Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Relacions Laborals i Seguretat Social

Codi de l'assignatura: 570117

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariola Rodriguez Font

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per prendre decisions davant un problema o situació complexa.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Capacitat per aplicar les diferents tècniques de resolució convencional de conflictes en matèries pròpies de l’exercici professional de la gestió administrativa com a via alternativa a la jurisdiccional.
 • Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Reconèixer els elements definitoris de les relacions laborals i els contractes de treball, i identificar les infraccions i sancions aplicables en matèria de contractacions fraudulentes.
 • Conèixer els requisits i les condicions de la incorporació de la persona treballadora a l’empresa, i les particularitats de les empreses de treball temporal i de les agències de col·locació.
 • Conèixer el règim jurídic que afecta les condicions de treball.
 • Conèixer les particularitats i les conseqüències dels procediments de suspensió i d’extinció de les relacions laborals.
 • Conèixer el funcionament del sistema de Seguretat Social i les implicacions econòmiques que té en l’àmbit retributiu.
 • Conèixer els elements definitoris de la carrera professional a l’empresa i la manera en què han de ser aplicats per planificar la promoció dels treballadors.
 • Distingir les especialitats pròpies de cadascuna de les modalitats contractuals vigents en l’ordenament jurídic espanyol i els drets i deures que corresponen a la persona treballadora i a l’empresa en cadascuna.
 • Conèixer el procediment sancionador en els incompliments en matèria de riscos laborals, treball i Seguretat Social.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Analitzar i valorar els efectes derivats de la modificació de les condicions de treball.
 • Saber aplicar les tècniques i els mètodes de resolució de conflictes entre l’empresa i els treballadors.
 • Delimitar i valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques del procediment sancionador en l’ordre social, essencialment en incompliments en matèria de riscos laborals, treball i Seguretat Social.
 • Saber aplicar les particularitats pròpies del procediment laboral i, especialment, el sistema de recursos que té.
 • Aplicar les diferents tècniques de promoció laboral i saber planificar la promoció dels treballadors dintre de l’empresa.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l’assignatura en que sigui possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Ingrés a l’empresa. Col·locació, ETT i agències de col·locació

*  En la resolució del cas pràctic es plantegen diferents qüestions referides a l’ingrés a l’empresa dels empleats. En concret, l’estudiant ha de discernir entre les diferents qüestions relacionades amb els requisits i les condicions d’incorporació a l’empresa. També s’hi analitza el tipus de contractació a través de les empreses de treball temporal i les agències de col·locació

1.1.

 • Intermediació laboral
 • Límits a la llibertat de contractació
 • Tràmits vinculats a la contractació
 • Infraccions i sancions en matèria de contractacions fraudulentes
 • Actuacions de les agències de col·locació
 • Actuacions de les empreses de treball temporal
 • Supòsits de cessió il·legal de treballadors i jurisprudència relacionada
 • Perspectiva de gènere

2. Condicions de treball

*  En la resolució del cas pràctic es plantegen diferents qüestions referides a les condicions laborals que han de regir la relació laboral per compte aliè. En aquest sentit, l’estudiant ha de conèixer les condicions de treball principals que s’han de complir en la relació laboral entre la empresa i la persona treballadora.

2.1.

 • Condicions salarials, liquidació i pagament. La bretxa salarial
 • El treball a distància
 • Entorns digitals de treball i mitjans de control de la persona treballadora per l’empresa
 • Jornada i temps de treball. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar
 • Mobilitat geogràfica
 • Mobilitat funcional
 • Modificació substancial de les condicions de treball
 • Diferències entre la persona treballadora per compte d’altri i la persona treballadora autònoma: normativa específica d’aplicació, cobertures en matèria de Seguretat Social, la figura jurídica del TRADE (persona treballadora autònoma econòmicament dependent) i la regulació que té en el nostre ordenament jurídic

3. Suspensió i extinció de la relació laboral


*  En la resolució del cas pràctic es plantegen qüestions relatives als tipus, causes i procediments sobre la suspensió i l’extinció de la relació laboral. En concret, l’estudiant ha de conèixer les qüestions més rellevants en aquesta matèria.

3.1.

