Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Ordre (o Desordre) en el Sistema Internacional Contemporani (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570291

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura sense docència amb dret d’examen, per extinció del pla d’estudis. L’alumne podrà accedir als recursos didàctics a través d’un aula i tindrà dret a examen final.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

85

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 

CG1 – Que los estudiantes sean capaces de analizar e interpretar materiales de naturaleza compleja y a menudo ambigua y reciente, y sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos de estudio y a los debates y problemáticas actuales, y comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa.

CE1 –Desenvolupar un raonament crític davant dels diferents processos històrics en l’àmbit de la Història Contemporània i els successos més recents, en base a una informació plural.

 

CE2 – Proporcionar elements que permetin adquirir la capacitat de conèixer els principals camps de treballs i perspectives pròpies de la recerca en Història Contemporània.

 

CE3 – Capacitat d’integrar coneixements i de formular proposicions a partir de la informació disponible en l’àmbit de la Història Contemporània.

 

 

CE7 – Desenvolupar estats de la qüestió actualitzats que li permetin arribar a un anàlisi històric en profunditat.

 

CE11- Conèixer les eines conceptuals i metodològiques de la disciplina que són necessàries per analitzar els sistemes internacionals des del segle XVIII fins la guerra freda.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 
Al final d’aquesta matèria s’espera que l’estudiant sigui capaç de:
 

 • Estar familiaritzat amb les eines conceptuals i metodològiques de la disciplina que són necessàries per analitzar el sistema internacional del període tant de Guerra Freda com de postguerra freda.
 • Aprofundir sobre els diferents debats i paradigmes actuals en la disciplina.
 • Analitzar la distribució de poder del sistema internacional durant la Guerra Greda.
 • Entendre el paper del món colonitzat en el sistema internacional del segle XX, i els motius de la seva descolonització.
 • Abordar els diferents actors, estructures i dinàmiques de poder que configuren l’ordre internacional de postguerra freda.
 • Assolir les claus interpretatives necessàries per entendre l’evolució de les relacions internacionals en els darrers vint anys.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Evolución del sistema de equilibrio europeo (S. XVIII).
2. La expansión del poder europeo durante el siglo XIX y la aparición de dos nuevas potencias: Estados Unidos y Japón.
3. Las dos guerras mundiales y su impacto en el sistema internacional.
4. El inicio de la guerra fría: la configuración de un sistema bipolar hegemónico.
5. Guerra y paz durante la guerra fría: las diferentes crisis internacionales
6. Los procesos de descolonización y la mundialización económica
7. Los diferentes debates sobre el nuevo orden de posguerra fría

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

L’alumne treballarà de manera autònoma; podrà accedir als recursos didàctics a través de l’aula virtual.

 

La metodologia de l’assignatura es basa en l’anàlisi de textos de fonts secundàries, primàries i en una sèrie de material audiovisual.

L’assignatura s’organitza a partir de l’estudi de cinc unitats que corresponen a:

 1. L’estudi de la societat internacional, com a teoria i com a praxis.
 2. La transformació de la societat internacional des de 1900 a 1945: el període d’entreguerres i l’aparició de noves potències.
 3. La transformació de la societat internacional des de 1945 a 1990: la creació d’un sistema bipolar.
 4. La transformació de la societat internacional des de 1945 a 1990: la descolonització dels imperis europeus
 5. El col·lapse del sistema bipolar i l’inici de la postguerra freda
 6. Les claus interpretatives per al nou sistema de postguerra freda. El món que ens espera.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Examen final sobre el contingut de l’assignatura: Valoració 100% de la nota

 

 

Avaluació única

 

Avaluació Única

 

Assignatura sense docència amb dret d’examen, per extinció del pla d’estudis. Examen final sobre el contingut de l’assignatura.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació  estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

Les proves de reavaluació són les mateixes que les de l’avaluació única.

 

Les dates, les hores i l’aulari de les proves de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

Per superar la reavaluació, l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

L’examen es podrà realitzar de forma presencial u online.

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

dosier electrònic. Campus virtual UOC

  

Kissinger, Henry. 2010 (1994).  Diplomacia. Mardid: Ediciones B,S.A.

 

Jackson, Robert, H. y Owens,aParticia. 2005. “Chapter 2. The evolution of international society”, en Baylis, John and Smith, Steve. 2005. The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. New York: Routledge, pp. 45- 63.

Howard, Michael  y Roger Louis (eds.). 1999. “ El amanecer del siglo”. en Historia Oxford del Siglo XX, Barcelona: Planeta. pp. 27-36. (9).

Carruthers, Susan L. 2005.“Chapter 3. International history, 1900-1945”, en Baylis, John and Smith, Steve. 2005. The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. New York: Routledge, pp. 63- 75. (12)

Howard, Michael  y Roger Louis (eds.). 1999. “ Los Imperios coloniales europeos”. en Historia Oxford del Siglo XX, Barcelona: Planeta. pp. 157-174. (17).

Grenville J.A.S. 2005. “Beyond Europe: the shifting balance of global power”, en  A History of the World. From the 20th to the 21th Century”. New York: Routledge, pp. 63- 86. (23)

Carruthers, Susan L. 2005.“Chapter 3. International history, 1900-1945”, en Baylis, John and Smith, Steve. 2005. The Globalization of World Politics. An introduction to international relations. New York: Routledge, pp. 76- 91. (13)

Young, John, W. y Kent, John. 2004. “The Origins and Development of the Cold War. 1945-1953” en International Relations since 1945, Oxford: Oxford University Press, pp. 19-46. (27)