Pla docent de l'assignatura

 

 

Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Marc Econ˛mic i Estructura dels Sectors Culturals

Codi de l'assignatura: 570414

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Ana Villarroya Planas

Departament: Departament d'Economia

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial

 

36

 

-  Seminari

Presencial

 

9

Treball tutelat/dirigit

20

Aprenentatge aut˛nom

60

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Capacitat per reconèixer, analitzar i valorar les lògiques econòmiques, polítiques, personals, socials i culturals que dinamitzen la creació, producció, difusió, consum i apropiació de productes culturals, amb l’objectiu de proposar intervencions específiques en el camp de la gestió cultural.

 

Capacitat per argumentar críticament les conclusions que es deriven de memòries, informes tècnics o científics de l’àmbit de la gestió cultural amb l’objectiu d’avaluar situacions o intervencions de referència.

 

Capacitat per utilitzar i adaptar models teòrics i aplicats, i també instruments i tècniques per analitzar la realitat, planificar i avaluar projectes i pràctiques en el camp de la gestió cultural.

 

Capacitat per identificar i analitzar noves tendències de gestió i pràctiques culturals que afavoreixin el desenvolupament de determinats productes culturals, per comprendre i saber actuar professionalment davant de noves realitats.

 

Capacitat per comprendre, en contextos altament especialitzats, els aspectes teòrics i pràctics i la metodologia de treball del seu camp d’estudi.

 

Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

 

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

 

Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

 

Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

 

Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

  • Conèixer i analitzar les lògiques econòmiques, polítiques i socials que mouen els agents principals que participen en la creació, la producció, la difusió, el consum i la conservació cultural.
  • Analitzar les lògiques de producció i mercat dels diversos sectors i indústries culturals a Catalunya i Espanya.
  • Avaluar l’impacte de la revolució tecnològica en els diversos models de negoci i en el comportament de la demanda, així com els efectes homogeneïtzadors que la globalització comporta.
  • Analitzar el paper del sector públic en el desenvolupament dels diversos sectors culturals.

 

 

Blocs temÓtics

 

1. Bases de l’economia de la cultura

1.1. Introducció a l’anàlisi econòmica de la cultura
1.2. Factors productius i mercat cultural
1.3. Demanda, consum i preus

2. Estructura econ˛mica dels sectors culturals

2.1. Els sectors culturals de producció artesanal
2.2. Els sectors industrials de la cultura i la comunicació

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professorat introdueix cada tema a partir d’una exposició teòrica i l’aportació de proves empíriques d’actualitat centrades en la realitat catalana, espanyola i europea.

Per la seva banda, els alumnes han de preparar individualment un comentari de text d’una de les lectures proposades pel professorat (mínim 800 paraules), que es debaten públicament a classe. També han de fer, en grups de tres o quatre, un petit treball de recerca en el qual s’analitza un subsector cultural. Els resultats d’aquest treball han de presentar-se a classe. Per a aquesta presentació els alumnes disposen d’entre quinze i vint minuts. Tan important com el treball presentat és la capacitat d’exposar sintèticament la problemàtica d’un sector d’activitat cultural a la resta de companys.

La metodologia d’aquest curs pot quedar afectada i modificada segons l’evolució de la pandèmia provocada per la COVID-19.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

La qualificació final es calcula a partir de l’avaluació dels ítems següents:

  • Comentari de text d’una de les lectures proposades (15 % de la nota final).
  • Prova escrita al final del primer bloc (40 % de la nota final).
  • Redacció del treball de recerca (35 % de la nota final).
  • Presentació oral del treball de recerca (10 % de la nota final).


Per superar l’assignatura cal treure, com a mínim, un quatre en la prova escrita corresponent al primer bloc. En cas de no lliurar o no complir algun dels elements d’avaluació, la puntuació per a aquest element és zero.

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada, a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan en la data assignada per la coordinació del màster sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

Avaluaciˇ ˙nica

L’opció d’avaluació única és excepcional. L’elecció d’aquesta alternativa, que exclou l’anterior, comporta fer un examen final comprensiu de tota la matèria (45 % de la nota final), lliurar el comentari de text individual (15 % de la nota final) i presentar un petit treball de recerca individual d’anàlisi d’algun aspecte dels subsectors culturals (40 % de la nota final). L’estudiant ha de renunciar a l’avaluació continuada per escrit en el període fixat per la Universitat i comunicar-ho al coordinador del curs i al professorat de l’assignatura.

