Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Dret Aplicat a la Gestiķ Cultural

Codi de l'assignatura: 570390

Curs acadčmic: 2021-2022

Coordinaciķ: Montserrat Casanellas Chuecos

Departament: Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari

crčdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciķ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoria

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge autōnom

60

 

 

Competčncies que es desenvolupen

 

• Capacitat per formular diagnòstics, i comparar i avaluar pràctiques de gestió cultural en diferents àmbits i contextos socials analitzant-ne els punts forts i els punts febles, per proposar-hi millores.

 

• Capacitat per demostrar habilitats i aplicar estratègies comunicatives per analitzar situacions i comunicar-se amb control, professionalitat i eficàcia en el camp de la gestió cultural.

 

• Capacitat per identificar i avaluar procediments i estratègies per obtenir informació, sistematitzar-la i analitzar-la críticament, amb l’objectiu d’avaluar o planificar intervencions fonamentades en el coneixement previ.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

• Conèixer i comprendre el significat de la legislació bàsica en què es concreta la intervenció normativa dels poders públics en l’àmbit de la cultura i del patrimoni cultural.
• Conèixer els conceptes bàsics del dret cultural i les institucions jurídiques rellevants en aquest àmbit disciplinari.
• Conèixer i comprendre les normes jurídiques més rellevants relatives a la gestió de la cultura en general, i del patrimoni cultural en particular.
• Conèixer el règim jurídic propi dels sectors culturals més rellevants.
• Conèixer les principals formes de constitució d’empreses culturals i el seu règim jurídic bàsic.

Referits a habilitats, destreses

• Dominar els conceptes bàsics del dret cultural.
• Aplicar bàsicament els principals instruments i les tècniques jurídiques pròpies de la gestió cultural i del patrimoni cultural.
• Identificar el vessant jurídic de problemes reals plantejats en els àmbits disciplinaris esmentats.
• Aplicar, en un primer nivell bàsic, l’argumentació jurídica apropiada per fer valer pretensions relacionades amb la solució dels problemes plantejats.
• Elaborar informes breus en què s’apliquin els coneixements adquirits.

 

 

Blocs temātics

 

1. Marc jurídic constitucional i sistema administratiu de la cultura

1.1. Norma jurídica, ordenament jurídic i fonts del dret

1.2. Drets fonamentals, intervenció administrativa i distribució de competències en matèria cultural

1.3. Llibertats culturals, dret d’accés a la cultura i drets connexos

1.4. Organització i activitat administrativa, en especial en l’àmbit cultural

1.5. Règim jurídic del patrimoni cultural

2. Vessant empresarial de la cultura

2.1. Propietat intel·lectual

2.2. Llibertat d’empresa i cultura. Principals formes empresarials operatives en l’àmbit de la cultura. Especial referència al règim jurídic i fiscal de les fundacions i les associacions

2.3. Règim jurídic i fiscal de la participació privada en l’àmbit cultural: mecenatge i finançament col·lectiu (crowdfunding)

2.4. Contractació i responsabilitat, contractual i extracontractual

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Atesa l’estructura del curs, la metodologia que s’utilitza en el desenvolupament de l’assignatura combina els ensenyaments teòrics amb les activitats aplicades. En concret, els ensenyaments teòrics es desenvolupen mitjançant classes magistrals o expositives i, si escau, conferències a càrrec d’una persona experta. Per al desenvolupament correcte d’aquestes sessions, els alumnes han de consultar els materials recomanats a fi de completar i consolidar els coneixements impartits a les classes magistrals.

Pel que fa a les activitats aplicades, tenen per objectiu aconseguir que l’estudiant pugui proposar una resposta jurídica fonamentada als supòsits de fet que es plantegin a partir dels coneixements teòrics adquirits. La resolució correcta de les activitats aplicables exigeix als alumnes la utilització de materials específics (lleis, sentències, resolucions i actes administratius, llibres de consulta, treballs monogràfics, etc.) així com el desenvolupament de les seves capacitats d’interpretació i anàlisi de normes i fets amb rellevància jurídica.

Per dur a terme aquestes tasques s’usa el Campus Virtual com a eina de docència. En aquest espai hi ha material d’interès per al desenvolupament correcte de les sessions i el seguiment de l’assignatura.

 

 

Avaluaciķ acreditativa dels aprenentatges

 

En el marc de l’avaluació continuada, l’avaluació de la feina es fa tenint en compte els paràmetres següents:

Activitats d’avaluació continuada

Durant el curs es fan dues proves, una per a cadascun dels blocs temàtics de l’assignatura, que tenen un valor del 40 % cadascuna. Aquestes proves  consisteixen el respondre diverses qüestions de caire teòric-pràctic. Per aprovar l’assignatura cal haver superat les proves de cadascun dels blocs que integren l’assignatura.

Així mateix, cal elaborar un treball en grup, que s’ha d’exposar a classe, sobre algun tema del temari a elecció dels alumnes (20 % de la nota final).

Finalment, per determinar la nota final de l’assignatura es té en compte l’assistència i la participació activa a classe, així com altres activitats complementàries proposades pel professor de l’assignatura.

 

Avaluaciķ única

De forma excepcional, els alumnes que no puguin seguir el sistema d’avaluació continuada poden optar per l’avaluació única. En aquest cas, han de comunicar la seva tria al professor responsable de l’assignatura.

