Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dinàmica del Dret Civil en l'Àmbit Personal i Familiar

Codi de l'assignatura: 570129

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Isabel Viola Demestre

Departament: Departament de Dret Privat

crèdits: 3

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 75

 

Activitats presencials i/o no presencials

25

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

25

Treball tutelat/dirigit

25

Aprenentatge autònom

25

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB7. Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al camp d’estudi.

CB8. Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació dels coneixements i judicis.

CB9. Capacitat per comunicar conclusions, i els coneixements i les raons últimes que les sustenten, a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. Habilitats d’aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera majoritàriament autodirigida o autònoma.

CG2. Capacitat per prendre decisions davant problemes o situacions complexes.

CT1. Capacitat per desenvolupar habilitats i destreses interpersonals que facilitin l’exercici de la professió de gestor administratiu i les relacions amb els ciutadans, els altres professionals i les institucions que li són pròpies.

CE1. Capacitat per informar, aconsellar i assessorar professionalment tercers en les relacions administratives susceptibles de representació amb les administracions públiques.

CE3. Capacitat per dissenyar i planificar processos i estratègies tenint en compte les especialitats i exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.

CE4. Capacitat per anticipar i avaluar les conseqüències jurídiques i econòmiques de les estratègies dissenyades.

CE5. Capacitat per aplicar les tècniques de resolució de conflictes pròpies de la gestió administrativa com a via alternativa a la jurisdiccional.

CE6. Capacitat per planejar diverses alternatives davant un problema jurídic o econòmic, saber-les jerarquitzar i prendre decisions per arribar a una solució adequada a les necessitats del client.

CE7. Capacitat per identificar i per saber fer els tràmits administratius, notarials i registrals propis dels gestors administratius.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Conèixer els aspectes fonamentals del règim jurídic que afecta la persona física i la persona jurídica. En concret, conèixer els elements identificatius del naixement i l’extinció de la personalitat civil; la capacitat jurídica i la capacitat d’obrar i els seus efectes; la configuració legal de la majoria d’edat i l’emancipació i els seus efectes jurídics; la responsabilitat legal i voluntària; les condicions de declaració d’absència i administració de béns; el procediment de declaració de defunció i els seus efectes jurídics i econòmics; la tipologia de persona jurídica i l’adquisició i extinció de la personalitat jurídica, així com els efectes de la inscripció registral de la persona jurídica.

— Conèixer els aspectes essencials de l’entrada i la permanència legal dels ciutadans estrangers a Espanya. En concret, reconèixer les diferents situacions d’estada i residència i la seva regulació legal, així com les diferents possibilitats de què disposa un ciutadà estranger en situació irregular que vulgui fer la reagrupació familiar o sol·licitar la nacionalitat espanyola.

— Conèixer els aspectes jurídics derivats de les relacions patrimonials entre els cònjuges. En concret, identificar les particularitats dels diferents règims econòmics matrimonials i la seva concreció a través de les capitulacions matrimonials; el funcionament de la societat de guanys; les compensacions en la liquidació dels règims econòmics matrimonials; la procedència i les conseqüències, jurídiques i econòmiques, de l’estipulació de pactes sobre les compensacions econòmica pels cònjuges.

— Conèixer els aspectes essencials de la resolució de conflictes entre particulars i, essencialment, de la mediació familiar.

 

Referits a habilitats, destreses

— Identificar els problemes jurídics derivats de l’adquisició de la personalitat jurídica a fi i efecte de cercar solucions adequades.

— Gestionar les relacions econòmiques i patrimonials entre cònjuges i les derivades de situacions de crisi matrimonial.

— Saber aplicar les tècniques i mètodes de resolució de conflictes entre particulars, essencialment en l’àmbit familiar.

— Detectar problemes de nacionalitat i estrangeria i formular propostes de solució.

— Distingir els actes inscriptibles en el Registre Civil i conèixer el procediment d’inscripció registral corresponent i els seus efectes.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Persona física i jurídica

En la resolució del cas pràctic es plantegen diferents qüestions relatives al règim jurídic de la persona física i la persona jurídica. En concret, en la resolució d’aquest cas pràctic s’analitzen els aspectes següents:

1.1.

  • Naixement i extinció de la personalitat civil
  • Capacitat jurídica i capacitat d’obrar
  • Configuració legal de la majoria d’edat i l’emancipació
  • Efectes de la majoria d’edat i l’emancipació
  • La responsabilitat legal i voluntària
  • Condicions de declaració d’absència i administració de béns
  • Procediment de declaració de defunció
  • Efectes jurídics i econòmics de la declaració de defunció
  • Tipologia de persona jurídica
  • Adquisició i extinció de la persona jurídica
  • Efectes de la inscripció registral de la persona jurídica

2. Estrangeria

En la resolució del cas pràctic es plantegen diferents qüestions referides a l’entrada i la permanència legal d’un ciutadà estranger a Espanya. L’alumne ha de conèixer les diferents situacions d’estada i de residència i la situació legal i les possibilitats d’un ciutadà estranger que es trobi en situació irregular i que vulgui portar la seva família a residir a Espanya o sol·licitar la nacionalitat espanyola per poder assessorar futurs clients. En concret, a través del cas pràctic plantejat s’analitzen les qüestions següents:

2.1.

