Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Organització d'Empreses

Codi de l'assignatura: 570125

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Fernando Belmonte Mallo

Departament: Departament d'Empresa

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG1. Capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

CE2. Capacitat per utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació pròpies de l’exercici professional col·legiat de la gestió administrativa.

CE6. Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.

CE7. Capacitat per identificar i per saber fer els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

 • Dominar la terminologia professional i el llenguatge propi de l’organització d’empreses.
 • Conèixer els continguts bàsics de l’organització i l’administració d’empreses.
 • Conèixer les funcions o activitats pròpies de l’organització i administració empresarial en les diferents vessants de planificació, organització, factor humà i control.
 • Saber elaborar un pla d’inversió i finançament d’una empresa.


 

   

  Referits a habilitats, destreses

  • Elaborar un pla d’empresa en el marc d’un projecte concret.
  • Crear i valorar les estratègies de venda.
  • Aplicar els tràmits administratius i registrals inherents a la creació d’una empresa.
  • Valorar i seleccionar projectes de gestió i estructures organitzatives.
  • Posar en pràctica la capacita d’anàlisi, de síntesi i de diagnòstic per a la resolució de problemes propis de l’organització i administració d’empreses.

   

   

  Blocs temàtics

   

  1. CASOS PRÀCTICS. La creació d’una empresa: els elements que s’hi han de tenir en compte

  *  La docència de l’assignatura s’articula a través de casos pràctics, la resolució dels quals permet l’estudi del contingut.

  En la resolució dels casos pràctics es plantegen qüestions bàsiques derivades de la creació d’empreses. A partir d’aquestes qüestions l’alumne ha d’elaborar un pla d’empresa, i analitzar les decisions que s’han de prendre.

  1.1. L’empresa com una realitat econòmica. L’entorn

  1.2. Emprenedoria

  1.3. La funció directiva. Sistemes de planificació i control

  1.4. Pressupost de tresoreria

  1.5. Estratègies de màrqueting

  1.6. El procés d’inversió i la selecció d’inversions 

  1.7. El finançament de l’empresa

   

   

  Metodologia i activitats formatives

   

  L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas, sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professor responsable de l’assignatura. En concret, el desenvolupament de l’assignatura segueix la metodologia docent següent :

  Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves dutes a terme.

  Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució concreta dels casos plantejats.

  S’utilitza el Campus Virtual com a eina de docència. En aquest espai es penja material d’interès per a l’assignatura, com ara bibliografia complementària, referències normatives i jurisprudencials, apunts, esquemes o guions per facilitar l’estudi de determinats temes específics de rellevància per a la matèria objecte d’estudi.

  La docència al màster serà, preferentment, presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans acadèmics competents i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar-hi, parcialment o totalment, les eines de docència no presencials posades a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual, que passaria a ser l’eina docent principal. Una eventual situació de risc o vulnerabilitat del professorat pot motivar, també, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

   

   

  Avaluació acreditativa dels aprenentatges

   

  Avaluació continuada
  L’avaluació continuada és el règim general d’avaluació de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la mitjana ponderada de la nota obtinguda en les activitats fetes durant el curs, que tenen com a objectiu final un pla d’empresa en què es reculli tota la informació per poder crear una empresa.

   

  Avaluació única

  Excepcionalment, l’alumne que ho vulgui es pot acollir al sistema d’avaluació única.

  En l’avaluació única la nota de l’assignatura és la qualificació obtinguda a l’examen final, que correspon al 100 % de la nota. Aquest examen té dues parts amb una ponderació del 50 % cadascuna:
   
      — una part teòrica (preguntes obertes);
      — una part més pràctica (problemes numèrics o casos per solucionar).
   
  Per poder fer la mitjana entre la part teòrica i la pràctica cal tenir un mínim de 3 punts sobre 10 en cadascuna de les parts.

   

  Reavaluació

  Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita d’estructura i ponderació idèntica a l’establerta per a l’avaluació única. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

   

   

  Fonts d'informació bàsica

  Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

  Llibre

  BUENO CAMPOS, E.; Curso básico de economía de la empresa. Un enfoque de organización. Ed Piràmide, Madrid, 1993.

  GIL ESTALLO, M. A.; Como crear y hacer funcionar una empresa. Esic Editorial. Madrid 2010.

  AGUER HORTAL, MARIO; PÉREZ GOROSTEGUI, EDUARDO; MARTÍNEZ SANCHEZ, JOAN; Administración y dirección de empresas. Editorial universitaria Ramón Areces. Madrid 2004.

  SUÁREZ SUÁREZ, A; Decisiones óptimas de inversión y financiación en la empresa. Editorial Piràmide. Madrid 2005.