Pla docent de l'assignatura

 

 

Català Castellano English Tanca imatge de maquetació

 

Imprimeix

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Temes de Globalització

Codi de l'assignatura: 570426

Curs acadèmic: 2021-2022

Coordinació: Aurelia Mañe Estrada

Departament: Departament d'Història Econòmica, Institucions, Política i Economia Mundial

crèdits: 5

Programa únic: S

 

 

Hores estimades de dedicació

Hores totals 125

 

Activitats presencials i/o no presencials

45

 

-  Teoricopràctica

Presencial

 

45

Treball tutelat/dirigit

40

Aprenentatge autònom

40

 

 

Competències que es desenvolupen

 

— Capacitat per tenir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament o aplicació d’idees, sovint en un context de recerca.

— Capacitat per abordar situacions i problemes en àmbits empresarials o institucionals que comporten tensions o dilemes ètics, amb reflexió crítica, aprenentatge de les lliçons de la història i de les implicacions de les decisions a mitjà i a llarg termini, i capacitat per saber explicar i comunicar les alternatives.

— Capacitat per identificar les problemàtiques específiques de cadascuna de les diverses matèries que interactuen en les complexes realitats globals, a fi de comprendre-les totalment.

— Capacitat per reconèixer i identificar les diferents configuracions dels fenòmens jurídics i de les dimensions sociopolítiques, i les seves implicacions concretes en l’àmbit de les entitats privades o públiques que operen en el marc internacional, a fi d’avaluar les opcions disponibles i els condicionants actuals.

— Capacitat per identificar i valorar les interrelacions entre els diferents vessants de les complexes realitats globals, per poder fer recomanacions i prendre decisions adequades al grau de responsabilitat que s’ostenti.

— Capacitat per buscar i processar informació empírica per resoldre problemes específics i fer propostes concretes en els diferents àmbits de la internacionalització (econòmic, empresarial i juridicopolític).

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Aquesta assignatura pretén analitzar les relacions energètiques des del punt de vista de l’economia política internacional.

Aquesta assignatura tracta de les relacions energètiques internacionals. La idea subjacent de l’assignatura és que el model energètic hegemònic funciona segons el model de creixement i desenvolupament imperant en cada moment, i que les transicions energètiques es produeixen quan aquest model energètic deixa d’adaptar-se al sistema econòmic. Amb aquesta idea de fons, els objectius de l’assignatura són:

— Saber analitzar les relacions energètiques des del punt de vista de l’economia política.

— Comprendre què és el sistema energètic internacional.

— Establir els actors i interessos que determinen l’estructura de governança de les relacions energètiques.

— Definir escenaris possibles per a la «nova» geopolítica de l’energia.

 

Referits a habilitats, destreses

— Aprendre a interpretar les dades energètiques, així com a conèixer les fonts de dades i d’informació.

— Aprendre a debatre sobre qüestions relacionades amb les relacions energètiques.

— Establir les cartografies dels actors i interessos energètics a escala mundial.

— Aplicar una metodologia d’anàlisi historicosistèmica a la geopolítica de les energies renovables.

 

 

Blocs temàtics

 

1. Pensant l’energia des del punt de vista de l’economia política

*  L’objectiu del primer bloc és explicar com l’economia política ha cisellat la narrativa energètica des de la Revolució Industrial fins a l’actualitat. Així, el principal propòsit d’aquest bloc és mostrar, des d’una perspectiva històrica, com la tria d’una manera o altra de capturar, transformar i utilitzar l’energia (model energètic) és el resultat d’unes determinades relacions de poder, ja que les relacions energètiques, com totes les relacions humanes, són, de fet, relacions de poder («power is power»).

2. La creació d’una indústria petroliera internacional d’acord amb l’ordre mundial

*  El segon bloc busca explicar com, en el marc de la narrativa energètica dominant, la construcció de l’ordre capitalista al llarg del segle XX ha comportat una determinada estructura internacional de governança de l’energia (des de les Set Germanes fins a l’OPEP). I també com, des de la desintegració de l’ordre de Ialta, arran de la desintegració de la Unió Soviètica, assistim a una reestructuració d’aquesta estructura de governança i a la seva creixent financerització.

3. Pensaments crítics sobre la transició energètica

*  El tercer bloc és el més especulatiu dels tres. El seu objectiu és pensar críticament en la transició energètica a partir d’una doble perspectiva: la de la «narrativa» (o ideologia) «energètica», analitzada en el primer bloc, i la de les relacions de poder estudiades en el segon.

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

El mètode docent està pensat, d’acord amb els dos objectius de l’assignatura, per fer la docència presencial de manera intensiva en una de les meitats del semestre, i per fer treballs i tasques pràctiques en la segona meitat. Per aquest motiu es proposen un seguit de materials, sobretot lectures, que l’alumnat ha de preparar per comentar o treballar en sessions específiques.

El curs consisteix en una sèrie de lliçons magistrals acompanyades de seminaris. Per poder participar en els seminaris és obligatori llegir algunes de les lectures indicades a la bibliografia del curs. 

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Tota la informació sobre el procediment d’avaluació continuada i les tasques que s’hi proposen es troba en l’espai de l’assignatura en el Campus Virtual.

En aquest tipus d’avaluació es valoren tres tipus d’activitats: a) la discussió i participació a classe (10 %); b) la discussió i presentació de lectures en les tres sessions seminari de l’assignatura (40 %); i c) un treball final de síntesi sobre una temàtica proposada (50 %).

 

Avaluació única

L’avaluació es duu a terme mitjançant una prova de conjunt en el dia assignat a final de curs. La prova consisteix en el desenvolupament d’un tema que indica el professorat. Es pot utilitzar tot el material que l’estudiant consideri convenient.

La prova final consisteix en un breu treball sobre un dels temes proposats per la professora. Per poder-se avaluar d’aquesta prova és obligatòria l’assistència als seminaris, en què, a més de la discussió sobre els temes proposats per la professora, es fa una petita prova de control.

 

 

Fonts d'informació bàsica

Consulteu la disponibilitat a CERCABIB

Llibre

.

  Les referències bibliogràfiques per al seguiment de l’assignatura són en el Campus Virtual.