Per superar l’assignatura cal treure, com a mínim, un quatre en la prova escrita corresponent a la totalitat de la matèria. En cas de no lliurar o no complir algun dels elements d’avaluació, la puntuació per a aquest element és de zero.

Els alumnes suspesos o no presentats tenen dret a un procés de reavaluació, que consisteix a presentar de nou tots els treballs no presentats o no aprovats que formen part de l’avaluació continuada, a més d’un examen sobre el conjunt de temes de l’assignatura. La presentació de les proves i l’examen es fan en la data assignada per la coordinació del màster sempre que hi hagi alumnes que ho hagin sol·licitat formalment cinc dies abans de la data esmentada.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

BAUMOL, W.J. ; BOWEN, W.G. Performing arts: the economic dilemma: a study of problems common to theater, opera, music and dance. New York: The Twentieth Century Fund, 1966.

CatÓleg UB  Enlla├ž

BENHAMOU, F. La economía de la cultura. Montevideo: Trilce, 1997. 

CatÓleg UB  Enlla├ž

HEILBRUN, J. ; GRAY, C.M. The economics of art and culture: an American perspective. New York: Cambridge University Press, 1993.

CatÓleg UB  Enlla├ž

LASUÉN, J.R. ; GARCÍA GRACIA, M.I. ; ZOFÍO J.L. Cultura y economía. Madrid: Fundación Autor, 2005.

CatÓleg UB  Enlla├ž

TOWSE, R. (ed). Manual de economía de la cultura. Madrid: Fundación Autor, 2005.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Article

HERRERO PRIETO, J.L. "La economia de la cultura en España: una disciplina incipiente". Revista Asturiana de Economía, 2002, 23, pp. 147-175.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

PALMA, L.A. ; AGUADO, L.F. "Economía de la cultura. Una nueva área de especialización de la economía". Revista de Economía Institucional, vol. 12, n. 22, pp. 129-165, 2010. 

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

ROWAN, J. “Una economía cultural de la cultura”, Periférica Internacional. Revista para el análisis de la cultura y el territorio, vol. 17, pp. 94-102.

PÓgina web  Enlla├ž

Text electr˛nic

ACCIÓN CULTURAL ESPAÑOLA. Anuario AC/E 2021 de cultural digital. La cultura ante la pandemia. Focus 2021: Iniciativas digitales del sector cultural destacadas durante la pandemia [2021]. Madrid: Acción Cultural Española (AC/E), 2021. 219 p. ISBN 978-84-17265-19-9

EINARSSON, A. Cultural Economics. Iceland: Bifröst University, 2016. 

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

BUSTAMANTE, E. [coord.] Informe sobre el estado de la cultura en España 2020. La acción cultural exterior de España. Análisis y propuestas de un nuevo enfoque [2020]. Madrid: Observatorio de Cultura y Comunicación, Fundación Alternativas, 2020. 196 p. ISBN: 978-84-122331-1-7.

RUEDA, F. [coord.]; CELAYA, J.; RAUSELL-KÖSTER, P.; VILLARROYA PLANAS, A. (2013) “La internacionalización de las industrias culturales y creativas españolas”, Observatorio de Cultura y Comunicación, Fundación Alternativas, ISBN: 978-84-15860-04-4, p. 1-93. 

Recurs electr˛nic  Enlla├ž

CUBELES, X.; MASCARELL, M. Els impactes de la cultura. Metodologia per a l’estudi dels impactes d’esdeveniments culturals. Col.lecció Eines, Sèrie Cultura. Barcelona: Diputació de Barcelona, 2019.

https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/61523.pdf  Enlla├ž

DE VOLDERE, I. [coord.] Mapping the Creative Value Chains. A study on the economy of culture in the digital age. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.

http://www.keanet.eu/wp-content/uploads/Final-report-Creative-Value-Chains.pdf  Enlla├ž

OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA. Modelos de financiación de los sectores culturales y creativos. Tipologías y buenas prácticas, 2019.

http://www.kultura.ejgv.euskadi.eus/contenidos/informacion/finantzaketa_ereduak_2019/es_def/adjuntos/modelos_financiacion_2019.pdf  Enlla├ž

OBSERVATORIO NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (2021) Informe anual del Sector de los Contenidos Digitales en España 2020 [en línia]. [Madrid]: Observatorio Nacional de las Telecomunicacions y de la Sociedad de la Información, 2021.

https://www.ontsi.red.es/es/estudios-e-informes/contenidos-digitales/informe-anual-contenidos-digitales-2020  Enlla├ž