Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Anālisi Comptable i de Balanįos

Codi de l'assignatura: 570128

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Mariola Rodriguez Font

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crčdits: 6

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 150

 

Activitats presencials i/o no presencials

50

 

-  Teoricoprāctica

Presencial

 

50

Treball tutelat/dirigit

50

Aprenentatge autōnom

50

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

CB6. - Capacitat d’assolir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o l’aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

CB7. - Capacitat d’aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB10. - Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CE3.- Capacitat de dissenyar i planificar processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

CE4.- Capacitat d’anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.

CE6.- Capacitat de planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Reconèixer els elements definitoris de les situacions que motiven la dissolució d’una empresa i avaluar-ne els efectes.

— Analitzar les alternatives jurídiques i econòmiques per a una planificació fiscal empresarial correcta.

— Conèixer el procediment mercantil i comptable propi de la liquidació de societats, i valorar els efectes fiscals d’aquestes operacions.

— Identificar els documents comptables obligatoris en el desenvolupament d’una activitat econòmica, segons quin sigui el perfil de l’empresari, persona física o jurídica.

 

Referits a habilitats, destreses

— Saber realitzar un anàlisi i valoració de la situació patrimonial, econòmica i financera de l’empresa en base als seus documents comptables i registrals.

–– Incorporar la perspectiva de gènere en aquelles parts del temari de l´assignatura en que sigui possible.

 

 

Blocs temātics

 

1. CAS PRĀCTIC 1: Una societat amb un projecte d’inversiķ planteja l’elaboraciķ de pressupostos del seu pla de negocis per als cinc anys següents.

o El pressupost: l’elaboraciķ i l’anālisi en funciķ dels objectius fixats
o Balanį i compte de resultats provisional. Pressupost de tresoreria
o Breu referčncia a la importāncia de les normes i definicions comptables
o Estats financers reals: comparaciķ amb la comptabilitat pressupostāria i anālisi de les desviacions obtingudes

2. CAS PRĀCTIC 2: Una societat que ha d’obtenir finanįament a curt i llarg termini presenta els comptes anuals a l’entitat financera, que els analitza per prendre una decisiķ.

o Anālisi de la liquiditat a curt termini
o Capital circulant: definiciķ i utilitzaciķ com a mesura de liquiditat
o Rātio de solvčncia: definiciķ i l’ús com a instrument de solvčncia
o Anālisi de la rotaciķ dels comptes a cobrar i de les existčncies
o Passiu circulant
o Anālisi de l’estructura dels fons propis i la solvčncia a llarg termini

3. CAS PRĀCTIC 3: Una societat que, un cop feta la inversiķ, n’ha de valorar el rendiment.

o Concepte de rendiment i criteris d’avaluaciķ
o Regles de valoraciķ de la base de la inversiķ
o Avaluaciķ de les diferents rātios
o La taxa de rendiment del capital propi
o Mesura de l’índex de palanquejament financer i els efectes que té
o Anālisi dels resultats d’explotaciķ: objectius de l’anālisi del benefici
o Anālisi dels ingressos i de les despeses
o Determinaciķ del punt d’equilibri
o El concepte de "qualitat" de benefici

4. CAS PRĀCTIC 4: La societat davant l’obligaciķ de pagar impostos.

o Planificaciķ fiscal: concepte i classes de planificaciķ fiscal
o Planificaciķ fiscal a l’inici de l’activitat
o Planificaciķ fiscal operacional, el control i la presa de decisions
o Comptabilitat i fiscalitat: relacions i diferčncies
o Planificaciķ fiscal en determinades operacions puntuals

5. CAS PRĀCTIC 5: La societat davant d’una situaciķ de reestructuraciķ societāria.

o Reestructuraciķ societāria: concepte i classes
o La fusiķ i l’escissiķ. Aspectes mercantils. Aspectes fiscals: el rčgim especial en l’impost sobre societats
o L’aportaciķ no dinerāria especial
o Problemes fiscals i comptables derivats de la valoraciķ i els principis generals del Pla general de comptabilitat
o Liquidaciķ de la societat. Procediment mercantil i comptable: efectes fiscal

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura s’imparteix a través del mètode del cas, sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant-hi les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professor responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la citació i remissió corresponent a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.

Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la resolució concreta dels casos plantejats.

S’utilitza el Campus Virtual com a eina de docència. En aquest espai es penja material d’interès per a l’assignatura, com ara bibliografia complementària, referències normatives i jurisprudencials, apunts, esquemes o guions, per tal de facilitar l’estudi de determinats temes específics de rellevància per a la matèria objecte d’estudi, etc.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és el règim general d’avaluació de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents i en el percentatge indicat:

Exercicis: 75 %

Es proposen entre dos i quatre exercicis pràctics relacionats amb els blocs temàtics estudiats pels alumnes, i es fa una mitjana de les notes obtingudes en aquests exercicis.

Prova de síntesi: 25 %

La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes a desenvolupar sobre qualsevol dels aspectes estudiats en l’assignatura.

 

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden tornar a fer una prova escrita i un cas pràctic. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluaciķ única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin poden acollir-se al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part de tipus teoricopràctic que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

A més, els alumnes han de presentar un breu treball escrit, de contingut teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació única poden tornar a fer una prova escrita i un cas pràctic. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

ALONSO GONZÁLEZ, L.M. (Coord.): Manual de Derecho Tributario. Parte especial, (última edició disponible)

AMAT, J.M; SOLDEVILA, P.; CASTELLÓ, G. Control presupuestario, Ediciones Gestión 2000 (última edició disponible).

AMAT, O.: Contabilidad y finanzas para no financieros, Ed. Deusto, (última edició disponible).

GARRIDO MIRALLES, P.: Análisis de estados contables: elaboración e interpretación de la información financiera, Ed. Pirámide, (última edició disponible).

GONZÁLEZ PASCUAL, J.: Análisis de la empresa a través de su información económico-financiera: aplicaciones prácticas, Ed. Pirámide, (última edició disponible).

NICOLÁS, P.: Elaboración y control de presupuestos, Ediciones Gestión 2000, (última edició disponible).