Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Pràctiques Externes

Codi de l'assignatura: 570123

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Maria Estela Ferreiro Serret

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

150

 

-  Pràctiques externes

Presencial

 

150

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu en les relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.
 • Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.
 • Capacitat per dissenyar i planificar els processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Completar la formació teòrica del màster mitjançant la immersió en la realitat pràctica d’una gestoria.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Reflexionar, de manera activa i en un entorn professional real, sobre els diversos aspectes conceptuals estudiats i saber-los aplicar a les tasques habituals d’una gestoria.
 • Aprendre a obtenir informació en diferents mitjans, analitzar-la de manera crítica i aplicar-la al desenvolupament de les tasques habituals d’una gestoria.
 • Saber resoldre els problemes jurídics que es plantegin en una situació determinada.
 • Desenvolupar la capacitat de comprendre i d’expressar-se oralment i per escrit en català i en castellà, amb un domini del llenguatge específic de la pràctica professional del gestor administratiu.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Preparació

*  L’alumne ha de seleccionar el lloc de treball on vol fer les pràctiques de l’oferta continguda al catàleg ofert per la Facultat de Dret i d’acord amb el Pla de formació 

2. Desenvolupament

*  A les pràctiques l’alumne ha de dur a terme les tasques pròpies d’un gestor administratiu en el lloc de treball seleccionat, d’acord amb el conveni de la Universitat de Barcelona. Aquestes pràctiques estan tutoritzades per un tutor acadèmic i per un responsable de l’entitat col·laboradora, que fan un seguiment de la feina de l’alumne

3. Memòria de pràctiques

*  L’alumne ha de redactar una memòria final, en què expliqui la tasca que ha dut a terme, d’acord amb el model normalitzat proporcionat per la Facultat de Dret.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

La metodologia de l’assignatura és eminentment pràctica, ja que està basada en l’aprenentatge a través de l’activitat (learning by doing), en què l’alumne té la tutorització del tutor acadèmic i del tutor de l’entitat col·laboradora on fa les pràctiques. La dedicació presencial a les pràctiques és de 125 hores.

Aquest caràcter pràctic de l’assignatura es complementa amb 25 hores de formació en el marc dels cursos oferts pel Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC). A l’inici del curs s’envia a l’alumnat la informació completa dels diferents cursos formatius que ofereix el COGAC, perquè cada alumne es pugui inscriure en el curs o cursos que millor s’ajustin a les seves preferències formatives.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació de l’assignatura es fa tenint en compte l’assoliment dels objectius establerts. En concret, la qualificació es fa a partir dels ítems avaluables següents:

 • Un 40 % de la nota final correspon a la memòria final, que fa referència a l’activitat duta a terme i al grau d’acompliment del projecte formatiu.
 • Un 50 % de la nota final s’extreu dels dos informes elaborats pels tutors. Per una banda, de l’informe final d’avaluació del tutor de l’entitat col·laboradora, que segueix el model normalitzat que li proporciona la Facultat de Dret. En aquest informe el tutor de l’entitat col·laboradora informa sobre els coneixements, habilitats i destreses i actituds i valors de l’alumne durant les pràctiques. Per altra banda, hi ha l’informe del tutor acadèmic, que segueix el model normalitzat que li proporciona la Facultat de Dret. En aquest informe el tutor acadèmic té en compte l’informe del tutor de l’entitat col·laboradora i la memòria final de l’estudiant, i posa la nota de l’assignatura.
 • El 10 % restant correspon a l’assistència obligatòria a totes les sessions formatives del curs o cursos al COGAC.