Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Procediments Tributaris

Codi de l'assignatura: 570120

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Montserrat Casanellas Chuecos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma. 
 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per prendre decisions davant un problema o situació complexa.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les diferències fonamentals entre els diferents procediments de gestió tributària.
 • Conèixer les normes comunes aplicables als procediments tributaris.
 • Conèixer i saber valorar les conseqüències tributàries derivades de la recaptació dels tributs en període voluntari i en període executiu.
 • Conèixer les diferents fórmules de regularització de la situació tributària del contribuent, segons derivin de declaracions o d’autoliquidacions amb errades a favor o en contra dels interessos de l’Administració tributària.
 • Conèixer els elements definitoris del procediment d’inspecció (formes d’inici, durada i documentació).
 • Conèixer i saber valorar la responsabilitat dels administradors d’una societat.
 • Conèixer els elements definitoris del procediment sancionador i la tramitació que tenen.
 • Conèixer i saber identificar els mitjans d’impugnació de les liquidacions tributàries derivades d’un procediment inspector.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Identificar i seleccionar la normativa tributària aplicable al supòsit plantejat.
 • Valorar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les possibles solucions aplicables, en el marc dels procediments de gestió, inspecció i recaptació tributària, en cada cas concret.
 • Redactar els documents d’al·legacions en els termes que correspongui segons el procediment tributari de què es tracti.

 

 

Blocs temàtics

 

La docència de l’assignatura s’articula a través de set blocs temàtics que s’estudien des de la vessant teòrica i pràctica.

1. Procediments tributaris: idees generals

2. Procediment de gestió

3. Procediments recaptatoris

4. Responsables tributaris

5. Procediment d’inspecció

6. Procediment sancionador

7. Procediment de revisió

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través de la il·lustració dels coneixements teòrics amb els casos pràctics resolts a classe expressius dels set blocs temàtics tot aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professor responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

 • Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels blocs temàtics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i a resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics dels diferents blocs. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.
 • Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució concreta dels casos plantejats.


La docència al màster és, preferentment, presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans acadèmics competents i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar-hi, parcialment o totalment, les eines de docència no presencials posades a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual, que passaria a ser l’eina docent principal. Una situació de risc o vulnerabilitat del professorat eventual pot motivar, també, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

L’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents en el percentatge indicat:

 • Activitats pràctiques vinculades als set blocs temàtics: 30 %.
 • Test i/o prova de síntesi final: 70 %


 

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: un examen de tipus test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part teoricopràctica que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

A més a més, l’alumne ha de presentar un breu treball escrit, teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita i en un cas pràctic. Per poder fer la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GONZÁLEZ, L.M; CASANELLAS CHUECOS, M.; TOVILLAS MORÁN, J.M.: Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Ed. Atelier, (darrera edició).

CAAMAÑO ANIDO, M.A.; ALONSO GONZÁLEZ, L.M.; GARCÍA NOVOA, C.; MAGRANER MORENO, F.; MERINO JARA, I.; SÁNCHEZ PEDROCHE, A.: Derecho y práctica tributaria, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, (darrera edició).