Pla docent de l'assignatura

 

 

CatalÓ Castellano Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Economia Mundial i Organitzaciˇ Econ˛mica Internacional

Codi de l'assignatura: 570419

Curs acadŔmic: 2021-2022

Coordinaciˇ: Irene Maestro Yarza

Departament: Departament d'Hist˛ria Econ˛mica, Institucions, PolÝtica i Economia Mundial

crŔdits: 5

Programa ˙nic: S

 

 

Hores estimades de dedicaciˇ

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

85

 

-  TeoricoprÓctica

Presencial i no presencial

 

45

 

-  Tutoritzaciˇ per grups

Presencial i no presencial

 

40

Aprenentatge aut˛nom

40

 

 

CompetŔncies que es desenvolupen

 

Competències bàsiques

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d’una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l’aplicació d’aquests coneixements i judicis.

— Capacitat per comunicar les conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d’una manera clara i sense ambigüitats.

— Habilitats d’aprenentatge per continuar estudiant d’una manera que ha de ser en bona mesura autodirigida o autònoma.

 

Competències generals

— Capacitat creativa i emprenedora per analitzar situacions, formular i gestionar projectes i propostes, integrant-hi coneixements i actituds, especialment necessària i rellevant davant dels reptes de la internacionalització.

 

Competències específiques

— Capacitat per identificar les problemàtiques específiques de cadascuna de les diverses matèries que interactuen en les complexes realitats globals, a fi de comprendre-les totalment.

— Capacitat per analitzar les opcions, potencialitats i oportunitats presents en diverses regions de l’economia global i alhora identificar les especificitats de cada tipus de mercat i societat, a fi d’obtenir la millor efectivitat en l’acció, segons la responsabilitat professional.

— Capacitat per identificar i valorar les interrelacions entre els diferents vessants de les complexes realitats globals, per poder fer recomanacions i prendre decisions adequades al grau de responsabilitat que s’ostenti.

— Capacitat per buscar i processar informació empírica per resoldre problemes específics i fer propostes concretes en els diferents àmbits de la internacionalització (econòmic, empresarial i juridicopolític).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

— Comprendre l’economia internacional com un conjunt estructurat i autodinàmic d’agents, institucions i activitats econòmiques.

— Adquirir els coneixements teòrics sobre els sectors de l’economia real i els reptes en el procés de globalització i aprofundir-hi, així com en les respostes de les institucions i els organismes internacionals en el seu esforç per regular l’economia mundial en termes de cooperació i integració, tenint en compte les diferències entre el món desenvolupat i el món en desenvolupament.

— Analitzar els aspectes constitutius i l’evolució funcional de les principals institucions (FMI, BM, OMC, UNCTAD, ONU, etc.), a fi de desenvolupar una capacitat analítica i crítica davant les estratègies que es plantegen des de diversos paradigmes d’interessos per a la governança de les relacions econòmiques internacionals.

— Desenvolupar el coneixement pràctic de les fonts (internacionals i regionals) i de les estadístiques internacionals (informes, bases de dades, anuaris, etc.), així com aprendre a manejar els indicadors adequats més utilitzats per a l’anàlisi econòmica i de la governança internacional.

 

 

Blocs temÓtics

 

Bloc 1. Economia mundial

1. La conceptualització de l’economia mundial com a sistema global dicotòmic: desenvolupament i subdesenvolupament

2. Les implicacions dels principals problemes demogràfics del futur: creixement, envelliment i mobilitat de la població mundial

3. Els límits dels recursos naturals: els recursos energètics i la sostenibilitat del creixement econòmic

4. L’agricultura i l’alimentació mundials: més enllà de la suficiència alimentària en el món

5. La nova divisió internacional del treball i la fàbrica global: noves tendències en la inversió directa estrangera i en les estratègies de les empreses multinacionals

Bloc 2. Organitzaciˇ econ˛mica internacional

1. El sistema de les Nacions Unides: paper clau en la confrontació dels nous problemes internacionals i en la creació de béns públics globals, i també en la lluita contra la pobresa i la marginació

2. La governança de l’economia mundial: el paper actual i els reptes de futur de les institucions econòmiques mundials (Fons Monetari Internacional, Grup del Banc Mundial i l’OMC)

3. Les organitzacions econòmiques regionals (Unió Europea, NAFTA, MERCOSUR, ASEAN, APEC, SACU, UEMOA, COMESA) i els nous projectes en curs (TTIP, TPP), en el context del debat entre multilateralisme i bilateralisme

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El professor lidera les classes presencials, en què es convida els estudiants a participar activament. També es proposen i tutoritzen activitats complementàries (d’aplicació, maduresa, reflexió, debat, etc.), tant en grups com individualment, que s’han de desenvolupar com a part del procés de formació i aprenentatge. Algunes d’aquestes activitats es poden presentar al professor i d’altres s’han de lliurar obligatòriament.

 

 

Avaluaciˇ acreditativa dels aprenentatges

 

Per a l’avaluació de l’assignatura es té en compte l’assistència, la qualitat de la participació a classe i, si és el cas, els treballs lliurats, que suposen com a màxim un 30 % de la qualificació final. La qualificació restant s’obté a partir de dues proves escrites, cadascuna de les quals pondera un 35 % de la nota final.

En acabar el primer bloc temàtic, sobre economia mundial, es fa una prova sobre la matèria treballada, que té caràcter eliminatori. Així doncs, els estudiants que la superin només s’han d’examinar, en la prova final, de la matèria del segon bloc temàtic, sobre organització econòmica internacional.

 

 

Fonts d'informaciˇ bÓsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

G. Cairó i Cespedes (coord.)(2020): Economia Mundial: Deconstruyendo el capitalismo global. UB Edicions, Barcelona, 2020

CatÓleg UB  Enlla├ž

Martínez Peinado,J.; Vidal Villa, J.M. (coords.) (2001): Economía Mundial. Mc-Graw-Hill.

  Bibliografia bÓsica per al bloc 1.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Nieto Solis, Jose Antonio (2005). Organización económica internacional y globalización. Los organismos internacionales en la economía mundial, Editorial Siglo XXI.

  ReferŔncia bÓsica per al bloc 2.

CatÓleg UB  Enlla├ž

Revista

Revista: Soberanía Alimentaria

  Tema 4.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

Article

Recio, Banyuls, Cano y Miguelez (2006): Migraciones y mercado laboral. Revista de Economia Mundial, 14, 171-193

  Tema 2.

CatÓleg UB (versiˇ en lÝnia)  Enlla├ž

Sutcliffe (2010): El PNUD y la migración. Boletin de recursos de información nº 24, Hegoa.

  Tema 2.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

El terremoto alimentario, en World Watch Institute (2011): 2011, La situación del mundo

  Tema 4.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

Javier Martínez Peinado (2011): La estructura Centro / Periferia y el análisis del Sistema Económico Global: ¿obsoleta o necesaria? REM, 29.

  Tema 1.

CatÓleg UB (versiˇ en lÝnia)  Enlla├ž

Text electr˛nic

International Energy Agency: World Energy Outlook 2013 Report (Executive summary).

  Tema 3. Campus Virtual

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

IEA: Indicadores del Desarrollo Sostenible

  Tema 3. Campus Virtual

FAO: El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el mundo

  Tema 4.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž

GRAIN: Introducción a la crisis alimentaria global

  Tema 4.

Recurs electr˛nic extern  Enlla├ž