Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tributació de la Persona Física

Codi de l'assignatura: 570118

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Casanellas Chuecos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per prendre decisions davant d’un problema o situació complexa.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Distingir els elements objectius, subjectius i temporals definitoris de cadascun dels tributs que afecten les persones físiques (fet imposable, subjecte passiu, període impositiu i meritament).
 • Saber delimitar, davant d’un supòsit de fet determinat, quins tributs graven les operacions corresponents.
 • Saber quantificar els principals tributs que afecten les persones físiques.
 • Conèixer les obligacions que la normativa tributària atribueix als diferents obligats tributaris i valorar les actuacions que s’han de dur a terme davant d’un supòsit determinat, ponderant-ne les conseqüències jurídiques i econòmiques corresponents.
 • Saber delimitar, davant d’un supòsit de fet determinat, quins tributs graven les operacions corresponents.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Identificar i seleccionar la normativa tributària aplicable al supòsit plantejat.
 • Valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les possibles solucions aplicables en cada cas concret.
 • Planificar la fiscalitat més adequada davant d’un supòsit de fet concret.
 • Identificar els documents comptables obligatoris en una activitat econòmica desenvolupada per una empresa o professional, persona física.
 • Saber liquidar, en els models tributaris corresponents, els impostos que s’estudien en el marc dels diferents casos pràctics plantejats.

 

 

Blocs temàtics

 

La docència de l’assignatura s’articula a través de dos casos pràctics la resolució dels quals permet l’estudi del contingut de la matèria que s’estudia

Cas pràctic 1. Titularitat i transmissió de diversos béns de contingut econòmic, situats dins i fora de territori espanyol, per a una persona física resident en territori espanyol

Cas pràctic 2. Adquisició gratuïta per diversos subjectes amb residència dins i fora del territori espanyol

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través del mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professorat responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

 • Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i a resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.
 • Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució concreta dels casos plantejats.


La docència al màster és, preferentment, presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans acadèmics competents i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar-hi, parcialment o totalment, les eines de docència no presencials posades a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual, que passaria a ser l’eina docent principal. Una situació de risc o vulnerabilitat del professorat eventual pot motivar, també, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

 

Avaluació continuada

L’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents en el percentatge indicat:

 • Test: 60 %. Després de cada un dels dos blocs temàtics de l’assignatura, els quals coincideixen amb els dos casos pràctics plantejats, es fa un examen de tipus test per comprovar que s’han entès els conceptes teòrics bàsics estudiats en cadascun. Cada test té un valor del 30 %.
 • Prova de síntesi: 40 %. La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes de respostes de desenvolupament sobre qualsevol dels aspectes estudiats en l’assignatura.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part de tipus teoricopràctic que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

Tanmateix, l’alumne ha de presentar un breu treball escrit, de contingut teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació que consisteix en una prova escrita i en un cas pràctic. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GONZÁLEZ, L.M.; COLLADO YURRITA, M.A. (dirs.): Manual de Derecho Tributario. Parte especial, Ed. Atelier (darrera edició).

FERREIRO LAPATZA, J.J.; MARTÍN FERNÁNDEZ, J.; RODRÍGUEZ MÁRQUEZ, J.: Curso de Derecho tributario. Sistema Tributario español, Ed. Marcia Pons (darrera edició).

PÉREZ ROYO, F. (dir.): Curso de Derecho Tributario. Parte especial, Ed. Tecnos, (darrera edició).