Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Societats

Codi de l'assignatura: 570122

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Judith Morales Barcelo

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.
 • Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.
 • Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per prendre decisions davant d’un problema o situació complexa.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Capacitat per aplicar les diferents tècniques de resolució convencional de conflictes en matèries pròpies de l’exercici professional de la gestió administrativa com a via alternativa a la jurisdiccional.
 • Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer els tràmits administratius i registrals necessaris per a la constitució vàlida d’una societat mercantil.
 • Conèixer el règim jurídic del finançament de les societats.
 • Conèixer el règim jurídic dels òrgans socials: junta de socis i òrgan d’administració.
 • Conèixer el règim jurídic de les modificacions d’estatuts.
 • Conèixer els aspectes jurídics dels comptes anuals.
 • Conèixer el règim jurídic de la dissolució i liquidació.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Identificar i valorar la forma jurídica adequada per crear una empresa.
 • Identificar les diferents fórmules organitzatives de l’administració d’una societat i saber-ne aplicar les particularitats a un cas concret.
 • Conèixer el contingut bàsic dels estatuts socials d’una organització empresarial i saber-los redactar en el cas concret plantejat.
 • Reconèixer i saber gestionar els tràmits i obligacions comptables i registrals que corresponen a l’empresari com a persona física i jurídica, en el moment de la creació de l’empresa, en el decurs del seu funcionament i en els supòsits de reestructuració empresarial.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Constitució d’una societat de capital

*  

 • Escriptura pública i estatuts
 • Subscripció/assumpció i desemborsament
 • Inscripció en el Registre Mercantil: societat en formació i irregular
 • Socis fundadors

2. Finançament de la societat

*  

 • Capital social i patrimoni
 • Aportacions dels socis
 • Prestacions accessòries
 • Finançament aliè

3. Junta general

*  

 • Concepte i competències
 • Classes de juntes
 • Convocatòria de junta
 • Constitució de junta
 • Assistència i representació
 • Adopció d’acords
 • Acta de junta
 • Impugnació d’acords socials

4. Òrgan d’administració

*  

 • Concepte, estructura i facultats
 • Deures dels administradors
 • Nomenament, durada i revocació
 • Responsabilitat

5. Modificació d’estatuts

*  

 • Règim general
 • Supòsits especials
 • Augment de capital
 • Reducció de capital

6. Comptes anuals

*  

 • Aprovació dels comptes
 • Dipòsit i publicitat

7. Dissolució i liquidació

*  

 • Causes de dissolució
 • Liquidació de la societat

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura segueix la metodologia docent següent:

 • Classes teoricopràctiques, destinades a explicar els blocs temàtics de l’assignatura.
 • Campus Virtual, que s’utilitza com a eina de docència. En aquest espai es penja material d’interès per a l’assignatura, com ara bibliografia complementària, referències normatives i jurisprudencials, apunts, esquemes o guions per facilitar l’estudi de determinats temes específics de rellevància per a la matèria que s’estudia, etc.


La docència al màster és, preferentment, presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans acadèmics competents i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar-hi, parcialment o totalment, les eines de docència no presencials posades a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual, que passaria a ser l’eina docent principal. Una situació de risc o vulnerabilitat del professorat eventual pot motivar, també, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
 

En l’avaluació continuada la nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents i en el percentatge indicat:

 • Tests individuals: 20 %. Durant el curs es fan dos tests individuals i cada test té un valor del 10 %. 
 • Tests grupals: 10 %. Els mateixos tests individuals es posen en comú i es fan de manera grupal, i cada test té un valor del 5 %.
 • Casos pràctics grupals: 25 %. Es proposen diversos casos pràctics, que s’han de resoldre en grup.
 • Examen final: 45 %. L’examen final és una prova que té dues parts: una primera part, que és un examen de tipus test de tot el contingut de l’assignatura, i una segona part teoricopràctica, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.


Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita i en un cas pràctic. Per poder optar la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova única que té dues parts: una primera part,que és un examen de tipus test de tot el contingut de l’assignatura, i una segona part teoricopràctica, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita i en un cas pràctic. Per poder optar la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BROSETA, M. Manual de derecho mercantil, Tecnos (darrera edició).

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coord.). Derecho mercantil, Ed. Ariel (darrera edició).

 MENÉNDEZ, A. (dir.). Lecciones de derecho mercantil, Ed. Thomson/Civitas (darrera edició).

SÁNCHEZ CALERO, F.; SÁNCHEZ-CALERO, J. Instituciones de derecho mercantil, Ed. Thomson Aranzadi (darrera edició).

URÍA, R.; MENÉNDEZ, A. Curso de derecho mercantil, Ed. Thomson/Civitas (darrera edició).

VICENT, F. Introducción al derecho mercantil, Ed. Tirant lo Blanch (darrera edicioó).