 • Suspensió del contracte per causes taxades en la normativa laboral. Anàlisi de cadascuna de les causes
 • Estudi profund de la suspensió del contracte i de reducció de jornada, per causes econòmiques, tècniques, productives o organitzatives, o derivades de força major. Especialitats normatives derivades de la COVID-19
 • Tipus d’extinció contractual i anàlisi de cada tipus. L’acte d’extinció del contracte de treball

4. Contingències protegides

*  En la resolució del cas pràctic es plantegen qüestions relatives als tipus de contingències protegides per la Seguretat Social, així com la determinació d’aquestes contingències i les conseqüències a efectes de prestacions. En concret, l’alumnat ha de conèixer les qüestions més rellevants en la matèria.

4.1.

 • Abast de l’acció protectora de la Seguretat Social
 • Contingències comunes: determinació, causes, efectes respecte de les prestacions
 • Contingències professionals: determinació, causes, efectes respecte de les prestacions. Malaltia professional i accident de treball. Accident in itinere
 • Conseqüències i determinació de prestacions derivades del tipus de contingència comuna o professional
 • Exemples pràctics i càlcul de prestacions de Seguretat Social
 • Especial significació de la perspectiva de gènere en el càlcul de les prestacions

5. Procediment sancionador

*  En la resolució del cas pràctic es plantegen qüestions relatives a les infraccions i al procediment sancionador respecte dels incompliments en matèria de prevenció de riscos laborals, ocupació i Seguretat Social. En concret, l’alumnat ha de discernir les qüestions següents:

5.1.

 • Actuació de la Inspecció de treball
 • Àmbit d’aplicació i tipologia de les infraccions laborals. Criteris de graduació de les sancions
 • Responsabilitat empresarial en la imposició de sancions
 • Responsabilitat dels empleats per compte aliè en la imposició de sancions.
 • Procediment sancionador i tràmits
 • Supòsits específics d’imposició de sancions: dret d’igualtat i no discriminació, prevenció de riscos laborals, Seguretat Social, recàrrec de prestacions, obtenció fraudulenta de prestacions
 • Sancions en matèria de seguretat i salut a causa de la COVID-19

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través del mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet que l’alumnat ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professorat responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

 • Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i a resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.
 • Exposició i debat dels resultats individuals de cada estudiant en la resolució concreta dels casos plantejats.


S’utilitza el Campus Virtual com a eina de docència. En aquest espai, s’hi penja material d’interès per a l’assignatura, com ara bibliografia complementària, referències normatives i jurisprudencials, apunts, esquemes o guions per facilitar l’estudi de determinats temes específics de rellevància per a la matèria objecte d’estudi, etc.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

L’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents en el percentatge indicat:

 • Test: 75 %. Després de cada un dels cinc blocs temàtics de l’assignatura, els quals coincideixen amb els cinc casos pràctics plantejats, es fa un examen de tipus test per comprovar que s’han entès els conceptes teòrics bàsics estudiats en cadascun. Cada test té un valor del 15 %.
 • Prova de síntesi: 25 %. La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic de preguntes amb resposta de desenvolupament sobre qualsevol dels aspectes estudiats en l’assignatura.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: un examen de tipus test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part teoricopràctica que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita i en la resolució d’un cas pràctic. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Garcia Ninet, J.I. (Dir.). Derecho del trabajo, Pamplona: Editorial Thomson Reuters-Aranzadi (última edició)

 Martín Valvere, A.; Rodríguez-Sañudo Gutiérrez, F.; García Murcia, J. Derecho del Trabajo. 27a edició, 2018 (o posteriors), Madrid: Editorial Tecnos

Montoya Melgar, A. Derecho del Trabajo. 39ª edició, 2018 (o posteriors), Madrid: Editorial Tecnos

Alfonso Mellado, C.L.; Fabregat Monfort, G. (Dirs.). GPS Laboral Guía Profesional, 5ª edició, 2019 (o posteriors), Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Pàgina web

http://web.gencat.cat/ca/temes/treball/

http://www.mitramiss.gob.es/es/organizacion/mites/index.htm

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Conocenos/QuienesSomos/29427

 

 ENLLAÇOS D’INTERÈS:

http://www.sepe.es/

http://www.tribulab.cat/

http://www.ugt.es/

http://www.ccoo.es/csccoo/menu.do

http://www.ces.es/