  • Règim d’entrada: diferents consideracions a ciutadans comunitaris i de tercers països; tipus de visat
  • Règim d’estada i règim de residència. Diferències i conseqüències jurídiques
  • Procedència i conseqüències del reagrupament familiar
  • Requisits per a l’exercici d’una activitat per compte propi o aliè
  • La legalització per arrelament
  • La sol·licitud de la nacionalitat espanyola: supòsits i requisits

 

3. Relacions patrimonials entre els cònjuges

En la resolució del cas pràctic es plantegen qüestions vinculades a les relacions patrimonials entre cònjuges. En concret, en la resolució del cas pràctic plantejat l’alumne ha de discernir les qüestions següents de l’àmbit dels règims econòmics matrimonials:

3.1.

  • Règims econòmics matrimonials
  • Capitulacions matrimonials
  • Funcionament de la societat de guanys
  • Compensacions en la liquidació dels règims econòmics matrimonials
  • Dret a la percepció de les compensacions
  • Atorgament de les compensacions a un dels cònjuges
  • Procedència i conseqüències, jurídiques i econòmiques, de l’estipulació de pactes sobre les compensacions econòmiques per als cònjuges
  • Actes inscriptibles
  • Mediació familiar

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’assignatura es treballa a través del mètode del cas sobre la base d’un supòsit de fet que l’estudiant ha de preparar aplicant les normes de l’ordenament jurídic vigent i el material de treball suggerit pel professorat responsable de l’assignatura. En concret, l’assignatura segueix la metodologia docent següent:

Classes teoricopràctiques destinades a explicar els trets fonamentals dels casos pràctics a través dels quals s’articula la docència, a debatre les qüestions i a resoldre les preguntes plantejades en el marc de cadascun dels supòsits pràctics. En aquestes classes es fa la corresponent citació i remissió a la bibliografia i als textos normatius que s’indiquin com a fonts d’informació. A partir d’aquí, l’alumnat ha de treballar de manera autònoma, o a través de treball dirigit, individual o en grup, per aprofundir en l’estudi dels temes i en la resolució dels exercicis pràctics. També es fan les tasques d’avaluació corresponents i el comentari de les proves que s’hagin dut a terme.

Exposició i debat dels resultats individuals de cada alumne en la concreta resolució dels casos plantejats.

La docència al màster serà, preferentment, presencial. No obstant això, en funció de l’evolució de la situació sanitària, els òrgans acadèmics competents i el professorat valoraran la necessitat d’incorporar-hi, parcialment o totalment, les eines de docència no presencials posades a disposició de l’alumnat a través del Campus Virtual, que passaria a ser l’eina docent principal. Una eventual situació de risc o vulnerabilitat del professorat pot motivar, també, que una o diverses parts d’aquesta assignatura s’imparteixin de manera virtual o amb presencialitat reduïda a l’aula.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Avaluació continuada
L’avaluació continuada és el sistema d’avaluació per defecte de l’assignatura. La nota final de l’assignatura resulta de la nota obtinguda en les activitats següents en el percentatge indicat:

Tests: 60 %

Dos tests, un per cada bloc temàtic. Cada test té un valor del 30 %.

— Prova de síntesi: 40 %

La prova de síntesi consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes de respostes de desenvolupament sobre qualsevol dels aspectes estudiats en l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita i un cas pràctic. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

Avaluació única

Excepcionalment, els alumnes que ho vulguin es poden acollir al sistema d’avaluació única. Aquesta avaluació consisteix en una prova única que té dues parts: una part test de tot el contingut de l’assignatura i una segona part de tipus teoricopràctic que consisteix en la resolució d’un cas pràctic amb preguntes sobre qualsevol dels aspectes tractats durant el curs.

L’alumne també ha de presentar un breu treball escrit, de contingut teòric, sobre alguna de les qüestions tractades a l’assignatura.

Reavaluació

Els alumnes que no hagin superat l’avaluació continuada o única poden fer una prova de reavaluació, que consisteix en una prova escrita i en un cas pràctic. Per poder optar a la reavaluació és indispensable haver-se presentat i haver suspès l’assignatura. Els estudiants no presentats no poden optar a la reavaluació.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

GETE-ALONSO, SOLÉ RESINA, YSÀS SOLANES: Derecho de la persona vigente en Cataluña, Tirant lo Blanch, Valencia, darrera edició.

VAQUER ALOY (coord.): Dret Civil. Part general i dret de la persona, Atelier, Barcelona, darrera edició.

GETE ALONSO, YSÀS SOLANES, SOLÉ RESINAS: Derecho de familia vigente en Cataluña, Tirant lo Blanc, Valencia, darrera edició.

PARRA RODRÍGUEZ, C y GIMENEZ BACHMANN, M. (Dtores.): Nacionalidad y extranjería. Ed. Huygens Editorial. Barcelona. 2016 (ISBN:978- 84-1566-361-4.

GIMENEZ BACHMANN, Marc: "La situación Jurídica de los inmigrantes irregulares en España". Ed. Tirant Lo Blanch 2015.

GIMÉNEZ BACHMANN, Marc, “La problemática en la concesión de la nacionalidad española por opción” publicado en el nº10 del año 2015 de la revista Aranzadi Doctrinal, ISSN 1889-43380, de la Editorial Thomson Reuters-Aranzadi. Pág. 229-240.

Revista

GIMÉNEZ BACHMANN, Marc; PARRA RODRÍGUEZ, Carmen, La solicitud de autorización de residencia y trabajo y nacionalidad para deportistas profesionales, Revista Internacional de Doctrina y Jurisprudencia, nº 18, mayo 2018, pp. 1-27.

 

Article

GIMENEZ BACHMANN, M “La tramitación telemática de la nacionalidad por residencia” Web de Espacio Asesoría. Lefebre el derecho S.A. Julio 2016. http://www.espacioasesoria.com/Noticias/la-tramitacion-telematica-de-la-nacionalidad-porresidencia