Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Innovació Tecnològica i Canvi Social en el Segle XX (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570293

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura sense docència amb dret d’examen, per extinció del pla d’estudis. L’alumne podrà accedir als recursos didàctics a través d’un aula i tindrà dret a examen final.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

85

 

 

Competències que es desenvolupen

 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 

CG1 – Que los estudiantes sean capaces de analizar e interpretar materiales de naturaleza compleja y a menudo ambigua y reciente, y sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos de estudio y a los debates y problemáticas actuales, y comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa.

CE1- Desarrollar un razonamiento crítico ante los distintos procesos históricos en el ámbito de la Historia Contemporánea y los acontecimientos más recientes.

 

 

CE2 – Proporcionar elementos que permitan adquirir la capacidad de conocer los principales campos de trabajo y perspectivas propias de la investigación en Historia Contemporánea.

 

CE3 – Capacidad de integrar conocimientos y de formular proposiciones a partir de la información disponible en el ámbito de la historia contemporánea.

 

 

CE4 –Obtener y aplicar un conocimiento profundo de los distintos enfoques metodológicos y de las tendencias historiográficas relacionadas con los estudios de la Edad Contemporánea y el Mundo Actual.

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 
Al final d’aquesta matèria s’espera que l’estudiant sigui capaç de:
 
- Entendre les característiques idiosincràtiques del context històric, econòmic, polític i social de la tecnologia al segle XX.
- Comprendre els mecanismes i actors socials que intervenen en el disseny i configuració de les innovacions tecnològiques.
- Reconèixer els àmbits tecnològics i les innovacions tècniques amb impactes socials més importants i determinants al s. XX.
- Identificar i analitzar críticament les diferents perspectives i supòsits habituals dels discursos contemporanis sobre la relació entre tecnologia i societat.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Introducció: innovació tecnològica i canvi social
Unitat 2. Paisatges tecnològics i geografies socials del segle XX
Unitat 3. Tecnociència, indústria i economia: els grans sistemes tècnics
Unitat 4. Tecnologies de control i producció social: la fàbrica
Unitat 5. Usos del gènere i de les tecnologies domèstiques: la llar
Unitat 6. Tecnologia i impacte ecològic: el medi ambient
Unitat 7. De la industrialització de l’agricultura a la biotecnologia mèdica: organismes i cossos
Unitat 8. Tecnologia, identitat i imperialisme: la nació
Unitat 9. Tecnologies de la informació, globalització i societat xarxa

*  
 
L’assignatura "Innovació tecnològica i canvi social en el segle XX" pretén introduir l’estudiant a la historiografia més recent i rigorosa sobre els vincles entre innovació tecnològica i canvi social en el segle XX. El curs explorarà, des dels efectes socials de tecnologies concretes fins als vincles més genèrics (i sovint força distorsionats o simplificats) entre la tecnologia i la guerra, la producció o el creixement econòmic.
D’altra banda, el curs tractarà críticament les perspectives historiogràfiques més importants al voltant de la relació històrica entre tecnologia i societat, des de les visions tradicionals del determinisme tecnològic, l’autonomia de la tecnologia o els models lineals de desenvolupament tecnològic, fins a les teories evolucionistes i constructivistes, més recents. El segle XX ha estat anomenat el segle de la tecnologia. Encara que és evident que la importància central de la tecnologia en la societat no es pot restringir únicament al segle XX, és cert que l’abast dels canvis socials, culturals, econòmics i polítics vinculats a determinades innovacions tecnològiques, ha estat especialment remarcable en els últims cent anys. El segle XX ha vist, no només l’emergència de l’anomenada big science - amb una creixent vinculació entre l’estat i la investigació científica - sinó l’eclosió de tecnologies com l’energia nuclear, les biotecnologies o la informàtica, que continuen sent el germen d’importants transformacions socials.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura sense docència amb dret d’examen, per extinció del pla d’estudis.

L’alumne treballarà de manera autònoma; podrà accedir als recursos didàctics a través de l’aula virtual.

 

Les diferents eines de treball amb què comptem a l’aula virtual són les següents:

Integren l’assignatura 9 unitats cadascuna amb un recull de recursos accessibles des de l’aula – bàsicament articles de revista i capítols de llibre – des de l’espai de ‘Materials i fonts d’informació’

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Examen final sobre el contingut de l’assignatura : Valoració 100% de la nota

 

Avaluació única

Avaluació Única
Examen final sobre el contingut de l’assignatura.

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

Les proves de reavaluació són les mateixes que les de l’avaluació única.

 

Les dates, les hores i l’aulari de les proves de reavaluació es publiquen al web de la Facultat.

Per superar la reavaluació, l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

els examens es podran fer de manera presencial .

 

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dossier Electrònic disponible al Campus Virtual UOC

 

Callon, M. (1986). The sociology of an actor-network: The case of the electric vehicle. Mapping the dynamics of science and technology, 23.

 

Misa, Thomas (2004), “Science and Systems, 1870-1930” (capítol 2), in Leonardo to the Internet: Technology and Culture from the Renaissance to the Present, Baltimore, Johns Hopkins University Press.

 

Wren, Daniel; Bedeian, Arthur (2004), “The Taylorization of Lenin: Rhetoric or Reality?”, International Journal of Social Economics, 31:3, 287-299.

 

Parr, Joy (2005), “Industrializing the Household: Ruth Scwhartz Cowan’s More Work for Mother”, Technology and Culture, 46:3, 604-612.

 

Camprubí, Lino (2012), “‘Frankie the Frog’: the Total Transformation of a River Basin as ‘Totalitarian’ Technology (Spain 1946-1961)”, Endeavour, 36:1, 23-31.    

 

Saraiva, Tiago (2010), “Fascist Labscapes: Genetics, Wheat and the Landscapes of Fascism in Italy and Portugal”, Historical Studies in the Natural Sciences, 40:4, 457-498.

 

Boyd, William (2001), “Making Meat: Science, Technology, and American Poultry Production”, Technology and Culture, 42:4, 631-664.

 

Wailoo, Keith (1999), “Putting the Question to Technology”, in Drawing Blood. Technology and Disease Identity in 20th Century America, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1-16.

 

Arnold, David (2005), “Europe, Technology and Colonialism in the 20th Century”, in Schot, Johan; Misa, Thomas; Oldenziel, Ruth (eds.), Tensions of Europe: the Role of Technology in the Making of Europe, special issue of History and Technology, 21:1, 85-106.