Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Activitat Transversal Final

Codi de l'assignatura: 570127

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Mariola Rodriguez Font

Departament: Facultat de Dret

crèdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

40

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

40

Treball tutelat/dirigit

60

Aprenentatge autònom

50

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6. - Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi.

CB9. - Capacitat de comunicar conclusions i els coneixements i les raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CE3.- Capacitat de dissenyar i planificar processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

CE4.- Capacitat d’anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.

CE6.- Capacitat de planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer les diferents fórmules jurídiques d’organització d’una activitat econòmica i distingir les particularitats pròpies del professional emprenedor.

— Conèixer el contingut dels estatuts socials d’una organització empresarial.

— Identificar els tràmits legals i registrals necessaris per a la constitució d’una empresa, per a la persona física i per a la persona jurídica.

— Conèixer les responsabilitats del professional emprenedor en la exercici de les seves activitats.

— Conèixer els requisits d’homologació dels títols professionals en l’àmbit comunitari.

— Conèixer les implicacions jurídiques, en l’àmbit civil i fiscal, de la successió de l’empresa familiar.

— Conèixer els aspectes fiscals, mercantils, comptables i laborals propis del canvi d’estructura empresarial.

— Conèixer els trets identificatius dels delictes de falsedats i de blanqueig de capitals i les implicacions penals i fiscals que tenen.

— Conèixer els drets constitucionals dels contribuents en el marc d’un procediment inspector i les vies aplicables per a la seva defensa.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar i jerarquitzar els diferents àmbits implicats en el cas.

— Identificar i seleccionar la informació facilitada pel client.

— Resumir els fets a través d’un relat coherent i ordenat dels elements fàctics més importants per a la posterior resolució.

— Seleccionar la normativa aplicable i construir amb la mateixa un argument consistent en defensa dels interessos del client.

— Exposar de forma oral el contingut de la línia argumental pròpia i demostrar capacitat de reacció davant d’arguments contraris.

— Ser capaç de rebatre de forma ordenada i fundada en el dret els arguments de l’altra part, sigui l’Administració o un altre particular o empresa.

— Saber dur a terme els tràmits legals i registrals necessaris per a la constitució d’una empresa, per a la persona física i per a la persona jurídica.

–– Incorporar la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l´assignatura en que sigui possible.

 

 

Blocs temàtics

 

1. La docència de l’assignatura s’articula a través de casos pràctics la resolució dels quals permet l’estudi del contingut de la matèria 

1.1. Cas pràctic 1.- El professional emprenedor

 • Elecció de la forma jurídica adequada als objectius de l’activitat a desenvolupar.
 • Obligacions fiscals de l’inici i el desenvolupament de l’activitat econòmica.
 • Responsabilitats del professional en el desenvolupament de la seva activitat.
 • Lliure circulació de professionals. Homologació de títols professionals en l’àmbit comunitari.
 • Règim jurídic del treballador autònom. Aspectes fiscals i mercantils.

1.2. Cas pràctic 2.- Cas de successió d’empresa familiar

 • Negociació i redacció del protocol familiar.
 • Estatuts socials i pactes parasocials.
 • Disposicions testamentàries.
 • Capitulacions matrimonials.
 • Identificació i valoració de les implicacions fiscals de la successió.

1.3. Cas pràctic 3.- Mediació

 • Tècniques de mediació i conciliació en l’àmbit laboral.
 • Mediació en l’àmbit familiar.

1.4. Cas pràctic 4.- Procediment d’inspecció d’una societat en la comptabilitat de la qual es detecta l’ús de factures falses

 • Delictes de falsedats.
 • Delicte de blanqueig de capitals. Aspectes penals i fiscals.
 • Responsabilitat de l’administrador social a efectes fiscals, mercantils i penals.
 • Procediment d’inspecció tributària.
 • Drets constitucionals dels contribuents en el procediment d’inspector. Tutela judicial efectiva. Prejudicialitat. Inviolabilitat de domicili. Sol·licitud d’informació a tercers.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas, sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professor responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

— Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.

— Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució concreta dels casos plantejats.

S’utilitza el Campus Virtual com a eina de docència. En aquest espai es penja material d’interès per a l’assignatura, com ara bibliografia complementària, referències normatives i jurisprudencials, apunts, esquemes o guions per facilitar l’estudi de determinats temes específics de rellevància per a la matèria objecte d’estudi, etc.

 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
D’acord amb la metodologia utilitzada en la docència d’aquesta assignatura, l’avaluació continuada és el règim general d’avaluació de l’assignatura.

La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats pràctiques dutes a terme durant el curs. Els professors responsables de l’assignatura lliuraran als alumnes els enunciats d’aquestes activitats per tal que les resolguin a casa o a l’aula i les entreguin en les dates estipulades.

 

Avaluació única

Excepcionalment, l’alumnat pot acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part de tipus teoricopràctic, que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

A més, l’alumne ha de presentar un breu treball escrit, de contingut teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

Reavaluació

Tant en el règim d’avaluació continuada com en el règim d’avaluació única l’alumne que no hagi superat l’assignatura pot fer una prova de reavaluació, que és una prova escrita que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part de tipus teoricopràctic que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BROSETA, M. Manual de derecho mercantil, Tecnos (darrera edició).

JIMÉNEZ SÁNCHEZ, G.J. (coord.). Derecho mercantil, Ed. Ariel (darrera edició).

MENÉNDEZ, A. (dir.). Lecciones de derecho mercantil, Ed. Thomson/Civitas (darrera edició).

URÍA, R.; MENÉNDEZ, A. Curso de derecho mercantil, Ed. Thomson/Civitas (darrera edició).

 

VICENT, F. Introducción al derecho mercantil, Ed. Tirant lo Blanch (darrera edició).

 

GARCIA NINET, J.A. (dir); VICENTE PALACIO, A. (coord.): Derecho del Trabajo, Thomson Reuters Aranzadi (darrera edició).

MARTÍN VALVERDES, A.; RODRIGUEZ SAÑUDO, F.; GARCIA MURCIA, J.: Derecho del Trabajo, Editorial Tecnos (darrera edició).

ALONSO GONZÁLEZ, L.M; CASANELLAS CHUECOS, M.; TOVILLAS MORÁN, J.M.: Lecciones de Derecho Financiero y Tributario, Ed. Atelier (darrera edició)

ALONSO GONZÁLEZ, L.M. y COLLADO YURRITA (dirs.): Manual de Derecho Tributario: parte especial, Ed. Atelier (darrera edició).