Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Història de la Cultura Contemporània (en Línia)

Codi de l'assignatura: 570297

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Teresa Abello Guell

Departament: Facultat de Geografia i Història

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

0

(Assignatura sense docència amb dret d’examen, per extinció del pla d’estudis. L’alumne podrà accedir als recursos didàctics a través d’un aula i tindrà dret a examen final.)

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

85

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

 

Que los estudiantes sean capaces de analizar e interpretar materiales de naturaleza compleja y a menudo ambigua y reciente, y sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos de estudio y a los debates y problemáticas actuales, y comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa.

Desarrollar un razonamiento crítico ante los distintos procesos históricos en el ámbito de la Historia Contemporánea y los acontecimientos más recientes.

 

 

Proporcionar elementos que permitan adquirir la capacidad de conocer los principales campos de trabajo y perspectivas propias de la investigación en Historia Contemporánea.

 

Capacidad de integrar conocimientos y de formular proposiciones a partir de la información disponible en el ámbito de la historia contemporánea.

 

Obtener y aplicar un conocimiento profundo de los distintos enfoques metodológicos y de las tendencias historiográficas relacionadas con los estudios de la Edad Contemporánea y el Mundo Actual.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements


 
Al final d’aquesta materia s’espera que l’estudiant sigui capaç de:
 

  • Comprendre la relació existent entre els diferents productes culturals i l’entorn on es produeixen.
  • Familiaritzar-se amb les eines pròpies de la disciplina (recopilació de informació, anàlisi crític …), i especialment amb el debat sobre les interpretacions del fenomen de la cultura contemporània.
  • A partir de lectures contextualitzades de textos de distinta naturalesa, identificar la reflexió general a l’exemple concret a través de l’elaboració d’assaigs centrats en l’estudi de cas.

 

 

 

Blocs temàtics

 

1. 1. Del XIX al XX
2. El repte del totalitarisme
3. La crisi dels setanta
4. La revolució digital

*  
 
Història de la cultura contemporània” pren l’accepció més àmplia de cultura, entesa com a procés que implica, a més de les manifestacions artístiques i científiques, el seu context de canvi social, polític i econòmic, i el seu impacte transformador. En aquest sentit, s’examinaran contextos culturals concrets per la seva especial rellevància i per evidenciar la connexió entre canvi social i polític, procés d’urbanització, avenç científic i canvi cultural (per exemple «Viena final de segle»). Aquesta aproximació més intel·lectual o d’alta cultura s’acompanyarà de l’examen de les transformacions en la cultura de masses i els mitjans de comunicació moderns que l’han sustentat, així com la seva gradual expansió.
L’assignatura vol presentar una visió diacrònica de la cultura contemporània occidental. Per tal de comprendre la naturalesa de la contemporaneïtat i la seva evolució, ens centrarem en l’estudi dels grans moments de fractura. Així, es prestarà especial atenció al caràcter urbà i a la consolidació d’una societat de masses en l’experiència contemporània.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Assignatura sense docència amb dret d’examen, per extinció del pla d’estudis.

L’alumne treballarà de manera autònoma; podrà accedir als recursos didàctics a través de l’aula virtual.

La metodologia de l’assignatura es basa en l’anàlisi de textos de fonts secundàries, primàries i en una sèrie de material audiovisual.

L’assignatura s’organitza a partir de l’estudi de cinc unitats que corresponen a:

  1. L’estudi de la societat internacional, com a teoria i com a praxis.
  2. La transformació de la societat internacional des de 1900 a 1945: el període d’entreguerres i l’aparició de noves potències.
  3. La transformació de la societat internacional des de 1945 a 1990: la creació d’un sistema bipolar.
  4. La transformació de la societat internacional des de 1945 a 1990: la descolonització dels imperis europeus
  5. El col·lapse del sistema bipolar i l’inici de la postguerra freda
  6. Les claus interpretatives per al nou sistema de postguerra freda. El món que ens espera.


 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Examen final sobre el contingut de l’assignatura : Valoració 100% de la nota

 

 

 

Avaluació única

 

Avaluació Única

 

Assignatura sense docència. L’alumne te dret a examen final. 

Reavaluació

La Normativa reguladora dels plans docents de les assignatures i de l’avaluació i qualificació dels aprenentatges contempla un sistema de reavaluació, dirigit a tots aquells estudiants que no hagin superat l’avaluació final en la data de tancament dels processos d’avaluació continuada i d’avaluació única. 

El calendari de reavaluació  estableix el mes de març per a les assignatures del primer semestre i de juliol per a les assignatures anuals i del segon semestre. 

Les proves de reavaluació són les mateixes que les de l’avaluació única.

Per superar la reavaluació, l’alumne haurà de lliurar els exercicis que s’han exigit al llarg del curs i fer un examen sobre el contingut global de l’assignatura.

Els examens podràn ser presencials

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Dossier electrònic disponible al Campus Virtual.UOC

 

Carl E. Schorske, “La gracia y la palabra: las dos culturas de Austria y su destino moderno”, Pensar con la historia, Madrid, Taurus, 2001, pp. 209-234.

 

Alex Ross, “Doctor Fausto. Schoenberg, Debussy y la atonalidad”, El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música, Barcelona, Seix Barral, 2009, pp. 55-102.

 

George L. Mosse, “La nueva política”, La nacionalización de las masas, Madrid, Marcial Pons, 2005, pp. 15-37.

 

Hannah Arendt, “Ideología y terror de una nueva forma de gobierno”, Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 2006, pp. 617-640.

 

John Kenneth Galbraith, “El caso del equilibrio social”, J. K. Galbraith esencial, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 57-41

 

Josep Fontana, “Las revoluciones frustradas de los años sesenta”,           Por el bien del Imperio. Una historia del mundo desde 1945, Barcelona, Pasado & Presente, 2011, pp. 373-405.

 

Peter Watson, “La idea más grande que ha existido nunca”, Historia intelectual del siglo XX, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 730-752.

 

Donald Sassoon, “Conclusión: la red”, Cultura. El patrimonio común de los europeos,

Barcelona, Crítica, 2006, pp. 1.655-1.674.