis pràctics

Presencial

 

8

 

-  Seminari

Presencial

 

5

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.


Competències específiques

— Capacitat per buscar fonts de finançament externes i internes per a la creació de noves empreses o projectes empresarials.

— Capacitat per analitzar les polítiques de foment de la innovació, l’R+D i l’emprenedoria en diferents regions per conèixer-ne l’impacte en la societat.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Analitzar les polítiques de foment de l’R+D, innovació i creació d’empreses innovadores.

— Conèixer les claus principals de la construcció i foment de societats emprenedores.

— Aprendre a elaborar el pla economicofinancer d’una empresa emergent (o start-up).

 

 

Blocs temàtics

 

1. Polítiques d’R+D i innovació (2 crèdits)

*  En aquest bloc es presenten les característiques fonamentals de les polítiques de foment de l’R+D i la innovació tant des d’una perspectiva teòrica com mitjançant la presentació de casos aplicats. D’aquesta manera s’examina tant la justificació teòrica com els objectius i instruments de les polítiques d’innovació, i les formes d’avaluació de l’impacte i els resultats. També se n’analitza l’aplicació a diferents països i regions.

2. Claus per a la construcció d’una societat emprenedora (1 crèdit)

*  La societat emprenedora és un element bàsic en el desenvolupament econòmic regional. En aquest bloc es presenta un esquema multimodal d’un ecosistema emprenedor que permet comprendre les claus per construir una societat emprenedora. Aquest bloc, a més d’oferir una anàlisi d’un ecosistema emprenedor, es basa en la discussió de casos d’estudi i d’exercicis pràctics derivats d’experiències reals.

3. Recursos financers per a les empreses de base tecnològica (2 crèdits)

*  En aquest bloc s’adquireixen els coneixements i habilitats referits a l’elaboració del pla economicofinancer d’una empresa emergent (o «start-up»). Inclou la projecció dels estats financers i l’anàlisi de viabilitat mitjançant el valor actual net i la taxa interna de rendibilitat.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura té tres tipus d’activitats d’aprenentatge.

— Activitats presencials, amb la presentació, per part del professorat, de cada bloc temàtic i de les principals aportacions teòriques i aplicades, i la discussió posterior amb el conjunt de participants (65 %).

— Activitats de treball tutelades pel professorat i d’aprenentatge autònom en què es resolen exercicis i s’analitzen casos d’estudi. També inclouen la redacció d’un treball i la seva presentació a classe, amb una discussió i anàlisi posterior amb el conjunt d’alumnes i professorat (30 %).

— Seminaris sobre temes específics impartits per professors i experts convidats (5 %).

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura és continuada i es duu a terme amb el procediment i les activitats següents:

— L’avaluació està en correspondència amb la participació de cadascun dels tres blocs temàtics de l’assignatura; de manera que el primer bloc té un pes del 40 %; el segon, del 20 % i el tercer, del 40 %.

— L’avaluació del primer bloc temàtic es duu a terme a partir dels treballs escrits fets en grup i de la presentació oral d’aquests treballs. La ponderació sobre l’avaluació final d’aquest bloc és d’un 50 % per a cadascuna de les dues activitats. A més, es pren en consideració l’assistència i participació a classe en els debats i discussions.

— L’avaluació del segon bloc es basa en l’anàlisi d’un estudi de cas relacionat amb els continguts d’aquest bloc. Aquesta anàlisi té caràcter individual i representa el 100 % de l’avaluació del bloc.

— L’avaluació del tercer bloc es basa en dos tipus d’activitats. La realització d’exercicis i casos individuals, i la seva posterior discussió a classe (30 %), i l’elaboració i presentació d’un treball final (70 %) que pot fer-se individualment o en grup.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova escrita amb preguntes obertes i exercicis sobre la totalitat dels continguts de l’assignatura. En aquesta prova escrita el pes de cadascun dels blocs és el mateix que en l’avaluació continuada.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Brealey, R., Myers, S., Marcus, A. (2007): Fundamentos de finanzas corporativas. McGraw-Hill.

Catàleg UB  Enllaç

Manzanero, A. (2010): Finanzas para emprendedores. Deusto (España)

Catàleg UB  Enllaç

Berman, K., Knight, J., with Case, J. (2008): Financial Intelligence for Entrepreneurs, Harvard Business Press.

Catàleg UB  Enllaç

Lerner, J. (2009), Boulevard of Broken Dreams: Why Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital Have Failed--and What to Do About It. Princeton University Press, Princeton, NJ, EE.UU

Catàleg UB  Enllaç

Mazzucato, M. (2013). The Entrepreneurial State: Debunking Public vs Private Sector Myths, Anthem Press, Londres, Reino Unido. Disponible en: http://digamo.free.fr/mazzucato.pdf

Recurs electrònic extern  Enllaç

Startup Genome (2018). ‘Global Startup Ecosystem Report 2018’.

Recurs electrònic extern  Enllaç

Capítol

Lundvall, B., y Borrás, S. (2005): “Science, technology and innovation policy” en Fagerberg, J., Mowery, D. C., y Nelson, R. R. (eds): The Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press: New York, pp 599-631

Catàleg UB  Enllaç

Article

Fageberg, J. (2017). Innovation policy: rationales, lessons and challenges. Journal of Economic Surveys 31, 497-512. DOI: 10.1111/joes.12164

Callejón, M. y García Quevedo, J. (2011), "Nuevas tendencias en la política de innovación”, Papeles de Economía Española 127, 176-192

Mack, E. and Mayer, H. (2016). ‘The evolutionary dynamics of entrepreneurial ecosystems’. Urban Studies Journal. Volume: 53 issue: 10, page(s): 2118-2133

Pàgina web

Entrevista con Daniel Isenberg (Babson): https://hbr.org/2010/06/the-big-idea-how-to-start-an-entrepreneurial-revolution/ar/1