Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Civil Patrimonial

Codi de l'assignatura: 570121

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jaume Tarabal Bosch

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per prendre decisions davant un problema o situació complexa.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Capacitat per aplicar les diferents tècniques de resolució convencional de conflictes en matèries pròpies de l’exercici professional de la gestió administrativa com a via alternativa a la jurisdiccional.
 • Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer els fonaments de la successió per causa de mort i els diversos títols adquisitius; saber resoldre els problemes propis de cadascun.
 • Identificar el contingut, la regulació i els efectes dels drets reals.
 • Conèixer el règim jurídic dels arrendaments urbans.
 • Conèixer el règim jurídic diferent de l’arrendament d’habitatge i de local de negoci.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Adquirir els coneixements bàsics que permetin aconsellar el particular en la planificació successòria, i ser capaç de prendre les decisions oportunes per a la protecció dels drets de les persones beneficiades per la successió.
 • Conèixer els efectes dels drets reals sobre cosa aliena i valorar els efectes jurídics de l’oposabilitat a tercers en virtut de la inscripció registral.
 • Aprendre a redactar un contracte d’arrendament per poder assessorar el client en la posició jurídica d’arrendador o d’arrendatari.

 

 

Blocs temàtics

 

1. L’atribució patrimonial per causa de mort

1.1. Elements identificatius de l’herència i del llegat

1.2. Les formes de designació del títol d’hereu i de legatari

1.3. Els efectes de l’acceptació o repudiació del títol d’hereu o de legatari

1.4. Les substitucions hereditàries

1.5. Els ordres successoris intestats

1.6. Les llegítimes

2. Els drets reals sobre cosa aliena

2.1. Concepte i característiques dels drets reals sobre cosa aliena

2.2. Règim jurídic dels drets reals en contraposició amb els drets reals de crèdit

2.3. Tipologia de drets reals (gaudi, adquisició i garantia)

2.4. Efectes de la inscripció en el Registre de la Propietat dels drets reals sobre cosa aliena

3. Obligacions i contractes

3.1. Classes

3.2. Efectes

3.3. Formació

3.4. Contractació amb consumidors

3.5. Contractes en especial: compravenda i arrendament

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa mitjançant sessions teoricopràctiques.

Els temes es comencen amb classes teòriques, de presentació de les unitats temàtiques, que permeten el desenvolupament de la resta d’activitats i estimulen el treball autònom de l’estudiant. 

Un cop assentades les bases teòriques de les unitats temàtiques, l’activitat presencial preferent és la resolució conjunta de situacions jurídiques de caràcter hipotètic o extretes de decisions jurisprudencials (casos pràctics), i també l’anàlisi de documents de la pràctica jurídica, com ara testaments o contractes.

Es fomenta el debat sobre els resultats individuals de cada alumne en la resolució dels problemes plantejats.

El Campus Virtual és una eina essencial per a la docència i l’aprenentatge de l’assignatura, tant en la funció de repositori de materials com d’entorn per a l’elaboració i lliurament d’activitats.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada és el règim general d’avaluació de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda de les activitats següents en el percentatge indicat:

 • Presentació oral (presencial): 20 %
 • Cas pràctic escrit (no presencial): 30 %. Si l’alumne no duu a terme alguna de les activitats d’avaluació continuada, el tant per cent corresponent és zero.
 • Prova de síntesi: 50 %. La prova de síntesi comprèn tot el programa, i és una prova escrita sobre un cas pràctic que s’ha de resoldre amb la utilització de la legislació aplicable de manera presencial.


 

Reavaluació

Els alumnes que no superin l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en un o diversos casos pràctics que s’han de resoldre amb la utilització de la legislació aplicable de manera presencial. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat a la prova de síntesi. 

 

Avaluació única

L’alumnat es pot acollir al sistema d’avaluació única. Aquesta opció s’ha de comunicar per escrit al professor responsable de l’assignatura dins dels terminis que estableix la normativa de la Facultat de Dret. No s’admeten canvis ni sol·licituds una vegada transcorregut aquest termini, ni tampoc una vegada feta alguna de les activitats avaluables.

La prova final d’avaluació única consisteix en un o més casos pràctics que s’han de resoldre amb la utilització de la legislació aplicable i de manera presencial. 

 

Reavaluació

Els alumnes que no superin la prova final poden fer una prova de reavaluació amb el mateix format. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat a la prova final. 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

PEDRO DEL POZO CARRASCOSA; ANTONI VAQUER ALOY; ESTEVE BOSCH CAPDEVILA: Derecho Civil de Cataluña. Derechos reales, Marcial Pons, 2012.

PEDRO DEL POZO CARRASCOSA; ANTONI VAQUER ALOY; ESTEVE BOSCH CAPDEVILA: Derecho Civil de Cataluña. Derecho de Obligaciones y contratos, Marcial Pons, 2018

ARNAU RAVENTÓS, L., GINEBRA MOLINS, M. E., TARABAL BOSCH, J., Dret de successions. Teoria i casos., 2a ed., Atelier, Barcelona, 2020