Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Internacional

Codi de l'assignatura: 570418

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Juan Tugores Ques

Departament: Departament d'Economia

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial i no presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Recomanacions

 

Es requereixen coneixements previs d’anàlisi econòmica, i especialment dels continguts d’un curs estàndard d’economia internacional a nivell de grau.

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb l’àrea d’estudi.

— Capacitat per identificar les problemàtiques específiques de cadascuna de les diverses matèries que interactuen en les complexes realitats globals, a fi de comprendre-les totalment.

— Capacitat per reconèixer i identificar els problemes econòmics i empresarials que es plantegen en els àmbits comercials, financers i tecnològics internacionals, així com les seves implicacions en la gestió d’empreses i institucions actives en l’àmbit internacional, i els seus efectes a curt i a llarg termini.

— Capacitat per identificar i valorar les interrelacions entre els diferents vessants de les complexes realitats globals, per poder fer recomanacions i prendre decisions adequades al grau de responsabilitat que s’ostenti.

— Capacitat per buscar i processar informació empírica per resoldre problemes específics i fer propostes concretes en els diferents àmbits de la internacionalització (econòmic, empresarial i juridicopolític).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Entendre i ampliar a nivell de màster els mecanismes de la internacionalització i la globalització, i examinar-ne i avaluar-ne els impactes en el funcionament de l’economia, així com les seves implicacions sociopolítiques més importants.

— Aprofundir en els mecanismes del comerç internacional, tant en els beneficis com en els elements de conflicte, i també en les mesures proteccionistes.

— Aprofundir en els mecanismes financers i monetaris internacionals, el seu funcionament i els seus punts crítics.

— Proporcionar els coneixements teòrics avançats i la capacitat analítica necessaris per comprendre i diagnosticar els problemes de competitivitat i creixement, així com les dificultats que comporten.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Comerç internacional

*  Temes comercials internacionals: entorn, teories explicatives, polítiques comercials i regles del sistema comercial mundial

1.1. Economia internacional en l’era de la globalització

1.2. Desenvolupaments recents en les teories del comerç internacional

1.3. Organització multinacional de la producció: implicacions

1.4. Polítiques comercials: debats clàssics i ampliacions recents

1.5. Sistema comercial mundial: anàlisi avançada dels problemes recents

1.6. Processos d’integració comercial regional: desenvolupaments recents

2. Economia financera internacional

*  Dimensions macroeconòmiques, monetàries i financeres de l’economia global

2.1. Macroeconomia internacional: ampliacions

2.2. Tipus de canvi: ampliacions dels enfocaments tradicionals i aplicacions recents

2.3. Interdependències en l’economia global

2.4. Sistema financer internacional: problemes recents i eines d’anàlisi

2.5. Integració monetària: l’experiència de l’euro; desenvolupaments recents

2.6. Globalització i creixement: ampliacions dels debats clàssics i aplicacions als problemes recents

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professor lidera les classes presencials, en què es convida l’estudiant a la participació i el debat. També es proposen activitats complementàries (d’aplicació, reflexió, maduresa, etc.) que s’han de desenvolupar com a part essencial del procés de formació i aprenentatge.

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

L’avaluació continuada consisteix en:

a) Una prova a mitjan semestre, en acabar el bloc sobre comerç internacional (principis de novembre), en què es valoren primordialment la comprensió i el domini dels conceptes i relacions bàsiques, així com les seves principals aplicacions i implicacions.

b) Una prova del bloc sobre economia financera internacional, que es valora amb els mateixos paràmetres.

c) La participació a classe, de manera que s’evidenciï un seguiment adequat de l’assignatura.

 

Avaluació única

L’avaluació única consisteix en una prova final sobre els conceptes i relacions bàsiques d’economia internacional, així com les seves aplicacions i implicacions.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

Feenstra, R. y Taylor, A., Comercio internacional, Ed. Reverté, 2011.

Versió en línia (2015)  Enllaç

Feenstra, R. y Taylor, A., Macroeconomía Internacional, Ed. Reverté, 2012.

Catàleg UB  Enllaç

Krugman, P., Obstfeld M. y Melitz, M. Economía internacional: teoría y política. 10ª ed. Pearson Addison Wesley, 2016.

Catàleg UB  Enllaç

Text electrònic

Tugores, J (2021), Economía internacional: conceptos e indicadores