En cas d’optar per l’avaluació única, l’avaluació es fa a partir de la nota obtinguda en una prova única que consta de dues parts:

• Una llista de preguntes curtes o, alternativament, un test d’elecció múltiple, que versa sobre el contingut del programa (65 % de la nota final de l’assignatura).
• Un tema per desenvolupar, el qual es planteja en clau teoricopràctica (15 % de la nota).

Així mateix, l’estudiant que opti per l’avaluació única ha d’elaborar i exposar un treball sobre els aspectes jurídics d’un determinat sector vinculat al dret de creació i difusió artística o al dret patrimonial o fiscal de la cultura. Els continguts concrets d’aquest treball es fixen entre l’estudiant i el docent en el moment de presentar la sol·licitud d’avaluació única. Aquest treball té un valor del 20 % de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura en règim d’avaluació única cal aprovar tant la prova escrita com el treball.

 

 

Fonts d'informaciķ bāsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

CASANELLAS CHUECOS, M. El nuevo régimen tributario del mecenazgo. Madrid: Marcial Pons, 2003.

Catāleg UB  Enllaç

FERNANDEZ LIESA, C.R. (dir), et. al. La protección jurídico internacional del patrimonio cultural: especial referencia a España. Madrid: Colex, 2009.

Catāleg UB  Enllaç

PADRÓS REIG, C. Derecho y cultura: prontuario elemental para estudiantes de humanidades. Barcelona: Atelier, 2000.

Catāleg UB  Enllaç

PEÑUELAS REIXACH, LL. (dir). Administración y dirección de los museos: aspectos jurídicos. Madrid: Marcial Pons, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

PEÑUELAS I REIXACH, LL. El pago de impuestos mediante obras de arte y bienes culturales: la dación de bienes del Patrimonio Histórico Español. Madrid ; Barcelona: Marcial Pons, 2001.

Catāleg UB  Enllaç

PRIETO DE PEDRO, J.J. Cultura, culturas y constitució. Congreso de los Diputados, Centro de Estudios Constitucionales, 1992.

Catāleg UB  Enllaç

VAQUER CABALLERIA, M. Estado y cultura: la función cultural de los poderes públicos en la Constitución Española. Madrid : Editorial Centro de Estudios Ramón Areces: Universidad Carlos III de Madrid, 1998.

Catāleg UB  Enllaç

YEBRA MARTUL, P. (coord.). Fundaciones y mecenazgo: régimen fiscal. Granada: Comares, 2001.

Catāleg UB  Enllaç

Capítol

ALVAREZ ALVAREZ, L. "El régimen jurídico del patrimonio cultural en España y en la Comunidad Europea”. A: Estudios jurídicos sobre el patrimonio cultural de España. Madrid ; Barcelona : Marcial Pons, 2004.

Catāleg UB  Enllaç

BARRANCO VERA, R. "El ámbito jurídico-administrativo del derecho de la cultura. Una reflexión sobre la intervención de la Administración pública en el ámbito cultural". A: Derecho constitucional y cultura: estudios en homenaje a Peter Häberle. Madrid : Tecnos, 2004 

Catāleg UB  Enllaç

BERMEJO VERA, J. (dir.). “Cultura y espectáculos” i “Propiedades públicas y propiedades de interés público". A: Derecho administrativo : parte especial. Madrid : Thomson Civitas, 2005

Catāleg UB  Enllaç

CASANELLAS CHUECOS, M. “El mecenazgo como forma de financiación de los museos y enriquecimiento de su patrimonio expuesto” i “La tributación de los museos”. A: Administración y dirección de los museos: aspectos jurídicos. Barcelona ; Madrid : Marcial Pons, 2008.

Catāleg UB  Enllaç

CAZORLA PRIETO, L.M. "La cultura en el marco de la Constitución y su desarrallo legislativo". A: 20 años de ordenamiento constitucional: homenaje a Estanislao de Aranzadi. Pamplona : Aranzadi, 1999.

Catāleg UB  Enllaç

PRIETO DE PEDRO, J.J. “El derecho de la cultura”. A: Lecciones y materiales para el estudio del derecho administrativo, Vol. 8, tomo 2, Madrid : Iustel,  2009, pp. 261-288.

Catāleg UB  Enllaç

PRIETO DE PEDRO, J.J. "Diversidad y derechos culturales". A l’obra col·lectiva: Una discusión sobre la gestión de la diversidad cultural. Madrid: Dykison, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, 2008, pp. 13-22.

Catāleg UB  Enllaç
Dialnet  Enllaç

REGO BLANCO, D. "Asociaciones y fundaciones privadas como instrumento de gestión administrativa". A: La administración instrumental: VIII Jornadas del Estudio del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía. Sevilla: Instituto Andaluz de Administración Pública, 2005.

Catāleg Colˇlectiu Universitats Catalanes  Enllaç
Dialnet  Enllaç

Article

CASANELLAS CHUECOS, M. “Reflexiones sobre la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos en el marco de la imposición local”. Tributos Locales, núm. 49, pp. 11-28.

Catāleg UB  Enllaç
Dialnet  Enllaç

PRIETO DE PEDRO, J.J. "Derechos culturales, el hijo pródigo de los Derechos Humanos". Crítica, Año 58, núm. 952, 2008, pp. 19-23.

Dialnet  Enllaç
Dialnet  Enllaç

Text electrōnic

CRUZ AMORÓS, M. ; LÓPEZ RIVAS, S. La fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro: estímulo público y acción privada. Madrid: CIDEAL ; Price Waterhouse Coopers, 2004.

Recurs electrōnic  Enllaç