Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Aplicació de les Noves Tecnologies a la Professió de Gestor Administratiu

Codi de l'assignatura: 570124

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariola Rodriguez Font

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

 • Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.
 • Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.
 • Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.
 • Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.
 • Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.
 • Capacitat per identificar i fer els tràmits administratius, notarials i registrals que escaiguin en els àmbits propis de la professió de gestor administratiu.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Conèixer les diverses plataformes informàtiques pròpies de la gestió administrativa en matèria impositiva.
 • Conèixer les diverses plataformes informàtiques pròpies de la gestió administrativa en matèria laboral.
 • Conèixer les diverses plataformes informàtiques pròpies de la gestió administrativa en l’àmbit de les llicències, permisos i concessions administratives.

 

Referits a habilitats, destreses

 • Saber aplicar les diverses plataformes informàtiques pròpies de la gestió administrativa en matèria impositiva.
 • Saber aplicar les diverses plataformes informàtiques pròpies de la gestió administrativa en matèria laboral.
 • Saber aplicar les diverses plataformes informàtiques pròpies de la gestió administrativa en l’àmbit de les llicències, permisos i concessions administratives.
 • Incorporar la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l’assignatura en que sigui possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Plataformes telemàtiques per a la tramitació d’expedients

1.1. Plataforma de l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). Oficina Virtual (declaracions, apoderaments i notificacions electròniques) per fer els tràmits, la presentació i el pagament d’impostos en línia

1.2. Plataforma de l’Agència Tributària Catalana (ATC). Oficina Virtual E-Tributs per fer els tràmits, la presentació i el pagament d’impostos en línia

1.3. Oficina Virtual de l’Institut Municipal d’Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona. Tràmits en línia a través de la carpeta del professional.

1.4. Plataforma de la Tresoreria General de la Seguretat Social (sistema RED i notificacions electròniques). Fer els tràmits en línia amb la TGSS.

1.5. Plataforma de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. Plataforma TESOL i Registre Electrònic. Fer els tràmits relatius a l’INSS de manera electrònica.

1.6. Plataforma del Departament de Treball de la Generalitat en temes d’accidents. Notificacions electròniques d’accidents de treball i altres tràmits telemàtics en salut i seguretat en el treball.

1.7. Plataforma del Servei Estatal d’Ocupació. Plataforma Certific @ 2 i Contrat @. Fer qualsevol tipus de tràmit en línia del SEPE.

1.8. Plataforma del Departament de Treball de la Generalitat per a les conciliacions laborals. Presentar de manera telemàtica les paperetes de conciliació.

1.9. Aplicatiu Mercuri del Ministeri de l’Interior per fer els tràmits per a permisos de treball i residència d’estrangers.

1.10. Plataforma del Col·legi de Gestors (A9) per fer els tràmits en línia de matriculacions i transferències de vehicles.

2. APLICACIÓ PRÀCTICA DELS PROGRAMES DE GESTIÓ

2.1. Signatures electròniques: tipologia de signatures per poder fer els tràmits en línia amb les administracions públiques.

2.2. Gestió documental: organització eficaç en la pràctica professional.

2.3. Plataformes informàtiques específiques: nòmines, comptabilitat, fiscal i facturació.

2.4. Bases de dades per obtenir la informació necessària per a l’assessorament dels futurs clients

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atesa la particularitat de l’assignatura, la metodologia és eminentment pràctica i està basada en l’aprenentatge a través de l’activitat (learning by doing).

Les sessions són a l’aula d’informàtica, de manera que els alumnes poden accedir directament a la plataforma corresponent i fer els tràmits que correspongui amb l’assessorament del professor encarregat de cada sessió.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Atesa la metodologia i el contingut particular d’aquesta assignatura és obligatori acollir-se al règim d’avaluació continuada.
La nota final de l’assignatura resulta de la mitjana aritmètica de les quatre activitats obligatòries corresponents a les diverses àrees implicades en la docència (AEAT, ATC, Seguretat Social i Estrangeria) i també de la valoració de l’assistència a les sessions presencials programades i la participació. Per poder superar l’assignatura s’han d’haver presentat les quatre activitats avaluables obligatòries i haver assistit a un mínim del 80 % de les sessions presencials.

Reavaluació

L’alumne que no hagi presentat alguna de les activitats obligatòries o bé l’hagi suspès, per optar a la reavaluació ha de presentar, dintre del període de reavaluació, una activitat de contingut equivalent proposada pel professor corresponent.