Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Els Arxius de la Contemporaneïtat (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570276

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Jordi Ibarz Gelabert

Departament: Departament d'Història i Arqueologia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

42

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

24

 

-  Pràctiques de problemes

Presencial

 

9

 

-  Pràctiques amb documents

Presencial

 

6

 

-  Seminari

Presencial

 

3

Treball tutelat/dirigit

42

Aprenentatge autònom

41

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CE1 - Desenvolupar un raonament crític davant els diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els esdeveniments més recents, sobre la base d’una informació plural

 

CE2 - Capacitat d’identificar i classificar els principals camps de treball i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània

 

CE3 - Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la història contemporània

 

CE4 - Comparar i valorar els diferents enfocaments metodològics i com els seus resultats determinen les tendències historiogràfiques relacionades amb els estudis de l’Edat Contemporània i el Món Actual

 

CE6 - Classificar i identificar les diferents fonts històriques, valorar-les i localitzar-les en els arxius, centres de documentació o webs especialitzades

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

L’objectiu d’aquesta assignatura és donar a conèixer en profunditat la multiplicitat de fonts existents per a l’anàlisi del període contemporani. Es mostrarà un repertori ampli de les fonts històriques específiques de la contemporaneïtat tenint en compte de quina manera han estat utilitzades per a la construcció del discurs històric. Així mateix, i molt especialment, s’abordarà la dimensió problemàtica d’aquestes. Es tractarà de comprendre els motius i les implicacions existents en l’ús de les unes o les altres fonts en l’elaboració del discurs i l’anàlisi històrica

 

 

Blocs temàtics

 

1. Crítica i ficció: de la història militant a la narració postmoderna.

2. Desentranyar la subjectivitat: testimoniatges i història oral.

3. Representació iconogràfica de la història

4. El control del paper: els mitjans de comunicació

5. Els arxius històrics

6. La batalla del passat: la construcció de l'espai memorable

7. Mitjans audiovisuals: la història en imatges

8. Les xarxes socials

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

-    Conferències (modalitat a distància)

-    Seminaris (modalitat a distància)

-    Treballs en grup (modalitat a distància)

-    Treballs escrits (modalitat a distància)

-    Activitats d’aplicació (modalitat a distància)

-    Aprenentatge basat en problemes (modalitat a distància)

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Es farà servir el model d’avaluació continuada.
La distribució de les evidències d’avaluació respondran al següent model:

Exercici teòric-pràctic 1 ( 5 % nota)

Exercici teòric-pràctic 2 (10% nota)

Exercici teòric-pràctic 3 (20 % nota)

Exercici teòric-pràctic 4 (20 % nota)

Exercici teòric-pràctic 5 (25% nota)

Exercici teòric-pràctic 6 (5 % nota)

Exercici teòric-pràctic 7 (10 % nota)

Exercici teòric-pràctic 8 (5% nota)

 

 

 

Avaluació única

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única.
El calendari de la reavaluació està establert al mes de març per a les assignatures amb docència de primer semestre, i al mes de juliol per a les del segon semestre.
D’acord amb la normativa de la UB, tots els alumnes amb la qualificació de “Suspens” o “No Presentat”, podem optar a la reavaluació. Per superar la prova de reavalució, l’alumne haurà de lliurar tots els exercicis que el professor ha exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura. L’examen es podrà realitzar de forma presencial o bé online".
Tal com preveu la normativa de la Universitat de Barcelona, dins els terminis establerts per a cada semestre, s’ha de fer constar explícitament i documentalment la voluntat d’acollir-se a l’avaluació única mitjançant un document escrit, degudament signat pel responsable de l’assignatura. La data, l’hora i l’aula de la prova d’avaluació única es publiquen al web del màster. L’alumnat que faci l’avaluació haurà de lliurar tots els exercicis requerits durant el curs i superar un examen sobre el continguts del mateix.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Aguirre Rojas, C.A.: Antimanual del mal historiador. Magan Terra Editores, 2003, Cap. IV y V. pp 71-108 (37 pp)Aguirre Rojas, C.A.: Antimanual del mal historiador. Magan Terra Editores, 2003, Cap. IV y V. pp 71-108 (37 pp)

Riegl, Aloïs El culto moderno a los monumentos (1903). A. Machado Libros, Madrid: 2008. pp. 23 a 68 (45pp)

Samuel, Raphael “Antipatrimonialismo” a Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea. Publicacions de la Universidad de Valencia, Valencia: 2008. pp. 305 a 322 (17pp)

Samuel, Raphael  “ El  ojo de la historia”  a Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea. Publicacions de l a Universidad de Valencia, Valencia: 2008. pp. 371 a 391

Capítol

Burke, Peter "Fotografias y retratos" a Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico. Crítica, Barcelona: 2005. pp 25 a 41 (16 pp)

Darnton, Robert: “ Historia de la lectura” a Burke, Peter , ed... [et. al .]. Formas de hacer  Historia. Alianza, Madrid: 1993. pp. 177 a 208

Revista

Brisset Martín, Demetrio E.: "Imágenes de la muerte en ’Las Hurdes’ de Buñuel . Aproximación desde la antropología visual " a Gazeta de Antropología, nº 22, 2006, pp.1 a 18

Codina, L. (et al.): “Sistema de análisis de hemerotecas de prensa digital” Tripodos (2012) 31, pp. 37-64 (27 pp)

Morales Moya, A.: “Historia y postmodernidad”, en: Ayer (1992), n.6, pp.15-38 (23 pp)

Pons, Anaclet "’ Guardar  como’. La historia y las fuentes digitales" a Historia Crítica, nº 43, 2011, pp. 38 a 61

Portelli, Alessandro, "Historia y memoria: la muerte de Luigi Trastulli" en Historia y Fuente Oral, No. 1, 1989, Barcelona, España, pp. 5-32 (28 pp)

Schwarzstein, Dora: "Fuentes orales en los archivos: desafíos y problemas" a Historia, Antropología y Fuentes Orales, nº 27, 2002, pp. 167 a 177

Vivas Moreno, Agustín, “ El  Tiempo de La Archivística: Un Estudio de sus Espacios de Racionalidad, a Histórica Ad Histórica”  a Ci . Inf, nº 33, 2004, pp. 76 a 96

Congrés

García Martínez, A.: “En la fronteras de la no ficción. El falso documental (definición y mecanismos) " a Latorre, Jorge; Vara, Alfonso y Díaz Montse ( eds.)  Ecología de la televisión: tecnolgías, contenidos y desafíos empresariales: Actas del  XVIII Congreso Internacional  de la Comunicación". Pamplona, Eunate, 2004. pp. 135 a 144